<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Pelare I och II - Senaste utvecklingen inom OECD

Dekorativ illustration med förstoringsglas ‹ Tillbaka till artiklarna

Den 17 juli publicerade OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS fyra dokument som rör Pelare I respektive Pelare II. Dokumenten rör en ny uppsättning Administrativ Guidance inom Pelare II, en uppdaterad version av Pelare II GloBE Information Return, en rapport kring Subject to Tax-regeln (STTR) som också är en del av Pelare II, samt Samrådsdokument avseende Belopp B i Pelare I. Vi väntar i skrivande stund på nästa steg i den svenska lagstiftningsprocessen kring Pelare II, som gäller lagen om tilläggsskatt.

Läs också: EU:s Pillar II-direktiv på väg att införas i Sverige 

Pelare II - Ytterligare administrativ vägledning

Den första uppsättningen av “Administrative Guidance” publicerades i februari 2023 och kompletterar (och till viss del ändrar) den omfattande kommentaren till modellreglerna. Denna andra uppsättning innehåller följande delar:

Transitional UTPR Safe Harbour

Enligt denna tillfälliga lättnadsregel så anses tilläggskattebeloppet i moderbolagslandet (UPE jurisdiction) enligt kompletteringsregeln UTPR vara noll förutsatt att moderbolagslandet har en skattesats om minst 20 procent. Regeln gäller under en övergångsperiod för räkenskapsår som börjar senast 31 december 2025 och slutar före 31 december 2026.

Permanent QDMTT Safe Harbour

Enligt denna permanenta lättnadsregel undantas en jurisdiktion från GloBE-reglerna om vissa “standarder” är uppfyllda (i tillägg till de existerande QDMTT-reglerna och vägledning som tidigare publicerats): 

 1. QDMTT Accounting Standard 
 2. Consistency Standard 
 3. Administration Standard. 

En central utvärderingsprocess (en så kallad peer review, fortfarande under utveckling) kommer att avgöra om en viss jurisdiktions nationella tilläggsskatt kvalificerar för denna safe harbour. 

Hantering av så kallade Transferable tax credits

Utöver att förtydliga vissa aspekter i den ursprungliga kommentaren och den första uppsättningen Administrative Guidance, så införs en ny kategori av skattekrediter (utöver så kallad Qualified Refundable Tax Credits), benämnda Marketable Transferable Tax Credits (MTTC). Precis som är fallet med Qualified Refundable Tax Credits så ska MTTCs påverka GloBE-inkomsten istället för att minska medräknade skatter. 

Substansbeloppet

Vägledningen innehåller vissa ändringar och förtydliganden i förhållande till substansbeloppet jämfört med den ursprungliga kommentaren. Aspekter som adresseras är 

 1. Tillgångar och anställda som rör sig över landsgränser 
 2. Förenklingar 
 3. Aktiebaserad ersättning 
 4. Leasing
 5. Nedskrivningar 
 6. Minskningar på grund av Artikel 7.2 (UPE som omfattas av regler om avdragsgill utdelning).

QDMTT

Vägledningen innehåller också förtydliganden och tillägg vad gäller lokala tilläggsskatter, bland annat hantering av joint ventures, skattetransparanta enheter, minoritetsägda enheter, liksom rapporteringsskyldigheter för en QDMTT-jurisdiktion.

Valutaomräkningar

Fyra olika valutaomräkningsfrågor adresseras i vägledningen:

 1. Vilken valuta som ska användas för GloBE-beräkningar och GloBE Information Return. 
 2. Omräkning av belopp för GloBE-beräkningarna från lokal valuta till valutan enligt (A).
 3. Omräkning av tilläggsskattebelopp under en huvudregel eller kompletteringsregel från valutan enligt (A) till valutan som beloppet ska betalas i.
 4. Omräkning av gränsvärden som uttrycks i annan valuta än valutan enligt (A).

Pelare II - GloBE Information Return (GIR) 

Den uppdaterade GIR innehåller ett förenklat rapporteringsramverk som tillåter förenklad rapportering för räkenskapsår som inleds senast 31 december 2028 och avslutas före 1 juli 2030. För koncerner med kalenderår omfattas med andra ord räkenskapsåren 2024-2028. 

För mer detaljer och kommentarer kring den nya uppsättningen Administrative Guidance och GIR rekommenderas PwC:s Tax Policy Alert OECD releases Pillar Two GloBE Rules Administrative Guidance and GloBE Information Return.

Pelare II - Subject to Tax-regeln (STTR) 

STTR tillåter källstater att beskatta koncerninterna betalningar i fall där mottagaren är föremål för en nominell skattesats om mindre än 9 procent (med vissa justeringar). Rapporten som publicerats förklarar syftet med regeln och hur den är tänkt att fungera. 

