Senaste artiklarna

Läs artikeln

Klara besked om skattemässigt direktavdrag för standardhöjande åtgärder

Den 4 juni 2019 meddelade Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) dom i mål avseende rätten att direkt kostnadsföra utgifter för åtgärder som i ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Momsavdragsrätt vid holdingbolags förvaltning av dotterdotterbolag

Kammarrätten har i ett avgörande medgett momsavdrag på kostnader för börsintroduktion och nyemission såsom allmänna omkostnader för ett ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skattekartan 2019 – Vänsterpartiet näst på tur i skattediskussionen

När Tony Haddou från Vänsterpartiet besökte oss handlade samtalet bland annat om skatt som grund för en ökad jämlikhet i samhället. Tony ...

Läs artikeln
Läs artikeln

25 procent moms på tobaks- och nikotinfritt snus

Skatteverket har nyligen publicerat ett ställningstagande om att tobaks- och nikotinfritt snus inte ska anses utgöra livsmedel. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Brexit – var står vi nu?

De senaste veckorna har varit turbulenta i Storbritannien med Theresa Mays annonserade avgång och britternas deltagande i EU-valet. Det är ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skattekartan 2019 – Socialdemokraterna ger sin syn

Socialdemokraternas Jörgen Hellman är för att se över skattesystemet och hänvisar till Januariavtalet. En översyn ska ske utifrån att både ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Investerare backar ytterligare transparens på skatteområdet

Vi har i en tidigare artikel skrivit om förslaget på nya riktlinjer vad gäller skattefrågor i hållbarhetsredovisningen som Global Reporting ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skattekartan 2019 – vad säger Moderaterna?

Moderaterna tycker att skattesystemet är för krångligt och att skatterna är för höga. Bolagsskatten är den viktigaste skatten att sänka, då ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ersättning för ombudskostnader i skattemål

Den 8 maj 2019 meddelade Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) dom i mål avseende rätt till ersättning vid kostnader för ombud, biträden, ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skattekartan 2019 – fokus på Miljöpartiet

Miljöpartiet hoppas att en skatteöversyn ska öka transparensen och göra det enklare för den enskilde företagaren. Lyssna till Karolina Skog ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skattekartan 2019 – Liberalerna tycker till

Hur vill politikerna lösa utmaningarna inom skatteområdet och vilka skatteförändringar är mest prioriterade? För att få svar på det träffar ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Rapporteringsplikt för vissa arrangemang – vad kan vi lära oss av Polen?

EU:s direktiv om rapporteringsplikt för vissa “arrangemang”, DAC6/MDR , tar EU:s agenda för skatt och transparens till en ny nivå. Först ut ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Slut på skattefria pensioner i Portugal

Svenska pensionärer som flyttat till Portugal har under vissa förutsättningar inte varit skattskyldiga för sina svenska ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skattekartan 2019 – Kristdemokraterna först ut

Skattefrågorna har en central plats i Januariavtalet och allt fler röster höjs nu även för en större skattereform under nuvarande ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Svenskt Näringsliv ryter till avseende oönskade effekter av de nya ränteavdragsreglerna

Den 23 april lämnade Svenskt Näringsliv in en hemställan till Finansdepartementet avseende lagändring av koncernbidragsspärren i 40 kap. 18 ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Successionsplan krävs för ett lyckat ägarskifte

Planeringen inför ett generationsskifte är en komplicerad beslutsprocess med många ekonomiska, skattemässiga och juridiska ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Koncerngemensamma tjänster till dotterbolag - moms

Skatteverket har den 30 april 2019 publicerat ett ställningstagande om omvärdering av beskattningsunderlaget när ett moderbolag ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Första förhandsbeskedet om 2019 års riktade ränteavdragsbegränsningar

Skatterättsnämnden har meddelat ett första förhandsbesked baserat på de nya riktade ränteavdragsbegränsningsreglerna och funnit att ett ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Rapporteringsplikt för vissa arrangemang är redan här!

Det svenska förslaget till implementering av EU:s direktiv om rapporteringsplikt för vissa arrangemang DAC6/MDR (Mandatory Disclosure ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nyheter på punktskatteområdet

Regeringen anger i vårändringspropositionen för 2019 att intäkterna från punktskatter förväntas öka kraftigt under 2019. Ökningen kan ...

Läs artikeln
Läs artikeln

6 procent moms på förevisning av naturområden

Sedan den 1 januari 2018 är momsen sänkt från 25 till 6 procent vid förevisning av naturområden. I december 2018 beslutade riksdagen att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteförslagen i regeringens vårändringsbudget

För den skatteintresserade är ett tydligt vårtecken regeringens förslag till vårändringsbudget och idag presenterades denna av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Webbinarium: Förslag på ändrade momsregler med anledning av EU:s “quick fixes”

Som vi tidigare har skrivit om på Tax matters har EU beslutat om att införa nya förenklingsregler, så kallade “quick fixes”, för att få ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Valutakursförluster vid redovisning i euro

Är det verkligen rätt att valutakursvinster och valutakursförluster på skulder i euro för bolag med redovisningsvaluta i euro inte är ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Återinförande av skattereduktion för gåva – ett steg närmare

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag om att återinföra skattereduktion för gåva till allmännyttig verksamhet. Lagrådet ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Dags att deklarera – detta behöver du som företagare tänka på

Skatteverket har påbörjat utskick av de förtryckta inkomstdeklarationerna. Om du har så kallad digital brevlåda bör du nu ha fått din ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nytt skatteavtal med Brasilien

Sverige och Brasilien har förhandlat fram ett nytt skatteavtal vilket bland annat innebär sänkningar i tillåtna källskattesatser på ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Tullutmaningar att vänta för svenska företag oavsett hur brexit slutar

Diskussionerna kring en eventuell brexit visar hur angeläget det är för företag med gränsöverskridande varuhandel att stärka upp sin ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Brexit och immigration – britters möjligheter till fortsatt rörlighet

Ödesdagen för Storbritanniens utträde ur EU närmar sig och fortfarande råder stor osäkerhet. För brittiska medborgare i Sverige har den ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Energiskatt på solel – en eller flera anläggningar?

Skatterättsnämnden har meddelat ett förhandsbesked om beskattning av solel. Frågan gällde om solceller på sammanbyggda huskroppar på en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Kammarrätten underkänner Skatteverkets tolkning av momsavdrag för solcellsinvesteringar

Kammarrätten har slagit fast att driften av en solcellsanläggning som till viss del säljer el till elnätet inte i sin helhet kan anses ha ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nya skatteregler för ägarskiften mellan närstående i fåmansföretag

Den 12 mars presenterade regeringen en proposition om nya skatteregler för ägarskiften mellan närstående i fåmansföretag. Detta ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Uttagsbeskattning av kommunalt bolag

Ett helägt kommunalt bolag ansågs ha utfört tjänster åt kommunen utan att ta betalt för det. Bolagets skattemässiga resultat höjdes därför ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Fortsatt momsfritt när hyresvärd debiterar el, gas eller vatten till bostadshyresgäst

Skatterättsnämnden har slagit fast att en hyresvärds upplåtelse av bostadslägenhet och tillhandahållande av el, gas eller vatten utgör en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stort intresse för digitalisering på skatteområdet

Digitala plattformar och verktyg ersätter i allt större omfattning etablerade arbetsmetoder. För företag som arbetar med att digitalisera ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Digitalisering kopplat till internprissättning och fasta driftställen

OECD har publicerat ett förslag på hur den digitala ekonomin kan komma att beskattas i framtiden. Beskattningen föreslås utgå mer från var ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nya skatteregler tvingar företag att betala skatt trots underskott

Att implementera de nya ränteavdragsbegränsningsreglerna i ett befintligt skattesystem som sedan länge erbjuder möjlighet att utnyttja ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Obligatorisk e-fakturering till kommuner, landsting och myndigheter

Den 1 april i år träder en ny lag ikraft som innebär att leverantörer ska ställa ut fakturor elektroniskt vid försäljningar till kommuner, ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Serverinnehav kan medföra fast driftställe

Härom året undanröjde Högsta förvaltningsdomstolen ett förhandsbesked som behandlade huruvida ett utländskt företags upplåtande av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Allmänna ombudet i skattefrågor

Funktionen som AO (Allmänna ombudet) infördes 2004 i samband med att Riksskatteverket tillsammans med länsskattemyndigheterna omvandlades ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Brexit – undvik onödiga stopp och kostnader

Brexit närmar sig med stormsteg och den 29 mars är det enligt tidsplanen dags. Innan dess finns en rad åtgärder som företag som har affärer ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Tax matters i ny design

Välkommen till nya Tax matters! Nu har vår skatteblogg fått en ny design som gör det lättare för dig att navigera och ta del av de senaste ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ökade procentsatser för momsåterbetalning vid export i Kina

Under 2018 har en momsreform införts i Kina, med bland annat reducerade momssatser för vissa sektorer såsom produktion, transport, ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Marknadsföringsbidrag och korrigeringsregeln

Den 15 januari 2019 kom Skatteverket med ett ställningstagande om avdragsrätt för marknadsföringsbidrag till utländska dotterbolag och ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Koncernavdragsreglerna prövas i EU-domstolen

Två svenska mål om gränsöverskridande förlustavdrag är under prövning i EU-domstolen (EUD). Domstolens generaladvokat anser att avdrag inte ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Utökade hybridregler för motverkande av skatteundandraganden

Finansdepartementet har den 1 februari 2019 skickat en promemoria på remiss om genomförande av regler i EU:s direktiv mot ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Partierna börjar positionera sig inför en skattereform

Nu när dammet börjar lägga sig efter en historiskt lång regeringsbildningsprocess där vi slutligen fick en blocköverskridande ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Fler kan få skattebefrielse för utlandsarbete

Högsta förvaltningsdomstolen fastslog under 2015 att kravet på att en anställd måste vara obegränsat skattskyldig under utlandsarbete för ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Beskattning av DISC-bolag

Skatterättsnämnden slår fast att andelarna i ett amerikanskt så kallat DISC-bolag inte är näringsbetingade, att DISC-bolaget är ett ...

