<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Syntetiska optioner beskattas som inkomst av kapital trots återköpsklausul

Illustrativ bild människor ‹ Tillbaka till artiklarna

Högsta förvaltningsdomstolen meddelar i ny dom att syntetiska optioner behåller sin karaktär som värdepapper trots arbetsgivarens återköpsrätt vid avslutad anställning. Domstolen går därmed på samma linje som i ett tidigare mål hos Högsta förvaltningsdomstolen som avsåg köpoptioner med motsvarande villkor.

En anställd som på grund av sin anställning förvärvar värdepapper på förmånliga villkor beskattas i inkomstslaget tjänst vid förvärvstidpunkten. Ingen beskattning sker vid förvärvet om den anställde köper värdepappret till marknadspris. Syntetiska optioner, det vill säga en rätt att i framtiden få ett på visst sätt framräknat kontantbelopp, kan behandlas som värdepapper förutsatt att de är fritt överlåtbara och inte villkorade av fortsatt anställning. Detta betyder även att värdeförändringar efter förvärvet ska beskattas i inkomstslaget kapital. Syntetiska optioner som inte uppfyller dessa krav beskattas dock som inkomst av tjänst.

Beskrivning av målet

Målet avser en anställd som från moderbolaget till sin arbetsgivare hade förvärvat syntetiska optioner mot marknadsmässig ersättning. Enligt optionsavtalet hade bolaget en förköpsrätt om den anställde ville sälja optionerna. Bolaget hade även återköpsrätt vid avslutad anställning. I båda fallen skulle återköpet ske till ett pris motsvarande den syntetiska optionens marknadsvärde vid återköpstidpunkten.  

Skatteverkets bedömning

Den anställde löste in sina optioner enligt avtalet och redovisade vinsten i sin inkomstdeklaration som inkomst av kapital. Skatteverket ansåg dock att optionerna inte skulle behandlas som värdepapper utan att värdestegringen istället skulle beskattas som inkomst av tjänst. Återköpsrätten vid avslutad anställning ansåg Skatteverket innebar att rätten att behålla optionen var villkorad av fortsatt anställning eftersom den anställde genom återköpet förlorar rätten att nyttja optionen i framtiden och tillgodogöra sig eventuell framtida värdeökning. Förvaltningsrätten och Kammarrätten gick på Skatteverkets linje. 

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande

I Högsta förvaltningsdomstolen fick dock individen rätt och de syntetiska optionerna ansågs trots återköpsklausulen utgöra värdepapper. Detta avgörande går i linje med en tidigare dom (HFD 2021 ref. 67) avseende återköpsvillkor hos köpoptioner som vi tidigare skrivit om. Utgången var i det målet att villkor om återköp till marknadsvärde vid avslutad anställning inte innebar att köpoptionerna förlorade sin karaktär som värdepapper. 

Läs även Köpoptioner behåller sin karaktär som värdepapper trots återköpsklausul

Skatteverket har i det nu avgjorda fallet ansett att rättsfallet om köpoptioner saknar betydelse för bedömningen av syntetiska optioner med liknande villkor eftersom prövningen av domen köpoption och en syntetisk option utgör värdepapper eller ej inte är identiska. Högsta förvaltningsdomstolen anser däremot att det inte finns anledning att göra skillnad på köpoptioner och syntetiska optioner i detta hänseende och går därför på samma linje som i det tidigare rättsfallet. Även i detta fall föreligger en rätt till marknadsmässig ersättning vid påkallat återköp och uteblivet återköp leder inte till att optionerna förfaller. Att det i detta fall handlade om syntetiska optioner istället för köpoptioner förändrar inte bedömningen.

Kommentar 

Det är i vår mening positivt att Högsta förvaltningsdomstolen i ytterligare en dom förtydligar gränserna mellan vad som anses utgöra ett värdepapper och inte när det handlar om olika typer av optioner. Praxis på området skiljer mellan instrument utställda enligt Aktiebolagslagen och kontraktuella instrument. Avseende instrument utställda enligt Aktiebolagslagen har det funnits en entydig praxis om hur instrumenten ska behandlas. Däremot har samma säkerhet inte funnits för de kontraktuella och om köpoptioner och syntetiska optioner ska behandlas lika. Denna dom är därmed varmt välkommen.

Enligt vår uppfattning var domslutet korrekt eftersom det inte hade varit logiskt att ha olika regler för olika typer av kontraktuella instrument.

Att domstolen går på samma linje som tidigare praxis för köpoptioner och tydliggör att villkor om återköp är möjligt  även för syntetiska optioner ger klar vägledning för de bolag som väljer att ställa ut syntetiska optioner istället för optioner med rätt att förvärva faktiska aktier i bolaget. 

Har du frågor om skatt? Kontakta oss

Felicia Johansdotter Falk & Michal Herink

Felicia Johansdotter Falk & Michal Herink

Felicia Johansdotter Falk och Michal Herink arbetar på PwC:s kontor i Stockholm som skatterådgivare med internationell individbeskattning.

Felicia: 073-860 21 95, felicia.johansdotter.falk@pwc.com
Michal: 010-213 35 96, michal.herink@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Viktigt klargörande om skattetillägg vid lång handläggningstid

Högsta förvaltningsdomstolen har i två domar den 14 juni 2024 sänkt skattetilläggen för ett bolag och dess delägare som drabbades av lång ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Lagrådsremiss om effektiv tillsyn över gröna obligationer

Den 30 maj 2024 skickade den svenska regeringen ett lagrådsremiss om tillsyn över utgivare av gröna och andra miljömärkta obligationer. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterapportering enligt CSRD - tänk på det här!

Skatterapportering enligt EU-direktivet CSRD kan hjälpa företag att bygga förtroende hos investerare, kunder och samhället. Den 1 juli 2024 ...

Läs artikeln