<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Ny dom från Högsta förvaltningsdomstolen räddar utomståenderegeln

Kvinna pratar i mobiltelefon ‹ Tillbaka till artiklarna

Högsta förvaltningsdomstolen har idag meddelat dom i ett mål om vem som kan anses utgöra utomstående ägare i ett fåmansföretag. Domstolen har tolkat utomståenderegeln i enlighet med dess syfte och utgången i målet är positiv för de flesta av de entreprenörer och familjeföretagare som berörs av regeln. Kort kan sägas att utomståenderegeln fortfarande lever.

Det särskilda 3:12-regelverket som reglerar hur ägare till fåmansbolag ska beskattas för utdelning och kapitalvinst har till syfte att förhindra att inkomstomvandling sker från högt beskattad tjänsteinkomst till lägre beskattad kapitalinkomst. I 3:12-regelverket finns en bestämmelse som förenklat innebär att om passiva investerare äger minst 30 procent av andelarna i bolaget ska de särskilda beskattningsregler som gäller enligt 3:12-regelverket inte tillämpas. Det innebär att aktiva ägare/entreprenörer i bolaget inte beskattar utdelning och kapitalvinst i både kapital och tjänst, utan all avkastning beskattas i kapital till 25 procents skatt. Regeln kallas ofta utomståenderegeln och reglerar beskattningen för en stor del aktieägare i Sverige. 

Intressant för entreprenörer, familjeföretag och investerare

Utomståenderegeln har det senaste halvåret diskuterats flitigt bland entreprenörer, familjeföretag och investerare. Bakgrunden är att Skatterättsnämnden i juli 2022 meddelade ett förhandsbesked som innebar att passiva investerare, som investerar via ett ägarbolag, i ett annat fåmansbolag inte kunde ses som en utomstående ägare. Detta då investeraren hade kvalificerade aktier i det egna ägarbolaget och en investering via en nyemission, som innebär att kapital överförs mellan bolagen, innebar att bolagen ansågs bedriva samma eller likartad verksamhet. Baserat på lagtextens ordalydelse innebar det att investeraren inte ansågs vara en utomstående ägare.

Läs också Nytt förhandsbesked från Skatterättsnämnden sätter utomståenderegeln i gungning

Stora konsekvenser för entreprenörer

Förhandbeskedet innebar att många entreprenörer som trodde sig ha ett utomstående ägande inte längre hade det. Eftersom den ändrade tolkningen i många fall innebar en dubblerad beskattning blev konsekvenserna stora för många entreprenörer. Vidare gällde även den ändrade tolkningen redan beslutade utdelningar och försäljningar till nackdel för entreprenörerna.

Högsta förvaltningsdomstolens dom

Högsta förvaltningsdomstolen har nu ändrat Skatterättsnämndens förhandsbesked och konstaterar i sin dom att ägarbolagets förvärv av aktier i fåmansbolaget genom en nyemission i och för sig innebär att kapital har förts över till fåmansbolaget (vilket skulle indikera att bolagen anses bedriva samma eller likartad verksamhet). Men eftersom de passiva investerarna inte är verksamma i betydande omfattning i fåmansbolaget, utan endast i sitt ägarbolag, finns det ingen risk för omvandling av arbetsinkomster i fåmansbolaget till lägre beskattade kapitalinkomster. Vinster i fåmansbolaget kan inte heller tas ut av de passiva investerarna som lägre beskattad kapitalinkomst eftersom de inte själva äger några aktier i fåmansbolaget. Ägarbolaget och fåmansbolaget kan därför inte anses bedriva samma eller likartad verksamhet och de passiva investerarna (via sitt ägarbolag) kan därmed anses vara utomstående ägare i fåmansbolaget. Aktiva ägare i fåmansbolaget ska därmed inte beskattas enligt 3:12-regelverket.

Kommentar

Förhandsbeskedet innebar, förutom det ändrade rättsläget, att bedömningen kring utomstående ägare blev mycket komplicerad då det krävdes att den aktiva entreprenören hade inblick i sina passiva investerares privata skattesits. Vidare påverkades entreprenörens personliga beskattning av de passiva investerarnas skattesituation, något som inte kan anses ha varit syftet med reglerna när de infördes.

Sammanfattningsvis är Högsta förvaltningsdomstolens avgörande en välkommen utgång i frågan. Den innebär att regelverket (återigen) är förståeligt och hanterbart för den enskilde entreprenören, och att utomståenderegeln fungerar i enlighet med dess syfte enligt förarbetena. Det vill säga att om utomstående passiva investerare har investerat minst 30 procent av kapitalet i entreprenörsbolaget så ska 3:12-beskattning inte längre gälla för den enskilde entreprenören om inte särskilda skäl föreligger.

Utöver HFD:s dom arbetar för närvarande en kommitté med att se över 3:12-regelverket för att föreslå förändringar. Kommittén fick utökade direktiv i slutet på januari där den nya regeringen bad kommittén att särskilt se över utomståenderegeln och bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet. Det återstår att se om utomståenderegeln kommer att ändras ytterligare eller om kommittén anser att denna dom från Högsta förvaltningsdomstolen hanterar den oönskade tolkningen av utomståenderegeln som gällt sen i somras.

Läs också Utredningen av 3:12-reglerna ändras och utökas

Har du frågor om skatt? Kontakta oss

Annika Svanfeldt & Oscar Warglo

Annika Svanfeldt & Oscar Warglo

Annika Svanfeldt och Oscar Warglo arbetar som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag på PwC:s kontor i Stockholm.

Annika: 010-212 48 04, annika.svanfeldt@pwc.com
Oscar: 010-213 32 40, oscar.warglo@pwc.com

Lämna en kommentar