Läs artikeln
Läs artikeln

PwC:s undersökning CEO Survey 2019 – med fokus på skatter

PwC genomför årligen en global undersökning där företagsledare världen över ger sin syn på framtiden inom en rad olika områden. Årets ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Brexit och immigration – vad bör arbetsgivare tänka på?

Justitiedepartementet har lagt fram promemorian ”Åtgärder som underlättar för brittiska medborgare i Sverige vid ett avtalslöst brexit” med ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Hur många dagar får man vistas i Sverige efter en flytt utomlands?

I en dom som vi tidigare skrivit om från Högsta förvaltningsdomstolen under 2018 har det klargjorts att en sammanhängande vistelse om fem ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Lagförslaget om rapportering av gränsöverskridande arrangemang

Vi rapporterade om införandet av en rapporteringsskyldighet för gränsöverskridande arrangemang i Tax matters den 3 april 2018. Nu har det ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Brexit och socialförsäkring – vad händer nu?

Risken för en avtalslös hård brexit är överhängande i och med att förslaget till utträdesavtal röstades ned av det brittiska parlamentet ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Beskattning av utdelning på anställdas preferensaktier

Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked funnit att utdelning till anställd som innehar preferensaktier, vars utdelning kopplats till en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Återinförande av skattereduktion för gåva – kommer det bli verklighet?

Finansdepartementet har i en promemoria föreslagit att återinföra skattereduktion för gåvor till ideella organisationer och det därmed ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Garanterad tilldelning till anställda i samband med börsnotering medför skattepliktig förmån

Kammarrätten i Göteborg har genom dom i Mål nr 2976-18 beslutat att en skattepliktig förmån föreligger för anställda som har erbjudits att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Brexit – åtgärder nödvändiga!

Som bekant röstade det brittiska parlamentet igår nej till det utträdesavtal som Theresa May förhandlat fram med EU. Risken för en hård ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Regeringsfrågan mot en lösning?

Så tycks höstens segdragna regeringsförhandlingar nu gå mot en lösning. Under fredagseftermiddagen kallade Annie Lööf till pressmöte under ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förhandsbesked avseende beskattning av gåva av aktier

Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked bedömt, mot bakgrund av omständigheterna, att gåva av alla aktier i ett aktiebolag till en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Transparens på skatteområdet i fokus

Den globala diskussionen kring transparens och rapportering av skatt har blivit allt större de senaste åren och flera regleringar har skett ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Årskrönika: Skatteåret 2018 blir avstamp inför 2019

Skatteåret 2018 var ett lugnt skatteår – men ändå inte. Det har självfallet präglats av valet till riksdagen. Företag röstar som bekant ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Adventskalendern 2018: så fick vi till slut en budget för 2019 med en julklapp till våra familjeföretagare(?)

Under året har vi haft förmånen att bevaka den svenska inrikespolitiken vad gäller skattefrågorna. Året har självklart präglats av höstens ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Mikael Carlén summerar skatteåret och önskar God Jul och Gott Nytt År!

2018 har varit ett mycket händelserikt år där valet och Brexit är två stora frågor som har diskuterats flitigt. När det gäller ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Frankrike inför skatt på digitala tjänster

Den 1 januari 2019 kommer Frankrike att införa en skatt på digitala tjänster. Detta för att finansiera de skattesänkningar som den franska ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förenklingsregel för leveranser via lager i Tyskland

Den 1 januari 2019 inför Tyskland en förenklingsregel för leveranser via ett lager i Tyskland. För svenska bolag innebär förenklingsregeln ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Adventskalendern 2018: skänk din utdelning till välgörenhet – en skattemässigt förmånlig julklapp

Inför julen är det många som vill ge gåvor till olika välgörenhetsorganisationer. Om du har något ändamål som du brinner för, bör du som är ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Moderaterna och Kristdemokraternas budget styr 2019

Ett nytt jobbskatteavdrag, sänkt skatt för pensionärer och en viss sänkning av den statliga inkomstskatten är vad som gäller för 2019, ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Land-för-land-rapportering – vad måste jag göra före årsskiftet?

Svenska dotterbolag till multinationella koncerner med en global omsättning som överstiger sju miljarder kronor behöver innan ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Adventskalendern 2018: vilka momsavdrag gäller för julgåvor och julbord?

I december passar många företag på att visa sin tacksamhet mot sina anställda eller kunder genom att ge dem en julgåva eller bjuda dem på ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Utökat tillämpningsområde för uppskovsregel i Kina

Vi har tidigare på Tax matters redogjort för en översikt av olika förslag som syftar till att förbättra investeringsklimatet för utländska ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Näringslivets Skattedelegation 100 år!

Näringslivets Skattedelegation fyllde 100 år härom veckan. Imponerande! Jubileet firades med ett seminarium som tog ansats i förändringar ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Adventskalendern 2018: har du kontrollerat att du uppfyllt löneuttagskravet för inkomstår 2018?

December. Den månaden på året då de flesta av oss kanske har fullt upp med tankar som till exempel “vad ska jag köpa i julklapp till ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Budgetmotionerna – oppositionen visar korten

Oppositionspartierna presenterade tidigare idag sina motioner i anslutning till övergångsregeringens ekonomiska budgetproposition för 2019. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Brexit och socialförsäkring – vad gäller?

Hanterar du personalförflyttningar mellan Sverige och Storbritannien? Då kanske du känner till att EU:s regelverk (förordning 883/2004) som ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Liten höjning av diskonteringsräntan ger liten lättnad för företag

Finansinspektionen har presenterat antaganden om räntefot och avkastningsskatt för beräkning av pensionsskuld för 2019. Diskonteringsräntan ...

Läs artikeln
Läs artikeln

EU-kommissionen rekommenderar ökad samordning i internprissättningsrevisioner

EU-kommissionen uppmuntrar skattemyndigheter att pröva nya samarbetsformer i syfte att fördjupa utbytet av information mellan ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Behov av ökad rättssäkerhet inom skatteområdet?

Sex förslag som ska leda till ökad rättssäkerhet inom skatteområdet presenterades av stiftelsen Rättvis skatteprocess tillsammans med ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Paying Taxes 2019 – en unik jämförelse av 190 skattesystem globalt

Paying Taxes 2019 är ett samarbete mellan PwC och Världsbanken med syftet att jämföra skattesystemen i 190 länder globalt genom användandet ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Kammarrätten underkänner Skatteverkets tolkning av de svenska ränteavdragsbegränsningsreglerna

Kammarrätten i Stockholm har funnit att det genom skuldförhållandet, mellan ett svenskt bolag och ett nederländskt bolag inom en utländsk ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Övergångsbudget utan reformer

Den sittande socialdemokratiska övergångsregeringen presenterade idag sin budget för 2019, höstbudgeten. Det är som väntat en budget helt ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nya regler begränsar möjligheterna att dra av räntekostnader

Vid årsskiftet träder nya regler i kraft som kommer att begränsa många bolags möjligheter att dra av räntekostnader. Förenklat innebär ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Den norska budgeten för 2019 – så påverkas svenska företag och privatpersoner

Den 8 oktober 2018 offentliggjordes den norska regeringens förslag till budget för 2019. För att ta hänsyn till den internationella ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Beskattning av digitala tjänster – vad händer nu?

Härom veckan skrev Frankrikes finansminister Bruno Le Maire på Di Debatt. Inte var dag. Han pläderade för den skatt på digitala tjänster ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nytt ställningstagande avseende förmån av hälso- och sjukvård

Skatteverket har kommit med ett nytt ställningstagande som förtydligar gränsdragningen mellan skattepliktig och skattefri hälso- och ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Fusion av utländska alternativa investeringsfonder utlöser beskattning

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har vid prövningen av ett överklagat förhandsbesked nyligen funnit att en andelsägare inte ska omfattas ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Val av prissättningsmetod och vinstallokering från en svensk filial

En svensk filials resultat justerades efter att Skatteverket bedömt att den resultatallokering som tillämpats har medfört att för höga ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nytt ställningstagande från Skatteverket om värdering av onoterade optioner

Skatteverket har den 29 oktober kommit med ett ställningstagande om värdering och bestämmande av volatilitet av onoterade optioner. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Tax matters – följ vår skatteblogg på engelska!

