<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

HFD har avgjort mål om moms och föreningar - påverkas ni?

Man med laptop i vardagsrum ‹ Tillbaka till artiklarna

Den 20 februari 2024 publicerade Högsta förvalningsdomstolen (HFD) sex domar avseende moms. Två av domarna handlade om insatskapital till ekonomiska föreningar och fyra av domarna handlade om uttaxering av bidrag i samfällighetsföreningar. HFD ansåg att betalningarna inte omfattas av moms och Skatteverket förlorade i samtliga mål.

Kort om ekonomiska föreningar och samfällighetsföreningar

I en ekonomisk förening är varje medlem skyldig att betala en medlemsinsats. Insatsen innebär att medlemmen får en andel som motsvarar dennes ekonomiska rättigheter i föreningen. 

En gemensamhetsanläggning (till exempel enskild väg, parkeringsplatser, lekplatser) kan förvaltas av en samfällighetsförening som de berörda fastighetsägarna är medlemmar i. Samfällighetsföreningen betalar för gemensamhetsanläggningens utförande och drift. Föreningen uttaxerar en avgift (nedan “uttaxering”) till medlemmarna baserat på respektive fastighets andelstal.

Momsproblematik kring ekonomiska föreningar och samfällighetsföreningar

Tidigare ansågs det att varken insatskapital eller uttaxering omfattades av moms. I februari 2022 publicerade dock Skatteverket två ställningstaganden där myndigheten ansåg att både insatskapital och uttaxering ska omfattas av moms. Bakgrunden till ställningstagandena var att Skatteverket ansåg att rättsläget hade förändrats på grund av bland annat ny praxis från EU-domstolen. 

Skatteverkets nya synsätt skapade en stor osäkerhet eftersom det skulle innebära att de föreningar vars momspliktiga omsättning översteg 80 000 kronor per år skulle bli tvungna att momsregistrera sig. 

Skatterättsnämndens bedömning

Flera föreningar begärde förhandsbesked hos Skatterättsnämnden för att få prövat om Skatteverkets tolkningar skulle anses korrekta. Skatterättsnämnden gjorde samma bedömning som Skatteverket och ansåg att avgifterna skulle debiteras med moms. Föreningarna överklagade förhandsbeskeden till HFD. 

Högsta förvaltningsdomstolens avgöranden

Vad gäller insatskapital hänvisar HFD till EU-praxis (C-442/01 KapHag), och konstaterar att det följer av EU-domstolens avgörande att en insats i en associationsform som i Sverige närmast motsvarar ett handelsbolag inte är ersättning för tillhandahållande av tjänst. Enligt HFD bör detta även gälla insatser i en ekonomisk förening. Det innebär att medlemmarna inte kan anses få någon motprestation i form av vara eller tjänst för sitt insatskapital och att insatskapitalet därmed inte omfattas av moms.

Vad gäller uttaxering hänvisar HFD till lagen om förvaltning av samfälligheter. Eftersom uttaxeringarna inte speglar en medlems faktiska nyttjande av anläggningen, utan sker för att samfällighetsföreningens medlemmar ska uppfylla sin gemensamma skyldighet att bidra till finansieringen av gemensamhetsanläggningen, kan de avgifter som uttaxeras inte anses utgöra ersättning för varor eller tjänster. Detta innebär att inte heller uttaxeringen omfattas av moms.

Våra kommentarer

Domarna har klarlagt att ekonomiska föreningars debitering av insatskapital och samfällighetsföreningars uttaxering baserat på andelstal inte omfattas av moms. Eventuella övriga tillhandahållanden från samfällighetsföreningen kan omfattas av moms.

Under förra året valde ett stort antal samfällighetsföreningar att momsregistrera sig på grund av Skatteverkets ändrade inställning. I och med domarna uppkommer frågor om hur föreningar ska korrigera sin momsredovisning och/eller momsregistrering. Frågorna gäller till exempel 

  • om de behöver ställa ut kreditfakturor för felaktigt debiterad moms 
  • om de behöver återbetala momsen till medlemmarna eller om de kan ha den tillgodo till nästa år 
  • hur bokföringen och momsdeklarationerna bör rättas 
  • vad händer med redan avdragen ingående moms 
  • hur avregistrering sker och från vilket datum den ska gälla 
  • behövs en extra föreningsstämma.

Skatteverket har muntligen, i automatiserat telefonmeddelande, informerat om att samfällighetsföreningar som behöver avregistreras från moms inte själva behöver göra detta utan myndigheten kommer att kontakta dem. Myndigheten anger också att om en samfällighetsförening, som borde avregistreras, redan har lämnat en momsdeklaration ska föreningen lämna in en ny nolldeklaration. 

Domarna visar på de konsekvenser som kan uppkomma när Skatteverket, som beskattningsmyndighet, kräver åtgärder innan det finns ett tydligt stöd i lag eller praxis. I detta fall berörs tusentals föreningar. Vi tycker att det är bra att Skatteverket hjälper de föreningar som är berörda men anser också att Skatteverket borde prioritera att snabbt besvara de ovan nämnda frågorna på sin hemsida.

Har du frågor om moms? Kontakta oss

 

Hillevi Söderberg & Lena Josefsson

Hillevi Söderberg & Lena Josefsson

Hillevi Söderberg och Lena Josefsson arbetar med momsrådgivning på PwC:s kontor i Göteborg. Hillevi jobbar med momsrådgivning inom alla områden, och ofta till bolag i fastighetsbranschen. Lena arbetar med företag, organisationer och kommuner och har mångårig erfarenhet av momsområdet, bland annat som rättslig specialist på Skatteverket, föreläsare och skribent.
Hillevi: 072-980 95 40, hillevi.soederberg@pwc.com
Lena: 010-212 90 66, lena.josefsson@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Skattedagen 2024 - Tillsammans skapar vi hållbar utveckling

PwC bjuder in till Skattedagen 2024, ett heldagsseminarium där vi kommer att diskutera och utforska hur man kan anpassa sig till ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Pelare II - Komplettering av bestämmelserna om tilläggsskatt

Sverige har den 1 januari 2024 infört en ny lag om tilläggsskatt för företag i stora koncerner som syftar till att säkerställa en betalning ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förenklade regler om förvärv i oäkta koncerner: Är de tillräckliga?

Vi har i en tidigare artikel analyserat hur den så kallade flockregeln påverkas av Finansdepartementets förslag. I denna artikel kommer vi ...

Läs artikeln