<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Förslag till nya 3:12-regler - välkommen till PwC:s seminarier

Kvinnor och man på kontor ‹ Tillbaka till artiklarna

Den 31 maj 2024 presenterar den utredning som sedan maj 2022 arbetat med en översyn av 3:12-reglerna sitt förslag till nya regler. Förhoppningen är en förenkling av regelverket som de senaste 30 åren blivit alltmer komplex och svårtillämpat. I samband med att utredningens förslag presenteras kommer vi att hålla seminarier runt om i landet. Välkommen att anmäla dig!

De så kallade 3:12-reglerna är en central del av det svenska skattesystemet och styr hur beskattning av utdelning och kapitalvinst ska hanteras för ägare av fåmansföretag. Dessa regler infördes för över 30 år sedan med syftet att skapa en balans mellan beskattning av arbetsinkomster och kapitalinkomster för att undvika skatteplanering. Sedan dess har regelverket genomgått flera förändringar, vilket har bidragit till en ökad komplexitet och svårigheter i tillämpningen. Den senaste rättsutvecklingen har ytterligare förstärkt dessa utmaningar, särskilt när det gäller gränsdragningsfrågor mellan aktiva och passiva ägare samt tillämpningen av utomståenderegeln.

Välkommen till PwC:s seminarier om förslag till de nya 3:12-reglerna!

3:12-utredningens arbete

I maj 2022 tillsatte den dåvarande regeringen en utredning för att se över 3:12-reglerna. Syftet var att föreslå förenklingar och förbättringar som skulle underlätta för små och medelstora företag att växa och attrahera kapital. I januari 2023 gav den nuvarande regeringen utredningen tilläggsdirektiv, vilket innebar en förändring i uppdraget. Bland annat togs kravet på att utreda en justerad skattesats bort, vilket tolkades som att en skattehöjning inte längre var aktuell. Utredningen har fått i uppdrag att analysera och föreslå ändringar som kan förenkla reglerna för ägarskiften, både mellan närstående och till personal, samt att se över beräkningen av löneunderlag vid andelsbyte. I september 2023 kom ytterligare en utökning av uppdraget där utredningen även ska titta på hur 3:12-reglerna kan förändras för att göra kvalificerade personaloptioner mer förmånliga. Utredningen ska publicera sitt förslag till ändrade regler den 31 maj 2024.

Vår kommentar

Utredningens förslag är efterlängtat och då reglerna påverkar många entreprenörer är intresset av att se vilka förändringar som kommer att föreslås stort. Reglerna har genom åren blivit alltmer komplexa att tillämpa varför en förenkling är välbehövlig. 

PwC kommer i samband med att utredningens förslag publiceras den 31 maj att hålla seminarier både fysiskt runt om i landet och digitalt där vi går igenom förslaget och analyserar de föreslagna förändringarna. Läs mer och anmäl er här: Välkommen till PwC:s seminarier om förslag till de nya 3:12-reglerna!

Har du frågor om skatt? Kontakta oss

Annika Svanfeldt & Oscar Warglo

Annika Svanfeldt & Oscar Warglo

Annika Svanfeldt och Oscar Warglo arbetar som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag på PwC:s kontor i Stockholm.

Annika: 010-212 48 04, annika.svanfeldt@pwc.com
Oscar: 010-213 32 40, oscar.warglo@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Nytt avgörande i Volvodomen - fullt momsavdrag medges

Kammarrätten medger moderbolaget Volvo fullt avdrag för ingående moms på konsultkostnader i samband med försäljning av ett dotterbolag då ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Omarbetat förslag av ViDA - slutligt beslut kvarstår

Den 14 maj 2024 debatterade EU:s finansministrar det reviderade förslaget för moms i den digitala tidsåldern, ViDA. Under debatten ...

Läs artikeln
Läs artikeln

FASTER blir verklighet - harmoniserad källskattehantering kommer år 2030

Den 14 maj 2024 enades ECOFIN (rådet) om FASTER (Faster and Safer Relief of Excess Withholding Taxes). Direktivet syftar till att göra ...

Läs artikeln