Jobbar du internationellt och vill ha tillgång till vad som händer inom skatteområdet på engelska? Kanske vill du dela informationen med ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nytt ställningstagande – uthyrning av vårdpersonal anses momspliktigt

Som vi tidigare skrivit om på Tax matters, kom Högsta förvaltningsdomstolen före sommaren med en dom (HFD 2018 ref. 41) som innebär att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Bolag som leasade ideell andel av vindkraftverk ansågs inte vara producent av skattepliktig el

I ett förhandsbesked ansågs ett bolag som hyrt en ideell andel av ett vindkraftverk inte vara producent av skattepliktig el. Istället ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Budgetpropositionen för 2019 – vad händer nu?

Budgetpropositionen är regeringens förslag till statens budget för nästa år. Är det inte valår ska den lämnas till riksdagen senast den 20 ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Entreprenörsansvar för lönefordringar inom bygg- och anläggningsbranschen

En ny lag träder i kraft den 1 januari 2019 vilket medför att en arbetstagare som inte får lön av sin arbetsgivare för arbete i bygg- eller ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ändrade momsregler för elektroniska tjänster

Regeringen har föreslagit förenklade regler för mindre företag med gränsöverskridande handel av elektroniska tjänster vid försäljning till ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Fastighetstaxeringen – försenade deklarationer

Just nu pågår den allmänna fastighetstaxeringen men trots att det bara är två veckor kvar till inlämningsdatum, 1 november, så har ännu ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Brexit – vart är vi på väg?

Efter gårdagens strandade brexitmöte blir det än mer viktigt för företag att förbereda sig för de olika scenarion som kan inträffa. Att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Kemikalieskatten – vad händer?

Skatterättsnämnden har meddelat två förhandsbesked om beskattning av elektronikprodukter som förpackas tillsammans med andra varor. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förenklingsregler införs i väntan på det nya momssystemet

Den 2 oktober enades EU:s finansministrar om att införa fyra förenklingsregler (”quick fixes”) för att undvika att medlemsstaterna ställer ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Kan koncernbidrag lämnas innan avyttring?

Ett koncernbidrag som lämnas inför en extern avyttring av bolag innebär som huvudregel skatteflykt. Om motsvarande sker inför en intern ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Automatiserad skattefunktion – några tips på vägen

Företag står inför stora utmaningar i takt med att den teknologiska utvecklingen accelererar. I PwC:s rapportserie, Tax Function of the ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förslag om skatteregler för tjänstepensionsföretag

Regeringen har i en nyligen publicerad departementspromemoria lämnat förslag om skatteregler för tjänstepensionsföretag. Förslagen lämnas ...

Läs artikeln
Läs artikeln

CFC-reglerna anpassas till direktivet mot skatteundandraganden

Regeringen föreslår att de svenska CFC-reglerna anpassas till EU:s direktiv mot skatteundandraganden. Förslaget innebär i korthet stora ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Vem anses vara förbrukare av el i datacenter?

Skatteverket har publicerat ett ställningstagande om vem som ska anses förbruka den el som används i ett datacenter vilket påverkar vilket ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Reducerad momssats på elektroniska och fysiska publikationer

Under gårdagen enades EU:s finansministrar om att ge möjlighet för medlemsstaterna att tillämpa en reducerad momssats på elektroniska och ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ytterligare skattebefrielse för solel – nytt förslag från regeringen

Regeringen föreslår att all solel som produceras i små anläggningar och förbrukas där elen produceras blir helt skattebefriad. Förslaget ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förhandsbesked avseende avkastnings- och kupongskatt i fall där utländska försäkringsföretag meddelar depåförsäkringar

I två förhandsbesked från Skatterättsnämnden behandlades den svenska beskattningen av kapitalet i utländska depåförsäkringar utifrån ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Dags att fundera på lön och utdelning enligt 3:12

Nu drar höstrusket in och årsskiftet närmar sig med stormsteg. Många av landets fåmansföretagare behöver då fundera på om de ska ta ut lön ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ta del av aktuella skattesatser i alla delar av världen

Med Worldwide Tax Summaries – Corporate Taxes 2018/19 (WWTS) får du detaljerad information om aktuella skattesatser samt hur skatter ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förbättrat investeringsklimat för utländska företag i Kina

Bedriver du verksamhet eller investerar i Kina, eller kanske går i tankar om att komma in på den kinesiska marknaden? Här går vi igenom ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Växande digitala tjänsteföretag utmanar dagens företagsbeskattning

I början av september höll International Fiscal Association sin årliga skattekonferens som samlar omkring 2000 personer från hela världen. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Införandet av begreppet ekonomisk arbetsgivare i Sverige skjuts upp

Den utökade skattskyldigheten för arbetstagare hos utländska företag som arbetar tillfälligt i Sverige och de utländska företagens ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ny straffbestämmelse vid folkbokföringsbrott

Den 1 juli 2018 trädde en ny straffbestämmelse om folkbokföringsbrott i kraft. Ansvar för folkbokföringsbrott kan komma i fråga om en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Har du väntat länge på ett beslut från en myndighet?

Den 1 juli 2018 trädde en ny förvaltningslag i kraft. Det har i den nya förvaltningslagen införts ett nytt rättsmedel mot långsam ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Valextra: Vad kan vi förvänta oss i höstbudgeten?

Tax matters roll är inte bara att informera om och kommentera skattefrågor. Vi vill utmana också! Det gör vi utifrån de genomgångar av de ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Kan generationsskiftesfrågan få en lösning efter valet?

Diskrimineringen av ägare till fåmansföretag som väljer att sälja företaget inom familjen, istället för till en extern köpare, bör få sin ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteavdrag kan krävas när en faktura betalas till ett utländskt företag

Vid betalning av faktura efter 31 december 2018 till ett utländskt företag för arbete utfört i Sverige så ska betalaren kontrollera om det ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Intressanta förslag i Alliansens reformagenda

Utspelen inför valet duggar nu tätt. Den 21 augusti presenterade Alliansen en gemensam reformagenda med 117 konkreta förslag. I årets val ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Den dolda pensionsskulden kan påverka framtida kommunalskatt

232 miljarder - så mycket uppgår den samlade pensionsskulden till i Sveriges kommuner enligt en nyligen presenterad rapport från Skandia. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Partiernas skattepositioner inför valet

Partiernas positioner i skattefrågor inför valet har nu blivit tydliga. I Dagens industris partiledarutfrågning i förra veckan kring ...

Läs artikeln
Läs artikeln

EU-domstolen utvidgar holdingbolags avdragsrätt för ingående moms

EU-domstolen har i ett avgörande utvidgat innebörden av begreppet ”deltagande i förvaltning av dotterbolag” - som utgör förutsättning för ...

Läs artikeln
Läs artikeln

EU-kommissionen föreslår omfattande momsreform – del 2

Under slutet av 2017 presenterade EU-kommissionen ett förslag till omfattande momsreform för gemenskapsinterna B2B-varuförsäljningar. Vi ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Kompletterande förslag rörande beskattning vid tillfälligt arbete i Sverige

Vi har tidigare publicerat artiklar avseende regeringens förslag att införa begreppet ekonomisk arbetsgivare i Sverige. Lagrådsremissen ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Mikael Carlén summerar skattevåren och önskar en trevlig sommar!

Vi har haft en händelserik vår där Skatteverkets förslag om en ny ”exitskatt” och valet 2018 varit de frågor som diskuterats flitigast. Här ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Avdrag för klimatkompensation

Nu har Högsta förvaltningsdomstolen öppnat upp för en grönare värld och beviljat avdrag för klimatkompensation förutsatt att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

OECD:s utkast gällande prissättning av finansiella transaktioner

Drygt ett år försenat har OECD släppt sitt första utkast om vägledning för prissättning av finansiella transaktioner. Kortfattat innebär ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skattespaning i årets Almedalen

Behovet av en ny skattereform fick ett genombrott i årets Almedalen. Alla partier vill nu se en reformering av det svenska skattesystemet. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Tydlighet kring behovet av en skattereform

Skattesystemet styrs inte längre av principerna likformighet och rättvisa. Jobbskatteavdraget, livsmedelsmomsen, kapitalbeskattningen och ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Intressant skattedebatt med konkret löfte om förbättringar

Seminariet om skattefrågor inför valet kom att handla mycket om 3:12 och förutsättningarna för en ny skattereform. Lyssna till Tobias ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Valet skapar heta skattediskussioner i Almedalen

Behovet av en ny skattereform stod i fokus vid PwC:s utfrågning av partiernas talespersoner i Almedalen. På tisdagen hade Mats Persson, ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Rivstart för skattefrågan i Almedalen

Det märks att det är valår i årets Almedalen. Även om det generellt sett går bra ekonomiskt för Sverige just nu så har debatten kring vilka ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Superskattetisdag i Almedalen

Vi har under åren etablerat tisdag förmiddag som vår skattedag i Almedalen. Tidigare år har vi haft två framtidsinriktade seminarier, ett ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nytt besked om utomståenderegeln

Enligt de så kallade 3:12-reglerna kan en delägare i ett fåmansföretag beskattas för utdelning/kapitalvinst både i inkomstslaget tjänst och ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Få tydliga besked från Miljöpartiet i skattefrågor inför valet

