<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Ingen momsbefrielse för interna tjänster

Dekorativ illustration ‹ Tillbaka till artiklarna

Skatterättsnämnden (SRN) har meddelat i ett förhandsbesked att tjänster såsom redovisning, lönehantering, HR- och IT-tjänster inte kan omfattas av undantag från moms för interna tjänster. Ta del av SRN:s bedömning och den förändring i den nya momslagen som skulle öppna upp för större möjligheter att tillämpa undantag från moms för interna tjänster.

Ansökan om förhandsbesked

Mot bakgrund av den nya momslagen som trädde i kraft den 1 juli 2023 ansökte gruppen X om förhandsbesked avseende tillämpningen av det undantag från moms för tjänster som tillhandahålls inom fristående grupper som framgår av momslagens bestämmelser. Med fristående grupp menas en sammanslutning av två eller flera fysiska eller juridiska personer som gemensamt bedriver vissa aktiviteter som anses vara av allmänintresse. Ett exempel på det är ideella föreningar inom exempelvis idrottsrörelsen.

Läs också: Interna tjänster kan undantas från moms i ny momslag

Undantaget kan tillämpas under förutsättning att 

  1. tillhandahållande av tjänster inom fristående grupper om gruppens verksamhet i övrigt är undantagen från moms 
  2. tjänsterna är direkt nödvändiga för att bedriva verksamheten 
  3. ersättningen för de tillhandahållna tjänsterna exakt motsvarar kostnaden 
  4. undantaget inte kan befaras vålla snedvridning av konkurrensen, det så kallade konkurrensrekvisitet. 

Omarbetat konkurrensrekvisit

Konkurrensrekvisitet är omarbetat i den nya momslagen och överensstämmer nu med EU:s momsdirektiv. I den tidigare lagstiftningen angavs att de tjänster som kunde omfattas av undantaget inte fick vara sådana tjänster som kunde tillhandahållas av någon annan utanför gruppen. Detta har medfört en mycket restriktiv tillämpning av undantaget i svensk praxis och i samband med den nya momslagens införande gjordes därför en förändring i konkurrensrekvisitet. I nuvarande lagstiftning anges istället att en tillämpning av undantaget inte får befaras vålla en snedvridning av konkurrensen vilket, enligt lagstiftarens önskan, bör öppna upp för större möjligheter att tillämpa undantag från moms då tjänster tillhandahålls inom en fristående grupp. 

Skatterättsnämndens bedömning

SRN ansåg dock att sökanden inte hade möjlighet att tillämpa undantaget i den bedrivna verksamheten eftersom de tillhandahållna tjänsterna var alltför allmänna och att det därmed förelåg en risk för snedvridning av konkurrensen. Två av SRN:s medlemmar hade dock en avvikande åsikt och argumenterade för en bredare tolkning av undantaget baserat på EU-lagstiftning och praxis i andra medlemsstater. Förhandsbeskedet är överklagat.    

Våra kommentarer

Vi anser att Skatterättsnämndens tolkning av undantaget innebär att bestämmelsen får en så restriktiv tillämpning att undantaget i praktiken nästan aldrig blir aktuellt, vilket står i strid med lagstiftarens syfte och den EU-praxis som finns. Enligt vår bedömning uppnår tillämpningen av bestämmelsen inte sitt syfte och medför en konkurrensnackdel för bland annat ideella organisationer organiserade som skilda juridiska personer istället för en enda juridisk person med avdelningar. Vi kommer att följa rättsutvecklingen med spänning.

Vill du läsa mer? Se förhandsbeskedet

Har du frågor om moms? Kontakta oss

Majkel Malak & Christina Grape

Majkel Malak & Christina Grape

Majkel Malak och Christina Grape jobbar på PwC:s kontor i Stockholm som rådgivare inom moms. Christina är specialiserad på fastighetsmoms och momsfrågor hos kommuner.  
Majkel: 070-364 03 30, majkel.malak@pwc.com
Christina: 010-212 54 93, christina.grape@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Nytt avgörande i Volvodomen - fullt momsavdrag medges

Kammarrätten medger moderbolaget Volvo fullt avdrag för ingående moms på konsultkostnader i samband med försäljning av ett dotterbolag då ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Omarbetat förslag av ViDA - slutligt beslut kvarstår

Den 14 maj 2024 debatterade EU:s finansministrar det reviderade förslaget för moms i den digitala tidsåldern, ViDA. Under debatten ...

Läs artikeln
Läs artikeln

FASTER blir verklighet - harmoniserad källskattehantering kommer år 2030

Den 14 maj 2024 enades ECOFIN (rådet) om FASTER (Faster and Safer Relief of Excess Withholding Taxes). Direktivet syftar till att göra ...

Läs artikeln