Regeln omfattar en bred palett av koncerninterna betalningar såsom ränta, royalties och service fees, dock inte utdelningar. Implementeringen är tänkt att inledas i höst genom ett multilateralt avtal för att möjliggöra att flera bilaterala skatteavtal ändras på samma gång. 

För mer detaljer om STTR rekommenderas PwC:s Tax Policy Alert OECD releases Pillar Two STTR.

Pelare I - Offentligt samrådsdokument rörande Belopp B

Samrådsdokumentet (public consultation document) syftar till att redovisa de senaste framstegen inom ramen för diskussionerna kring Belopp B (Amount B) samt de ännu obeslutade områdena för vilka OECD nu efterfrågar ytterligare åsikter och kommentarer från berörda intressenter. Kommentarer ska lämnas in senast 1 september 2023 och OECD planerar att publicera en slutlig rapport under januari 2024 för fortsatt implementering av utvalda delar därav i OECD Transfer Pricing Guidelines.

I samband med detta dokument publicerades även en kort översikt med titeln Amount B in a Nutshell, i syfte att bistå intressenter att förstå Belopp B. 

Belopp B har bäring på internprissättningsområdet och avser de “safe harbors” som främst grossistdistributörer utan vidare dokumentation ska kunna åberopa som marknadsmässiga försäljningsmarginaler och därmed upprätthålla den så kallade “armlängdsprincipen”. I samrådsdokument finns i detta hänseende beräkningsmetoder utformade jämte preliminära så kallade “pricing matrix”.

Denna typ av förbestämda marginaler för distributörer anses ha potential att öka förutsägbarheten för bolagets skatteposition, minska efterlevnads- och administrativa kostnader och i synnerhet stödja jurisdiktioner vars myndigheter har begränsade resurser och ofta lider av avsaknad av jämförbara lokala marknader gentemot vilka prissättning kan testas.

Tanken är att Belopp B ska ha ett brett tillämpningsområde och kunna appliceras på ett stort antal branscher som exempelvis köp- och försäljning av varor (inklusive konsumentvaror), alkohol och tobak, byggprodukter och tillbehör, fordon, IT hårdvara, mjukvara och komponenter, textilier, maskiner, och farmaceutiska produkter.

Återstående arbete inom ramen för samrådsdokumentet omfattar utformning av prissättningsmetodik, dess implementering och exempel, samt vidare diskussion och utveckling av “Baseline” kriteriet vilket i korthet syftar till att under Belopp B enbart fånga upp de distributörer med mindre komplexa funktionsprofiler och immateriella tillgångar.

För mer detaljer och analys av samrådsdokumentet rekommenderas PwC:s Tax Policy Alert OECD Releases Pillar One Amount B.

PwC har en särskild fokusgrupp inriktad på Pelare II och assisterar gärna med frågor relaterade till reglerna.

Har du frågor om skatt? Kontakta oss

Välkommen på seminarium den 7 september

 • Har ni kommit en bit i ert arbete med Pelare II och vill veta mer om hur ni på bästa sätt kan ta er an utmaningarna i praktiken? Anmäl dig till vårt seminarium den 7 september där våra specialister bland annat kommer att visa hur ni med utgångspunkt i företagets befintliga systemmiljö kan ta er an datainhämtning på ett effektivt sätt samt diskutera viktiga perspektiv i valet av systemstöd för beräkningarna. Seminariet hålls i PwC:s lokaler på Torsgatan i Stockholm.

  Läs mer och anmäl dig här

Stefan Andersson & Cesar Madsen

Stefan Andersson & Cesar Madsen

Stefan Andersson och Cesar Madsen arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Stockholm. Stefan fokuserar på nationell och internationell företagsbeskattning. Cesar arbetar med transfer pricing där han främst fokuserar på transaktioner, företagsbesiktning och optimering av verksamhetsmodeller.

Stefan: 072-880 98 53, stefan.a.andersson@pwc.com
Cesar: 076-631 18 67, cesar.madsen@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Begränsat momsavdrag för hyresvärdar som delar lokaler med hyresgäster?

Skatteverket har publicerat ett ställningstagande där de anser att en hyresvärd som delar ytor med hyresgäster inte kan tillämpa frivillig ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Offentlig CbCR-rapportering: Rumänien först ut men Sverige är på tur

De offentliga land-för-land-rapporteringsreglerna, mer kända som public country-by-country reporting (CbCR), blev antagna av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förenklade regler om underskott: Är förslagen tillräckliga?

Regeringen gjorde i budgetpropositionen för 2024 bedömningen att reglerna om underskott vid ägarförändringar behöver förenklas. I januari ...

Läs artikeln