Miljöpartiet styrs av en grundläggande princip inom beskattningen, grön skatteväxling. Med det menar partiet kort att höja skatter på olika ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Svenskt Näringsliv släpper skatterapport inför valet

De svenska kapitalskatterna, skatten på investeringar i företag, är höga – högst bland 15 jämförbara länder inom OECD. Det visar en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Högsta förvaltningsdomstolen klargör villkor för att beviljas expertskatt

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har nyligen klargjort att en person inte uppfyller villkoren för att beviljas expertskatt för det fall ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nyheter i spelbranschen

Den 7 juni fattade riksdagen beslut om att anta regeringens förslag ”En omreglerad spelmarknad”. Aktörer som vill verka på den svenska ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Viktig ändring om moms vid uthyrning av vårdpersonal

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har slagit fast att ett bemanningsföretags uthyrning av vårdpersonal är momspliktig. Domen innebär en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Kristdemokraterna till val på sänkt skatt för pensionärer

I 2010 års val tog Kristdemokraterna strid för äldre med låga inkomster som drabbades av hög fastighetsskatt när grannar sålde dyrt. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Högsta förvaltningsdomstolen ger klara besked om utomståenderegeln

När en ej verksam delägare äger minst 30 procent av aktierna i ett fåmansföretag kan de verksamma delägarnas aktier undantas från de ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stadigvarande vistelse behöver fortfarande klargöras

I två domar har Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) bedömt om vistelser i Sverige är stadigvarande eller inte. Domarna besvarar vissa frågor ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Dom från HFD om beskattning av carried interest

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i en dom den 4 juni 2018 förklarat att en person kan anses vara verksam i betydande omfattning i ett ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Liberalerna vill sänka marginalskatten

Liberalerna går till val på sänkt marginalskatt, slopad värnskatt och en ny skattereform. Det är partiets huvudfrågor inför valet. Med ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Upplevelsekort ska inte ses som flerfunktionsvoucher

Skatterättsnämnden (SRN) har i förhandsbesked ansett att ett tillhandahållande av ett kort som ger rätt till gratis inträde på olika ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Sverigedemokraterna åter en vågmästare i skattefrågor?

Sverigedemokraterna är även i årets val jokern i leken. Nu än starkare än tidigare och med en sannolik vågmästarroll. Men vad vill partiet ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Pensionsrådgivning som finansieras av arbetsgivaren ska förmånsbeskattas

Den 16 april kom ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden som gjorde klart att individuell pensionsrådgivning om tjänstepension som ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Osäkert rättsläge för bostadsrättsföreningars beskattningsstatus

Bostadsrättsföreningar beskattas antingen som privatbostadsföretag eller oäkta bostadsföretag. Skillnaden består i att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

SNS summerar nya företagsbeskattningen

Förra veckan höll Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS) ett seminarium om den nya företagsbeskattning som träder i kraft 1 januari ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Fastighetstaxeringen 2019 – så förbereder du dig!

I höst startar den allmänna fastighetstaxeringen 2019. Det innebär att alla hyreshus, industrifastigheter och elproduktionsenheter ska ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Lagrådsremiss om att införa begreppet ekonomisk arbetsgivare i Sverige

Regeringen lämnade igår en lagrådsremiss med förslag på att införa begreppet ekonomisk arbetsgivare i svensk skattelagstiftning. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ska ett bolags verksamhet bedömas separat eller som en helhet?

Ett bolags internprissättning justerades efter att Skatteverket bedömt att nyförsäljningen och serviceverksamheten inte kunde bedömas som ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Utökade möjligheter till avdrag för ingående moms på broken deal-kostnader

Generaladvokaten har i ett yttrande föreslagit utvidgade möjligheter för avdrag för ingående moms på förvärvskostnader vid ett planerat ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Moderaterna – fortsatt sänkta skatter om man vinner valet!

Moderaterna har tillsammans med Centerpartiet fortsatt att profilera sig i skattefrågorna efter förra valet då man hamnade i opposition. I ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förhandsbesked om hur ett livbolags verksamhet avseende mottagen återförsäkring ska beskattas

Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked funnit att ett livförsäkringsföretags verksamhet avseende mottagen återförsäkring inte ska ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Proposition om nya skatteregler för företagssektorn

Den 3 maj överlämnade regeringen en proposition till riksdagen med sitt förslag om nya skatteregler för företagssektorn. Propositionens ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Socialdemokraterna ser gärna en blocköverskridande skattereform efter valet

Socialdemokraterna har en förhållandevis sparsmakad skatteagenda inför årets val. Detta av förklarliga skäl. Partiet sitter i ...

Läs artikeln
Läs artikeln

EU-domstolen prövar reglerna om trepartshandel

EU-domstolen har ansett att reglerna om trepartshandel är tillämpliga när mellanmannen i en kedjetransaktion är registrerad för moms även i ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Modern filantropi: Nya vägar att finansiera välfärden

Kan entreprenörer som även ägnar sig åt filantropi bidra till att avlasta den offentliga välfärden? Det var en av huvudfrågorna vid årets ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Centerpartiet har fortsatt fokus på småföretagare

I årets valrörelse kommer inte Alliansen att gå fram med någon sammanhållen agenda över vad partierna vill göra tillsammans om de bildar ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Vårpropositionen – en fördjupad skatteanalys

Regeringens vårproposition innehöll inga skatteförslag. Däremot innehåller den ett digert underlag som kan hjälpa till för att förstå i ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förslag på ny skatt för nikotinhaltiga vätskor och produkter

Skatt föreslås införas på nikotinhaltiga vätskor som används i e-cigaretter, samt på andra nikotinhaltiga produkter för användning i mun ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Vänsterpartiet ser utrymme för höjda skatter

I en serie inlägg på Tax matters kommer vi att försöka redogöra för riksdagspartiernas inställning i olika skattefrågor med tyngdpunkt på ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Status quo i årets vårproposition

Några skatteändringar för företag och ägare föreslås inte i den ekonomiska vårproposition som regeringen lägger inför valet. Inte heller ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Moms på crowdfunding

Finansiering av utvecklingsprojekt genom så kallad crowdfunding (gräsrotsfinansiering), kan vara en momspliktig omsättning för mottagaren ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ny spelskatt föreslås

Den 5 april fattade regeringen beslut om propositionen ”En omreglerad spelmarknad”. En ny spelskatt om 18 procent av spelnettot föreslås ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Tips inför årets inkomstdeklaration

Företag med kalenderår som räkenskapsår ska lämna in sin inkomstdeklaration för 2017 senast den 2 juli (1 augusti vid elektronisk ...

Läs artikeln
Läs artikeln

PwC bevakar skattefrågor för bolag och ägare i årets valrörelse!

Kommer vi att se höjda eller sänkta skatter efter valet? Kommer en ny regering att ta initiativ till en ny skattereform? Vad händer med ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förenklingar i lagen om skatt på kemikalier

Efter att kritik förts fram mot den nuvarande lagen om kemikalieskatt föreslås att en tredje typ av skattskyldig för kemikalieskatt införs ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skattetillägg vid rättelse på eget initiativ

Enligt nu gällande regler får skattetillägg inte tas ut om den skattskyldige på eget initiativ har rättat en oriktig uppgift. Regeringen ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Informationsskyldighet för skatterådgivare – snarare än du tror!

Införandet av en informationsskyldighet för skatterådgivare har länge varit på tapeten och finns redan i flera länder, som Storbritannien ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ränteavdragen – vad betyder regeringens förslag för fastighetssektorn?

Förra veckan överlämnade regeringen en remiss till Lagrådet med förslag som ska motverka skatteplanering med ränteavdrag och bidra till en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ny lag om flygskatt från den 1 april – berörs du?

Den 1 april 2018 träder lagen om skatt på flygresor i kraft. Det kommer innebära att flygbolag blir skattskyldiga för vissa kommersiella ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Exitbeskattningen – regeringen säger nej

Förslaget om införande av en exitbeskattning vid avflyttning från Sverige har sedan det presenterades mötts av stark kritik i både ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Lagrådsremiss om beskattning av säkerhetsreserv

Regeringen överlämnade i onsdags sitt förslag om nya skatteregler för företagssektorn till Lagrådet. Lagrådsremissen innehåller bland annat ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Beskattning av den digitala ekonomin

För de som säljer varor och tjänster via internet till kunder i andra länder beskattas merparten av intäkterna idag i Sverige. Indirekt ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förslag om nya skatteregler för företagssektorn

Regeringen överlämnade idag sitt förslag om nya skatteregler för företagssektorn till Lagrådet. Av dagens presskonferens med ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Hur kan en ny skattereform utformas?

