<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

HOTS - införande av ett system för head office taxation i EU

Illustration dekorativ bild ‹ Tillbaka till artiklarna

EU-kommissionen presenterade den 12 september förslag till rådets direktiv om att inrätta ett system där hemviststatens skatteregler tillämpas för mikroföretag samt små och medelstora företag. Kort därefter publicerade Finansdepartementet en faktapromemoria avseende förslaget. Kortfattat innebär reglerna att företag med fasta driftsställen i olika EU-länder ska kunna tillämpa skattereglerna i staten där huvudkontoret är beläget för att fastställa den beskattningsbara inkomsten för alla deras fasta driftställen.

Bakgrund

För mindre företag som bedriver gränsöverskridande verksamhet genom fasta driftställen kan dagens skatteregler framstå som komplicerade och betungande med anledning av att företagen behöver känna till och förstå skattereglerna i alla länder de bedriver verksamhet i samt att hantera diverse skattskyldigheter. Normalt är kraven lågt ställda för att ett fast driftställe ska anses föreligga när verksamhet bedrivs i annat land. Det kan exempelvis räcka att anställda utför arbetsuppgifter för företagets räkning från det andra landet. Om ett fast driftställe anses föreligga uppstår en skattskyldighet och reglerna i det land där det fasta driftstället är beläget ska tillämpas vid beskattningen. Resultatet av att behöva ta hänsyn till flera komplexa skattesystem är framförallt högre kostnader för regelefterlevnad. Denna börda kan anses vara tyngre att bära för små och medelstora företag jämfört med stora företagskoncerner och skulle kunna vara en anledning till att mindre företag väljer att inte bedriva gränsöverskridande verksamhet. 

Syfte

Direktivet syftar till att införa regler för att förenkla beskattningen av små- och medelstora företag inom EU genom att företag ska kunna välja att tillämpa reglerna i hemviststaten vid beskattning av fasta driftställen istället för reglerna i det landet där driftstället är beläget. Reglerna ska minska komplexiteten och uppmuntra gränsöverskridande expanderingar för små och medelstora företag inom EU. 

Direktivets innehåll

Kommissionen vill införa ett så kallat Head office taxation system (HOTS) som kortfattat innebär att ett företag som träffas av direktivet kan välja att tillämpa skattereglerna i det land där huvudkontoret är beläget för att fastställa den beskattningsbara inkomsten för sina fasta driftställen. Skattskyldigheten föreligger dock fortfarande i det land där det fasta driftstället är beläget med den i det landet gällande skattesatsen. Direktivet syftar inte till att ändra ländernas beskattningsrätt för sådana inkomster. Däremot innebär förslaget att skatten, av förenklingsskäl, betalas in till skattemyndigheten i det land där huvudkontoret är beläget och sedan överförs till det land som är berättigad skatteintäkten. 

Grundtanken är att företag som väljer HOTS-systemet endast ska behöva ha kontakt med skattemyndigheten i huvudkontorets hemviststat och endast behöver lämna en inkomstdeklaration. Av deklarationen måste dock framgå vilket underlag som ska vara föremål för beskattning i landet där det fasta driftstället är beläget. Skattemyndigheten i hemviststaten bär sedan ansvaret för att dela inkomstdeklarationen vidare, applicera rätt skattesats, samla in skatten för de andra ländernas räkning samt överlämna den till rätt lands skattemyndighet. 

Reglerna föreslås vara införda i medlemsstaternas lagstiftning den 31 december 2025 och tillämpas från den 1 januari 2026. 

Ta del av faktapromemorian på regeringen.se

Vilka företag träffas av direktivet?

Direktivet träffar fristående små och medelstora företag (SMF). Reglerna bygger på frivillighet och ger bolag som uppfyller kriterierna valet att tillämpa dessa regler. Ett bolag anses utgöra ett SMF om de på balansdagen underskrider gränsvärdena: i) 20 miljoner EUR i balansomslutning, ii) 40 miljoner EUR i omsättning, och iii) 250 anställda i genomsnitt under räkenskapsåret. Det räcker dock med att företaget underskrider 2 av 3 gränsvärden för att anses vara ett SMF. 

