<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Remitterade skatteförslag inför budgetpropositionen 2024

Man och kvinna cyklar längs bilväg i stadsmiljö ‹ Tillbaka till artiklarna

Finansdepartementet kommer att remittera flera skatteförslag inför förhandlingarna om höstbudgeten. Förslagen rör bland annat sänkt skatt på lön och pension samt plastpåseskatten.

I Tidöavtalet finns flera reformer inom skatteområdet som planeras att genomföras under mandatperioden. Inför budgetpropositionen 2024 är det viktigt att skatteförslagen kan förberedas genom remittering. 

De remitterade förslagen kommer att ligga till grund för budgetförhandlingarna i höst. Det är dock är inte säkert att regeringen och Sverigedemokraterna väljer att gå vidare med de nedan uppräknade skatteförslagen. Avgörande för detta är det ekonomiska läget, reformutrymmet och finansieringsbehovet samt de överläggningar som förs i det slutliga arbetet med höstbudgeten.

Läs också: Inga direkta skattenyheter i 2023 års vårproposition

Förslag som remitteras:

Arbetsinkomster och pension

 • Förstärkt jobbskatteavdrag
 • Förstärkt jobbskatteavdrag för äldre samt indexering och höjd åldersgräns för jobbskatteavdrag för äldre
 • Ytterligare förstärkt jobbskatteavdrag för äldre över 69 år
 • Sänkt skatt för pensionärer
 • Slopad avtrappning av jobbskatteavdraget, jobbskatteavdraget för äldre och det förhöjda grundavdraget

Sänkt skatt på plastbärkassar

 • Förslag om sänkt skatt på plastbärkassar inför budgetpropositionen 2024
 • Regeringen angav i 2023 års vårproposition att ett förslag om att avskaffa eller kraftigt sänka skatten på plastbärkassar skulle remitteras inför budgetpropositionen för 2024. I promemorian remitteras ett förslag om att kraftigt sänka skatten. Detta kan även vara ett första steg för att eventuellt avskaffa skatten.

Bränsleskatt och energiskatt

 • Den årliga indexeringen av skatt på drivmedel pausas under 2024 och 2025.
 • Den tillfälligt utökade skattenedsättningen på så kallad jordbruksdiesel föreslås gälla även under 2024 och 2025.
 • Den årliga indexeringen av energiskatten på el föreslås pausas under 2024 och 2025.

Uthyrning bostad mm

 • I promemorian föreslås bland annat att schablonavdraget vid uthyrning av privatbostadsfastigheter, privatbostäder och hyreslägenheter höjs från 40 000 kronor till 50 000 kronor. Beloppsgränser för beskattning av kapitalvinst vid överföring av mark eller andel i samfällighet och uppdelning i lotter genom klyvning föreslås höjas till 42 000 kronor. 
 • Omkostnadsbeloppet vid allframtidsupplåtelser och beloppsgränsen för beskattning av inkomst från samfällighet föreslås även höjas.

Expertskatt

 • Experter, forskare och nyckelpersoner kan i dag få skattelättnad under de fem första åren av den tidsbegränsade vistelsen i Sverige. För att göra de svenska expertskattereglerna mer konkurrenskraftiga remitteras förslag om att tidsgränsen för skattelättnaden utvidgas till sju år.

Arbetsgivaravgifter

 • Förslaget i promemorian innebär att nedsättningen av arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften för personer som vid årets ingång har fyllt 15 men inte 18 år slopas från och med den 1 januari 2024.

Ränteförmån

 • Förslaget innebär att reglerna om beräkning av ränteförmån ändras genom att jämförelseräntan höjs med 0,5 procentenheter. Jämförelseräntan uppgår därefter till statslåneräntan vid en viss tidpunkt plus en och en halv procentenhet.

Nedsättning av socialavgifter

 • I promemorian föreslås att det så kallade FoU-avdraget ändras på så sätt att avdraget vid beräkning av arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften ska göras mot summan av dessa avgifter. I dag görs avdraget separat mot varje del. En motsvarande ändring föreslås avseende den generella nedsättningen av egenavgifterna. Syftet med förslagen är att skapa utrymme för berörda arbetsgivare och näringsidkare att kunna utnyttja respektive avdrag fullt ut.
  Har du frågor om skatt? Kontakta oss
Stefan Asklöf

Stefan Asklöf

Stefan Asklöf jobbar på PwC:s kontor i Stockholm som auktoriserad skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag.
Kontakt: 072-995 26 17, stefan.askloef@pwc.com

Lämna en kommentar