Utgångspunkter och ansatser inför en eventuellt ny stor skattereform diskuterades på ett offentligt seminarium i riksdagen i förra veckan. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Statsministern öppnar upp för samtal om en skattereform

Frågan om en ny övergripande skattereform diskuteras allt flitigare i olika sammanhang. Under gårdagen gav sig statsminister Stefan Löfven ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Fönsterbyte ger inte skattemässigt direktavdrag

Ett fastighetsbolag hade bytt fönster och begärt direktavdrag för hela utgiften såsom reparations- och underhållskostnad. Kammarrätten fann ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Hur blockchain kan förändra skattesystemet

Har du svårt att skilja mellan blockchain och bitcoin eller funderar du på att investera i någon kryptovaluta? Ny teknik påverkar din skatt ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skattefri förmån av hälso- och sjukvård slopas

I en lagrådsremiss från den 15 februari 2018 föreslås bland annat att skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård slopas i Sverige. Även ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Coca-Cola vs IRS i ett av de största internprissättningsmålen genom tiderna

I veckan inleddes en av de största skattetvisterna inom internprissättningsområdet efter att den amerikanska skattemyndigheten (IRS) ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Remissinstanserna kritiska till en exitskatt

Den 5 mars löpte tiden ut för att inkomma med synpunkter på förslaget om införandet av en så kallad exitskatt. Ett flertal remissinstanser ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Kammarrättsavgörande om tryggande av pension genom avsättningar till tjänstepensionsinstitut (trust) i Storbritannien

Kammarrätten prövade olika alternativa skäl för avdragsrätt, bland annat om trusten kunde likställas med en svensk pensionsstiftelse och ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Dessa branscher kontrollerar Skatteverket 2018

Den 13 februari presenterade Skatteverket de branscher som man särskilt kommer att lägga fokus på under 2018. Avsikten med de extra ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Vägledning för skattehandläggare avseende internprissättning

Den amerikanska skattemyndighetens (IRS) storbolagskontor publicerade den 12 januari fem direktiv innehållande vägledning för ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ska moms tas ut på en hyresvärds tillhandahållande av el, gas eller vatten?

Den 1 januari 2017 justerades momslagens regler om tillhandahållande av tjänster i samband med uthyrning av fastighet. Skatteverket har ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skattelättnader för begränsat skattskyldiga – en möjlighet?

Den som är begränsat skattskyldig men som begär att bli beskattad enligt Inkomstskattelagen kan omfattas av bestämmelserna om ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förslag till ny skatt på hälso- och miljöfarliga ämnen samt översyn av bekämpningsmedelsskatt

En utredning föreslår en ny lag om skatt på kadmium i vissa produkter samt en ny lag om skatt på kemiska växtskyddsmedel. Lagarna föreslås ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Finansministern om exitskatten: Konsekvenserna måste utredas ordentligt

”Här finns mycket som man behöver analysera om man skulle välja att gå vidare”, säger finansminister Magdalena Andersson i en intervju i ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Den amerikanska skattereformen – hur påverkas svenska koncerner med verksamhet i USA?

Den amerikanska skattereformen, som antogs i december 2017, är den största förändringen av det amerikanska skattesystemet sedan 1986. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverket medger brister i förslaget om utflyttningsskatt

Den nya utflyttningsskatten har tagits fram utan en analys av hur företagare drabbas. Någon analys av hur svenskt näringsliv påverkas har ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nya bestämmelser för internprissättningsdokumentation i Polen

I januari 2017 införde Polen nya bestämmelser för internprissättningsdokumentation (TP-dokumentation), något som berör en stor mängd ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Strategiska vägval för dagens skattefunktion

Vad krävs för att skattefunktionen i en verksamhet ska kunna bemöta de utmaningar som är förenade med komplexa skatte- och affärsmiljöer? I ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Personalliggare i fler verksamheter och nya regler för månadsrapportering på individnivå

Regeringen har nu lämnat en proposition där krav på personalliggare även ska utvidgas till att gälla kropps- och skönhetsvårdsverksamhet, ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Sänkt krav på holdingbolags momsavdrag för allmän omkostnad

Kammarrätten har gått emot Skatteverket och ansett att ett holdingbolag har rätt till momsavdrag för allmänna omkostnader, trots att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Hur ska en ny skattereform se ut?

Kring den frågan höll riksdagens skatteutskott en utfrågning häromdagen. Rubriken var, ”Skattereform 2.0 – ett globalt konkurrenskraftigt ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Bristande ursprungshantering – en dyrköpt läxa för företagen

EU-kommissionen har nu granskat hur Tullverket säkerställt att företag som i efterhand upptäckt att varorna varit tullfria, och valt att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nya momsregler för vouchers

EU:s mervärdesskattedirektiv saknar idag bestämmelser om hur vouchers (till exempel värdekuponger, presentkort och andra värdebevis, i ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Transfer pricing och tullvärde – finns det äntligen en lösning?

Ett område som orsakat flera internationella koncerner huvudbry är hur den koncerninterna prissättningen (”transfer pricing” eller ”TP”) ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Entreprenörens skattefrågor 2018

Sedan regeringen drog tillbaka sitt förslag om ändrade, och för de flesta försämrade, 3:12-regler i augusti 2017 har många upplevt att det ...

Läs artikeln
Läs artikeln

PwC:s skatterådgivare i Di Debatt: Nya lagar ska inte tas fram av Skatteverket

PwC:s skatterådgivare Mikael Carlén och Hans Peter Larsson skriver idag på Dagens industris debattsida att nya lagar inte ska tas fram och ...

Läs artikeln
Läs artikeln

SNS-ekonomer föreslår höjda kapitalskatter

Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS) samlar varje år ett Konjunkturråd som föreslår förändringar av den ekonomiska politiken. SNS ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Äldre servitut måste förnyas innan utgången av 2018

Avtalsservitut som är inskrivna innan den 1 juli 1968 måste förnyas hos Lantmäteriet innan utgången av 2018, annars tas de bort ur ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skattekrönika inför 2018

I år är det valår. Då brukar det normalt vara lite lugnare när det gäller nya skatteförslag och nya regler. Tills regeringen lägger sin ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Även dåliga beslut kring upphandling av externa tjänster är per definition affärsmässiga och avdragsgilla

Skattemyndigheter i många länder ifrågasätter ofta nivån på kostnader för tjänster och utlägg som utförts, upphandlats och fakturerats ut ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Kammarrätten utvidgar rätt till momsavdrag vid försäljning av dotterbolag

Högsta förvaltningsdomstolen har tidigare godkänt momsavdrag i det så kallade Svea Skog-målet. Nu har kammarrätten funnit att avdragsrätt ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Våra mest populära inlägg om skatt under 2017

Under 2017 presenterades ett stort antal skatteförslag. 3:12-utredningen, paketeringsutredningen, skatteförändringar på finansiell ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverkets syn på avdragsrätt vid försäljning av dotterbolag

Skatteverket har kommit med ett ställningstagande som utvecklar deras syn på när avdragsrätt för moms på kostnader för försäljning av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Adventskalendern 2017: styrelsearvoden en het fråga under året

Den 20 juni 2017 fastställde Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) att styrelsearvoden ska beskattas som tjänst. Beslutet har sedan dess ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Beslut om genomförande av en historisk skattereform i USA

Igår kväll, svensk tid, gav den amerikanska kongressen sitt slutliga godkännande till kammaren och senatskonferens-kommittéavtalet om ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Mikael Carlén summerar skatteåret och önskar God Jul och Gott Nytt År!

2017 inleddes med stor osäkerhet då ett flertal skatteförslag presenterats som totalt sett hade kunnat innebära skattehöjningar på upp till ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skattekrönika 2017

I krönikan inför 2017 spådde jag att det skulle bli hållbarhetens år. Även inom beskattningen. I någon mån fick jag rätt. Men det beror på ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Koncernintern finansiering – saker att beakta?

Det har visat sig innebära stora utmaningar för multinationella koncerner när internprissättning av koncernintern treasuryverksamhet och ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Adventskalendern 2017: vad händer inom fastighetsbranschen?

Det har varit ett händelserikt skatteår för fastighetsbranschen. Den 1 januari kom bland annat ett nytt fastighetsbegrepp ur momshänseende ...

Läs artikeln
Läs artikeln

CbCR – nya aktiverade relationer för Sverige från och med den 8 december

Sverige har nu 53 aktiverade bilaterala relationer för utbyte av Country-by-Country Reporting (CbCR). Således är det endast ett fåtal andra ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Betald trängselskatt och infrastrukturavgifter blir en skattepliktig förmån

Trängselskatt och infrastrukturavgifter som är hänförliga till privat körning med förmånsbil och som betalas av arbetsgivaren är från och ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Lagändring samt ny praxis gällande arbetstillstånd

Riksdagen har beslutat att Migrationsverket kan avstå från att återkalla ett uppehålls- och arbetstillstånd om arbetsgivaren har rättat de ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Anskaffningsutgiften för tomträtt ska i sin helhet hänföras till byggnad

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) fastslår att anskaffningsutgiften för förvärv av byggnad tillsammans med tomträtt i sin helhet ska ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Regeringen presenterar ytterligare åtgärder mot skattefusk

Idag höll finansminister Magdalena Andersson en pressträff om regeringens utökade åtgärder för att bekämpa skattefusk och ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Adventskalendern 2017: vilka avdrag gäller för representation?

I december passar många företag på att bjuda anställda eller kunder på julbord. Från och med i år har reglerna kring avdragsrätt för ...

Läs artikeln
Läs artikeln

CbCR – behöver svenska multinationella företag överväga "sekundär" rapportering?

Många svenska multinationella företag (”MNE:s”) gör sig nu redo att rapportera in sin land-för-land-rapport i Sverige innan räkenskapsårets ...

