<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Skatteverket granskar utländska pensioner

Man på tågperrong ‹ Tillbaka till artiklarna

Pensioner är ett långsiktigt åtagande vilket gör att felbedömningar kan få konsekvenser långt in i framtiden. Skatteverket har vid flera tillfällen de senaste åren publicerat resultaten av granskningar av utländska direktpensioner. Skatteverket har i år även aviserat att man i årets deklarationsgranskning avser titta närmare på frågan om utländska kapitalförsäkringar, något som ofta används i pensioneringssyfte.

En direktpension är en typ av pension där en arbetsgivare har utgivit ett löfte om framtida pension till en anställd, ofta kopplad till en kapitalförsäkring. Skatteverket har utrett ett stort antal personer som antingen arbetat utomlands eller fått sina pensionspengar placerade i olika utländska lösningar, vilket var vanligt förekommande i slutet av 1990-talet och början av 2000-talet. I de granskade fallen har kapitalet många gånger placerats i utländska kapitalförsäkringar eller liknande finansiella instrument.

Pensionsbeloppet ska beskattas

När pensionspengarna nu betalas ut visar det sig i flera fall att beloppen ska beskattas. Då pensionerna ofta utbetalats med ett engångsbelopp under ett enskilt år har det lett till att skatten kan uppgå till mer än 50 procent av det erhållna värdet. Skatteverket har även tagit ut skattetillägg, i vissa fall på hundratusentals kronor. Detta har medfört att det tänkta pensionsbeloppet reducerats väsentligt. Något som förbryllar de nyblivna pensionärerna eftersom de tidigare fått besked om att utbetalningen skulle vara skattefri, antingen av sin arbetsgivare eller av pensionsbolaget. 

Konsekvenser för tidigare arbetsgivare

Det kan vara komplicerat att bedöma om en pensionsutbetalning ska beskattas eller inte. 
Även den pensionsberättigades före detta arbetsgivare kan bli ålagd att betala särskild löneskatt eller avkastningsskatt för denna typ av direktpensionslösningar. Något som kanske glömts bort då det i många fall handlar om lösningar som sattes upp för 20 till 30 år sedan. Om arbetsgivaren tidigare lämnat felaktig information kan även detta leda till oönskade konsekvenser, inte minst för företagets varumärke.

Direktägda kapitalförsäkringar kan anses vara värdepappersdepåer

Som vi beskrivit ovan så förekommer det att pensionslösningar kopplas till kapitalförsäkringar. Utbetalningar från kapitalförsäkringar är skattefria men om de ägs av den tidigare arbetsgivaren så är det enbart denne som får en skattefri inkomst. Den före detta anställde beskattas fortfarande för pensionen. Om en anställd själv är ägare till kapitalförsäkringen är utbetalningar däremot skattefria.

Vad som faktiskt är en kapitalförsäkring är emellertid inte tydligt definierat i lagstiftningen. Det finns en del praxis (till exempel HFD 2020 not 2 och RÅ 2008 ref 54) där utländska produkter som betecknats som kapitalförsäkring inte skulle anses vara kapitalförsäkringar enligt svenska regler. Detta innebar att försäkringsinnehavaren behövde beskattas för kapitalvinster och utdelningar på de värdepapper som kapitalförsäkringen innehöll.

Möjligheter att undvika skattetillägg

Skatteverket har aviserat att man tänker fortsätta sin granskning av utländska direktpensioner och utöka granskningen av kapitalförsäkringar. Den privatperson som redovisar beloppet öppet i sin deklaration kan dock inte drabbas av skattetillägg, även om Skatteverket inte delar uppfattningen att utbetalningen är skattefri. Samma sak gäller den som rättar en tidigare deklaration på eget initiativ innan Skatteverket påbörjar en utredning.

Om du eller dina anställda har en pensionslösning som du är osäker på hur den ska beskattas, hör av dig till oss så hjälper vi till.

Har du frågor om skatt? Kontakta oss

Vidar Ambrosiani & Alexander Esberg

Vidar Ambrosiani & Alexander Esberg

Vidar Ambrosiani och Alexander Esberg arbetar på PwC:s kontor i Stockholm respektive Göteborg. Vidar arbetar med svensk och internationell bolagsbeskattning och Alexander är pensionsspecialist.

Vidar: 073-860 17 96, vidar.ambrosiani@pwc.com
Alexander: 010-212 87 18, alexander.esberg@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Omarbetat förslag av ViDA - slutligt beslut kvarstår

Den 14 maj 2024 debatterade EU:s finansministrar det reviderade förslaget för moms i den digitala tidsåldern, ViDA. Under debatten ...

Läs artikeln
Läs artikeln

FASTER blir verklighet - harmoniserad källskattehantering kommer år 2030

Den 14 maj 2024 enades ECOFIN (rådet) om FASTER (Faster and Safer Relief of Excess Withholding Taxes). Direktivet syftar till att göra ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Tid att se över reglerna kring skattemässiga underskott och fusioner?

Regeringen presenterade i början av året en rad förslag för att förenkla hanteringen av skattemässiga underskott vid ägarförändringar. Vi ...

Läs artikeln