Även om ett bolag enligt definitionen anses vara ett SMF behöver ytterligare förutsättningar vara uppfyllda för att reglerna ska kunna tillämpas. Företaget behöver, under de två senaste beskattningsåren, ha varit ett SMF och skattskyldigt i huvudkontorets hemviststat för att få tillämpa reglerna. Vidare får inte det fasta driftställets omsättning ha överstigit dubbla omsättningen i hemviststaten under de två senaste beskattningsåren. Om flera fasta driftställen finns ska den sammantagna omsättningen inte överstiga dubbla omsättningen i hemviststaten. 

De bolag som vill tillämpa reglerna behöver ansöka hos skattemyndigheten i hemviststaten. Ansökan behöver göras senast tre månader innan beskattningsårets början. Skattemyndigheten ansvarar i sin tur för att informera skattemyndigheten i den stat där det fasta driftstället är etablerat. Efter godkännande ska reglerna tillämpas de kommande fem beskattningsåren med möjlighet till förlängning. Reglerna kan upphöra i förtid om förutsättningarna inte längre är uppfyllda. 

Påverkan på de svenska reglerna och Sveriges inställning

Finansdepartementet framhåller i sin promemoria att de svenska reglerna för bolag etablerade i Sverige inte kommer att påverkas i någon större utsträckning. För utländska bolag med fast driftställe i Sverige krävs undantagsbestämmelser om de väljer att tillämpa HOTS-regelverket.

Regeringen är negativ till förslaget och framhåller i promemorian att de föreslagna reglerna kan komma att snedvrida konkurrensen på den inhemska marknaden om företag beskattas olika i samma land. Sammantaget anser regeringen att förslaget riskerar att öka den administrativa komplexiteten för skattemyndigheterna och att den uppskattade förenklingen för företagen inte kommer att motsvara den börda som uppstår för skatteverket. 

Läs också: Konsekvenser av ändrad definition av fast driftställe

Kommentar

Från ett företagsperspektiv skulle de föreslagna reglerna kunna vara till fördel för de bolag som omfattas av förslaget. Kostnader för regelefterlevnad skulle kunna minskas avsevärt och skulle sannolikt öka viljan att bedriva gränsöverskridande verksamhet. Det skulle även kunna resultera i att etableringen i andra medlemsstater via fast driftställe anses som ett mer attraktivt alternativ än att etablera dotterbolag. Med det sagt befinner sig initiativet i ett tidigt stadium och många frågor är fortfarande obesvarade. Förslaget kräver enhälligt godkännande i rådet och med tanke på regeringens negativa inställning till förslaget är det oklart om Sverige kommer att rösta för införande av reglerna i sin nuvarande form. Som regeringen framhåller lär förslaget leda till en ökad administrativ börda för skattemyndigheterna i fråga, vilket av medlemsstaterna förmodligen kommer att lyftas som en nackdel som måste ställas mot fördelarna med förslaget. Det är inte osannolikt att förslaget kan komma att bli föremål för vissa ändringar och justeringar, allt eftersom den politiska debatten utvecklas. 

PwC kommer att fortsätta övervaka utvecklingen kring HOTS.

Behöver du hjälp med frågor kopplade till fasta driftställen eller etableringar utomlands? Tveka inte att kontakta oss för rådgivning.

Har du frågor om skatt? Kontakta oss

Emilia Karlsson & Alexander Stänkelström

Emilia Karlsson & Alexander Stänkelström

Emilia Karlsson och Alexander Stänkelström arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med svensk och internationell företagsbeskattning.

Emilia: 070-382 23 98, emilia.karlsson@pwc.com

Alexander: 070-929 10 37, alexander.stankelstrom@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

HFD: Kapitalvinst/förlust uppstår när ett ränteswapavtal ersätts med nytt sådant avtal

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) ändrar Skatteverkets beslut och anser att ett ränteswapavtal ska anses avyttrat i sin helhet när det ...

Läs artikeln
Läs artikeln

OECD släpper rapport om Amount B i Pillar One

OECD har publicerat en rapport om Amount B, en förenklad metod för att fastställa armlängdsprincipen för kvalificerande marknadsförings- ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Begränsat momsavdrag för hyresvärdar som delar lokaler med hyresgäster?

Skatteverket har publicerat ett ställningstagande där de anser att en hyresvärd som delar ytor med hyresgäster inte kan tillämpa frivillig ...

Läs artikeln