Läs artikeln
Läs artikeln

PwC och UBS: Filantropi ökar starkt bland entreprenörer

PwC följer varje år tillsammans med Union Bank of Switzerland (UBS) upp trender bland entreprenörer som lyckats väl i sina företag. Inför ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Utflyttningsskatt – ett tidens tecken

Det nya förslaget till utflyttningsskatt speglar en trend som växer bland Europas regeringar, att värna om den egna skattebasen. Nyligen ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Beräkning av skattetillägg – en översyn av reglerna

Den 30 november överlämnade utredningen om beräkning av skattetillägg sitt betänkande (SOU 2017:94) till regeringen. Syftet med betänkandet ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Fortsatt låg diskonteringsränta resulterar i fortsatt höga pensionsskulder

Finansinspektionen har presenterat antaganden om räntefot och avkastningsskatt för beräkning av pensionsskuld för 2018. Diskonteringsräntan ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Adventskalendern 2017: årets sista löneuttag för dig som fåmansföretagare

Julen närmar sig och nu i december är sista chansen för dig som aktiv fåmansföretagare att ta ut lön under löneår 2017. Ditt totala ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förslag om utflyttningsskatt

Skatteverket har idag lämnat ett förslag om utflyttningsskatt till Finansdepartementet som innebär att personer föreslås ta upp ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Julklapp till anställda – här är skatteavdragen du får göra!

Julen kan vara ett tillfälle för dig som företagare att belöna dina anställda lite extra. Vill du ge en julklapp till din personal? Här är ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Land-för-land-rapportering – konvertering från Excel till XML

Det är snart dags för vissa multinationella koncerner att lämna in sin land-för-land-rapport till Skatteverket. Denna rapport ska lämnas in ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Det bortglömda generationsskiftet

Allt fler företagare vill generationsskifta inom familjen. Går det inte hotar nedläggning. Det framgår av en rapport som organisationen ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Paying Taxes 2018 – jämförelse av 190 skattesystem globalt

Paying Taxes 2018 är en unik rapport som tas fram i samarbete mellan PwC och Världsbanken. Rapporten undersöker och jämför skattesystem i ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förslag på personalliggare i fler verksamheter

Regeringen lämnade igår ett förslag om att införa personalliggare i fler verksamheter. I lagrådsremissen föreslås en utvidgning av systemet ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skattelättnader för incitamentsprogram i nystartade företag väntas vid årsskiftet

I startups och snabbväxande företag kan det vara en utmaning att hitta ett incitamentsprogram som är attraktivt för både arbetsgivaren och ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Internationella skattetrender just nu

OECD kartlägger varje år de viktigaste internationella skatteförändringarna. Utifrån dessa identifierar organisationen, vars syfte är att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Status kring förslaget om ny amerikansk skattereform – potentiellt goda nyheter för svenska bolag

Arbetskommittén i representanthuset har under veckan fortsatt sitt arbete med den amerikanska skattereformen. Arbetet har i huvudsak varit ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Kina gällande vissa transporttjänster

Regeringen har lämnat ett förslag på ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Kina. Ändringen innebär att länderna ömsesidigt avstår från ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Företrädaransvarets omfattning diskuteras – kan det avskaffas i sin nuvarande form?

Varje dag åläggs en företagare ansvar för sitt aktiebolags skatteskulder. Förra året föll 350 domar om företrädaransvar, det vill säga ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Amerikansk skattereform kan få betydande konsekvenser för svenska bolag verksamma i USA

En omfattande och revolutionerande skattereform föreslås i USA. Blir förslaget verklighet kommer det att innebära att beskattning av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förslag om ny företagsbeskattning – många intressen att ta hänsyn till

Regeringen aviserade i höstbudgeten att den skulle lägga fram förslag till en ny aktiebolagsbeskattning senast efter årsskiftet. Förslaget ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Brasilien – en lovande marknad för internationella affärer

Brasilien har länge ansetts vara en av de mest lovande marknaderna för företag som vill expandera sin verksamhet internationellt, men det ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Svensk skatteregel strider mot EU-rätten

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i en färsk dom kommit fram till att en svensk privatperson som fått utdelning från ett onoterat, ...

Läs artikeln
Läs artikeln

PwC:s skatterådgivare Peter Lindstrand intervjuas i Di: Ränteförslag skrämmer

Nya skatteregler oroar fastighetssektorn. Många är kritiska men det största hotet är ovissheten som skrämmer iväg internationellt kapital ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Marginell deltidsanställning i annat land påverkar inte företagares socialförsäkringstillhörighet

EU-domstolen har beslutat att marginellt arbete i annat land som anställd inte ska påverka socialförsäkringstillhörigheten för den som är ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Styrelsearvoden beskattas som inkomst av tjänst – vad händer med pensionen?

Vi har tidigare skrivit om Högsta förvaltningsdomstolens dom (HFD) som fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked om att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Sammanläggning av bostadsrätt med garageplats eller vindsförråd ska ej kapitalvinstbeskattas

Skatteverket har tidigare i år kommit med ett ställningstagande att en sammanslagning, i juridisk term så kallad sammanläggning, av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förändringar av miljö- och punktskatter för 2018

Regeringen har lämnat ett stort antal förslag på förändringar på miljö- och punktskatteområdet i budgetpropositionen för 2018, bland annat ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förändringar i Kinas investeringsklimat för utländska företag

Världen förändras i olika avseenden, även Kina och dess roll i världsekonomin. För svenska och västerländska företag i Kina blir det allt ...

Läs artikeln
Läs artikeln

EU-kommissionen föreslår omfattande momsreform

EU-kommissionen har presenterat ett förslag till den mest omfattande momsreformen på ett kvartssekel. Syftet med reformen är att förbättra ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Vikten av att vara ”Brexit-redo”

Den fjärde omgången av förhandlingarna mellan EU och Storbritannien avslutades den 28 september 2017. Storbritannien har under de senaste ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nya skatteregler i företagssektorn – vad innebär regeringens lagförslag?

I juni i år presenterade regeringen sitt förslag till nya skatteregler som bland annat kraftigt begränsar avdragsrätten för alla ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Paketeringsutredningen – vad säger remissinstanserna och spontana remissvar?

Den 15 september 2017 gick remisstiden ut för utredningens förslag ”Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet” (SOU 2017:27). ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Styrelsearvoden ska beskattas som tjänst – ny övergångsperiod enligt Skatteverket

Vi har tidigare skrivit om en dom från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) den 20 juni 2017 där det slogs fast att arvode till en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Konsten att mäta en framgångsrik skattefunktion

Skattefunktionens roll i en verksamhet har blivit bredare och mer komplex. Frågan som många företagsledare ställer sig är – vad innebär en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Kammarrätten underkänner Skatteverkets tillämpning av momslagens omvärderingsregler i Brf-projekt

Vid nyproduktion av bostadsrätter är det vanligt förekommande att ett byggbolag först säljer den obebyggda fastigheten till ...

Läs artikeln
Läs artikeln

PwC:s skatterådgivare Mikael Carlén och Hans Peter Larsson kommenterar höstbudgeten på Di Debatt

I artikeln, ”Halva bolagsskatten riskerar försvinna”, pekar Mikael Carlén och Hans Peter Larsson på att det behövs en rad åtgärder för att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Höjd skatt på företag och kapital i årets höstbudget

Det är sänkt skatt för pensionärer och satsningar på välfärd i olika former som är huvuddragen i årets ekonomiska budgetproposition. En ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Sänkt moms på guidning av naturområden – förslag i höstbudgeten 2018

Regeringen föreslår sänkt moms på förevisning av naturområden från 25 procent till 6 procent. Momsen ska sänkas från och med 1 januari ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteförslagen i höstbudgeten för 2018 – en sammanställning

Idag lämnade regeringen fram höstbudgeten till riksdagen. Nedan har vi sammanfattat de viktigaste förslagen på skatteområdet och ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteförslagen inför höstbudgeten 2018

Onsdagen den 20 september ska finansminister Magdalena Andersson överlämna regeringens höstbudget till riksdagen. Här har vi sammanfattat ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Amerikansk skattereform i antågande

Mycket tyder nu på att en amerikansk skattereform kan vara på gång. Kanske redan från kommande årsskifte. Huvudsyftet med reformen skulle ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Bolag upptaxerades efter att avtalad internprissättning inte följts

Ett bolag blev upptaxerat efter att avtalad internprissättning inte följts i praktiken. Vikten av att noga tänka igenom utformningen av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Regelefterlevnad för svenska företag i Indien

Under de senaste åren har nationell lagstiftning och regler på skatteområdet i Indien varit föremål för diskussion. Det har inneburit vissa ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Fastighetsbranschen och ränteavdragen

Fastighetsbranschen är i fokus för regeringens skatteinitiativ i år. Och det senaste förslaget från regeringen om begränsning av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förslag om kvalificerade personaloptioner riskerar bli uddlöst

Regeringen tillkännagav i dagarna i ett pressmeddelande att man går vidare med det tidigare lagda förslaget om kvalificerade ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Höjd skatt på sparande i företag väntas i höstbudgeten

Vänsterpartiet har i ett pressmeddelande aviserat att man kommit överens med regeringen om att i höstbudgeten lägga fram ett förslag att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Värdefull information om skattesatser i över 150 länder

Med Worldwide Tax Summaries – Corporate Taxes 2017/18 (WWTS) får du detaljerad information om aktuella skattesatser samt hur skatter ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nytt ägarregister kräver anmälan om verklig huvudman

EU:s penningtvättsdirektiv har till syfte att försvåra skatteflykt, penningtvätt och finansiering av terrorism. Ett led i detta är ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Reklamskatten för periodiska publikationer föreslås avskaffas

Regeringen föreslår att reklamskatten för annonser i periodiska publikationer avskaffas från den 1 januari 2018. Regeringen uppger att nära ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Styrelsearvoden ska beskattas som tjänst – när börjar detta gälla och vilka konsekvenser kan det bli?

I avgörandet från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) i juni 2017, gjorde HFD bedömningen att en lagändring beträffande det ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Enklare att flytta din pension efter nya förslag från regeringen

Många känner säkert igen sig i utmaningen med att pensionssparandet efter ett par år i arbetslivet spridit sig över ett antal olika ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förslag att hitresta arbetstagare personligen måste besöka Skatteverket

I juni presenterade Skatteverket en promemoria med förslag på att införa begreppet ekonomisk arbetsgivare i svensk skattelagstiftning som ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Regeringen drar tillbaka förslaget om ändrade 3:12-regler och skiktgränser

På en pressträff idag meddelade Magdalena Andersson och Isabella Lövin att regeringen och Vänsterpartiet kommit överens om att dra tillbaka ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Preliminär källskatt föreslås tas ut på alla fakturor för arbete när F-skattsedel saknas

Skatteverket har i juni presenterat en promemoria med förslag på att införa begreppet ekonomisk arbetsgivare i svensk skattelagstiftning ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Höstens skattefrågor

Just nu råder lugnet före stormen. I vart fall på ytan. På Finansdepartementet arbetar regeringen intensivt med sin ekonomiska ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Särskilda skatteregler för finansiell leasing

Som vi berättat om i tidigare Tax matters-artikel den 20 juni 2017 har regeringen skickat ut en omfattande promemoria om ändrade ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Mikael Carlén önskar trevlig sommar!

Under våren har ett stort antal skatteförslag lagts fram och diskuterats. Både 3:12-utredningen och paketeringsutredningen presenterades i ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Framtidens skattespecialist

Det brukar sägas att ett företags största tillgång är dess medarbetare. Efter den teknologiska framfarten kan man undra om det fortfarande ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Almedalen 2017 – en kort summering

Nu var Almedalsveckan slut för denna gång. Brexit, den digitala ekonomin och paketeringsutredningen var några av ämnena som diskuterades ...

Läs artikeln
Läs artikeln

PwC bevakar skatt i Almedalen – del 2

Skatteseminarierna har varit fler i årets Almedalen än tidigare. Och bättre! De frågor som främst har diskuterats har varit beskattning av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Brexit och utvecklingen i USA – vilka blir effekterna för svenska företag?

Brexit får stora konsekvenser för handeln med Storbritannien och kommer med största sannolikhet att medföra tulleffekter när Storbritannien ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Vad kan ägarformen private equity tillföra generationsskiftesföretag?

Små och medelstora företag är viktiga för Sverige. Det finns flera goda exempel på företag som genom innovation och ny teknik snabbt skapat ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Samordning och tydlighet – viktigast för hållbart skattesystem

Den digitala ekonomin innebär utmaningar och möjligheter när det kommer anpassningar av skattesystemet. Kan vi redan nu se tendenser att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Fastighetsbranschen och den svenska skattetsunamin

På vårt skatteseminarium under tisdagen i Almedalen diskuterade vi den våg av skatteförslag som sköljer över Sverige just nu. I fokus låg ...

Läs artikeln
Läs artikeln

PwC bevakar skatt i Almedalen – del 1

I Almedalen rivstartade Svenskt Näringsliv med seminariet Jakten på talanger – vad betyder marginalskatterna? Budskapet från Johan Fall, ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Styrelsearvoden ska beskattas som tjänst – men gäller inte avtal ingångna före 20 juni 2017

Vi har tidigare skrivit om en dom från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) den 20 juni 2017 där det slogs fast att arvode till en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Investera dig genom generationsskiftet

Vilken roll kan ägarformen private equity ”riskkapitalet” spela vid ett generations- eller ägarskifte? Allt färre familjeföretag överlåts ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Di Debatt om 3:12-förslaget: Entreprenörsskattens nivå är inte hållbar

Är 41,5 procent skatt på entreprenörskap hållbart? Den frågan ställer PwC:s skatterådgivare Mikael Carlén och Hans Peter Larsson i en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Paketeringsutredningen – remisstiden förlängd

Tax matters har följt paketeringsutredningen sedan den rapporterades i slutet av mars i år. Förra veckan lämnade regeringen sin ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Regeringen går vidare med ändrade regler för beskattning av optioner

I en debattartikel i Dagens industri idag presenterar Mikael Damberg och Per Bolund regeringens avsikt att gå vidare med de nya reglerna ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Branschen om paketeringsutredningen

PwC har för fjärde året tagit fram Fastighetstempen, en undersökning där branschföreträdare belyser sin inställning till utvecklingen av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Sista slaget om 3:12

Vad som händer med skattereglerna för ägare till fåmansföretag nästa år engagerar våra läsare. De berör cirka 300 000 företag och knappt ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverket föreslår att begreppet ekonomisk arbetsgivare införs i Sverige

Skatteverket har presenterat en promemoria med förslag på att införa begreppet ekonomisk arbetsgivare i svensk skattelagstiftning. Detta ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Hur påverkas svenska företag av Brexit och en amerikansk skattereform?

Brexit har initierats och i USA diskuteras en stor skattereform. Vilka effekter får detta för svenska företag och hur kan de förbereda sig? ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Regeringen föreslår ny beskattning av säkerhetsreserven

Regeringen offentliggjorde i tisdags en promemoria med bland annat förslag på begränsningar av ränteavdrag. Promemorian innehåller även ett ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Styrelsearvoden ska beskattas som tjänst

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked om att styrelsearvoden ska beskattas som tjänst. Därmed ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Var beskattas aktiebolagens vinster imorgon?

En ny internationell skattemodell börjar växa fram – marknad och plats för produktutveckling styr var beskattningen ska ske, mer än var ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Regeringen föreslår ändrade skatteregler i företagssektorn

Regeringen vill införa en generell begränsning av avdragsrätten för negativa räntenetton i bolagssektorn. Rätten att utnyttja inrullade ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Sverige undertecknar multilateral konvention om skatteavtal

Sverige undertecknade den 7 juni, tillsammans med 67 andra länder, en multilateral konvention för att implementera skatteavtalsrelaterade ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Koncerninterna räntenivåer utmanas världen över

Det finns en tydlig trend bland skattemyndigheter att ifrågasätta koncerninterna finansieringslösningar. Nyligen uppjusterades en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Svenska momsregler om jämkning underkända av kammarrätten

Kammarrätten anser i ett avgörande att de svenska momsreglerna om jämkning på fastighetsinvesteringar, där en fastighetsägare kan bli ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skattekampen hårdnar inför höstbudgeten

Svenskt Näringsliv sätter press på regeringen genom att föreslå en högsta marginalskatt på arbete på 42 procent. Man vill också höja ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Den digitala ekonomin och svensk handel i fokus vid våra skatteseminarier

Beskattning av aktiebolagsvinster i en mer digital ekonomi, hur svenska företag kan komma att påverkas av såväl Brexit som det bistra ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Slutligt (?) förslag till nya 3:12-regler

Idag presenterade regeringen sin lagrådsremiss gällande förslag till nya 3:12-regler. Lagrådsremissen stämmer överens med det utkast som ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatter som drivkrafter för företags lokalisering

Riksdagens skatteutskott höll i förra veckan en hearing i riksdagshuset kring bolagsskattens och andra skatters betydelse för företags ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Robotic Process Automation effektiviserar skattefunktionen

Företag arbetar ständigt för att förbättra och effektivisera verksamheten. I vår senaste rapport ligger fokus på hur Robotic Process ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förbättrade tvistelösningar vid dubbelbeskattning inom EU

Rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofinrådet) har enats om ett förslag på direktiv för dubbelbeskattningslösningar inom EU. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Kortare handläggningstider för arbets- och uppehållstillstånd

Migrationsverket har presenterat en uppdaterad process med syfte att korta handläggningstiderna för ansökningar om arbets- och ...

Läs artikeln
Läs artikeln

En företrädares personliga ansvar för skatteskulder är långtgående

Det finns särskilda regler som innebär att företrädare för en juridisk person kan tvingas betala dess skatteskulder. Av praxis framgår att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Avdrag för moms medges på kostnader vid avyttring av dotterbolagsaktier

Högsta förvaltningsdomstolen meddelar i en dom att ett bolag medges avdrag för ingående moms på kostnader som uppkommit i samband med ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Upplåtelse av momsfri mässlokal

Kammarrätten anser att en fastighetsägare som är underleverantör till en mässarrangör inte tillhandahåller en momspliktig mässtjänst, utan ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Transfer pricing – rättsfall i Ryssland visar på vikten av dokumentation

Ett ryskt bolag blev skyldigt att betala ytterligare skatt och straffavgifter i Ryssland då de inte inkommit med ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nya 3:12 – osäkert in i det sista!

Om regeringen lägger in sitt förslag om nya 3:12-regler i höstbudgeten, kommer allianspartierna då med stöd av Sverigedemokraterna att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

5 snabba frågor om klassificering och jämkning

Varför ska man göra en klassificering av sina investeringskostnader i näringsfastigheter och hur hänger den ihop med momsen? Lyssna till ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Delningsekonomin 2.0 – anpassning av skatteregler efterfrågas

Den nya plattformsbaserade ekonomin, ofta kallad delningsekonomin, står nu inför två utmaningar om företagen ska lyfta till nästa ...

Läs artikeln
Läs artikeln

3:12-förslaget – här är svaren från den andra remissrundan

Remissvaren på regeringens omarbetade förslag till ändrade 3:12-regler för fåmansföretag har nu inkommit till Finansdepartementet efter en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverket utvidgar undantaget för fondförvaltning

Skatteverket har publicerat två nya ställningstaganden om vilka typer av bolag och tjänster som omfattas av momsundantaget i 3 kap. 9 § ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Så blir dagens skattefunktion en strategisk tillgång för företaget

Den prisbelönta ledarskapstidningen strategy+business har publicerat en artikel som är baserad på PwC:s rapportserie – Tax Function of the ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Paketeringsutredningen – vad händer nu?

Den 30 mars offentliggjordes den så kallade paketeringsutredningen. I korthet innebär förslaget att den skattebörda som träffar direkta ...

Läs artikeln
Läs artikeln

PwC:s skatterådgivare Hans Peter Larsson kommenterar vårpropositionen på SvD Näringsliv Debatt

I artikeln blickar Hans Peter Larsson fram mot regeringens ekonomiska höstproposition. Sett ur ett företagarperspektiv efterlyser han en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Få förändringar på skatteområdet i vårpropositionen 2017

Idag presenterade regeringen den ekonomiska vårpropositionen som bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Sponsring för ideell sektor – nu har lagrådsremissen kommit

Finansdepartementet lämnade i höstas två förslag för ideell sektor: ersättning för upplåtelse av rättigheter i samband med främjandet av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ändrade regler för fastighetsägare – en analys

Paketeringsutredningen presenterade sitt förslag till ändrade skatteregler för fastighetsägare den 30 mars. Mindre än en vecka senare ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Spelmarknaden i Sverige regleras och en spelskatt införs

Regeringen begärde 2015 att en utredning skulle tillsättas gällande hur en ny reglering av den svenska spelmarknaden skulle kunna utformas ...

Läs artikeln
Läs artikeln

PwC:s Hans Peter Larsson presenterar en skattereform med fokus på entreprenörskap

I det senaste numret av Skattenytt diskuterar Hans Peter Larsson, skatterådgivare på PwC, en bred skattereform som utgår från ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ömsesidig överenskommelse har bedömts bindande gentemot lokala myndigheter

En kanadensisk domstol har nyligen fastställt i dom att en ömsesidig överenskommelse mellan två kompetenta myndigheter har bindande verkan ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Statligt stöd och internprissättning – vart är vi på väg?

Europeiska kommissionen har på senare tid krävt att EU:s medlemsstater ska återta miljarder euro från företag som anses ha fått olagligt ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Paketeringsutredningen – inte redo att skickas ut på remiss

Skattesmockan mot fastighetsbolagen skjuts sannolikt på framtiden. Regeringen tänker inte lägga fram något skarpt förslag i höstens budget. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Har du koll på förändringarna inom internprissättning?

Är du verksam inom en internationell koncern och känner att du inte hängt med i alla svängar kring de regelförändringar som skett inom ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förslag till ändringar av vissa punktskatter

Finansdepartementet har remitterat en promemoria avseende ett miljö- och energiskattepaket. Paketet avser ändringar av vissa punktskatter ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ökad politisk osäkerhet kring olika skattefrågor

Under den senaste veckan har de politiska partierna på olika sätt sagt sig vilja stoppa flera av de förslag till höjning av olika skatter ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ändrade regler för fastighetsägare – här är förslaget!

Idag presenterade den så kallade paketeringsutredningen sitt förslag till ändrade skatteregler för fastighetsägare, vilka föreslås träda i ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Brexit och nytt skatteår i Storbritannien – vad gäller för 2017?

Idag börjar formellt Storbritanniens utträde ur EU och processen beräknas ta två år. Det har varit en hel del spekulationer om det redan nu ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Försäljning eller gåva av fastighet?

När en fastighet överlåts från en privatperson till en närstående görs en bedömning av om transaktionen ska betraktas som ett köp eller en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ideella föreningars och trossamfunds fastighetsinnehav – vad är viktigt att tänka på?

Kan en allmännyttig ideell förenings hyresinkomster vara skattefria? Ska eget nyttjande av en fastighet uttagsbeskattas och ska föreningen ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ny skatt från 1 juli – kräver åtgärder av alla som köper in elektronik från utlandet

Som vi tidigare berättat om på Tax matters träder en ny lag i kraft den 1 april 2017 om skatt på kemikalier i elektronik och vitvaror. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Uppdaterat förslag till nya 3:12-regler

Idag har regeringen publicerat ett utkast till lagrådsremiss med justerat förslag till nya 3:12-regler. I det justerade förslaget backar ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Konsekvenser av ändrad definition av fast driftställe

En kommande ändring av definitionen fast driftställe i dubbelbeskattningsavtal kan innebära att verksamhet som tidigare inte utgjort ett ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Lastbilstrafiken ger överskott till statskassan

En utredningsrapport som PwC gjort på uppdrag av Svenskt Näringsliv visar att lastbilstrafiken betalar betydligt mer i skatt än kostnaderna ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Sänkt arbetsgivaravgift för första medarbetaren även i enmansaktiebolag

Regeringen kommer i höstens budget föreslå att dagens nedsättning av arbetsgivaravgifter för företagare som driver sin verksamhet som ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Etablering i Sverige – vad behöver jag tänka på?

På grund av att konjunkturläget i Sverige är väldigt gynnsamt just nu ser vi ett ökat intresse för utländska bolag att starta upp ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Frias från skyldighet att betala skatt – döms för skattebrott!

I en dom som vunnit laga kraft slog kammarrätten fast att en företagare inte skulle betala skatt på provisionsutbetalningar till ett ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Vinster i välfärden – en lägesrapport

PwC höll nyligen ett seminarium med anledning av att remissvaren på den så kallade Reepalu-utredningen om begränsning av vinster i ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Implementeringen av ett ägarregister

Ett nytt ägarregister kommer att införas som ett led i EU:s arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Juridiska personer ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Momsrisk för hotell som används som flyktingboende

Skatteverket har i tidigare ställningstagande redogjort för sin syn på skattskyldigheten till moms vid rumsuthyrning i hotellrörelse. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverket förtydligar underrättelseförfarandet kring land-för-land rapportering

Enligt den svenska lagstiftningen för land-för-land-rapportering ska svenska företag och utländska fasta driftställen i Sverige inom en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Armlängdsmässigt pris vid överlåtelse av immateriella tillgångar

Kammarrätten i Jönköping har i ett nyligen avgjort mål ansett att korrigeringsregeln är tillämplig gällande pris vid förvärv av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Dessa branscher kontrollerar Skatteverket 2017

Varje år meddelar Skatteverket vilka branscher de kommer lägga fokus på för att motverka fel och fusk. Genom att utföra extra kontroller ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Första årsrapporten från Allmänna ombudet hos Skatteverket

Allmänna ombudet (AO) hos Skatteverket har lämnat sin första årsrapport till regeringen. I rapporten informerar AO om vad AO hittills har ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Riksdagen antar nya regler för internprissättningsdokumentation och land-för-land-rapportering

Den 1 mars 2017 antog riksdagen, regeringens lagförslag avseende dokumentation vid internprissättning och land-för-land rapportering på ...

Läs artikeln
Läs artikeln

PwC:s skatterådgivare intervjuas i Dagens industri om 3:12-förändringen

I Dagens industri den 28 februari intervjuas Mikael Carlén, ansvarig för skatteverksamheten på PwC Sverige, om de föreslagna ändringarna i ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Kommunal fastighetsförsäljning – vad händer med momsen?

Idag väljer många kommuner att sälja hela eller delar av sitt fastighetsinnehav av politiska eller verksamhetsekonomiska skäl. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Utredningsförslag om skatt på finanssektorn slopas

Regeringen meddelade i förra veckan att den inte går vidare med det aktuella utredningsförslaget om skatt på finanssektorn, men arbetar ...

Läs artikeln
Läs artikeln

USA:s skattesystem under förändring

Som Tax matters tidigare rapporterat om, lanserade Donald Trump redan under sin presidentkampanj ett program som skulle medföra väsentliga ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Slutet på kattrumpor? Lagrådet är kritiska till regeringens lagförslag

På kvällen den 27 oktober 2016 meddelade regeringen att de överlämnat en skrivelse till riksdagen som sätter punkt för de så kallade ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nya regler för öppenhet kring internprissättning i Kina

Den nya kinesiska lagstiftningen kring internprissättning går längre än OECD:s Based Erosion and Profit Shifting (BEPS) Action 13 om ...