<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Förslag om sänkt skatt för sparande i olika sparformer

Man med laptop ‹ Tillbaka till artiklarna

I december 2023 lade regeringen fram ett förslag om en skattefri grundnivå för sparande på investeringssparkonto, i kapitalförsäkring och i PEPP-produkt. Den skattefria grundnivån ska utformas som ett avdrag i inkomstslaget kapital och innebär att ingen skatt behöver betalas på den del av sparandet som motsvarar 300000 kronor. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

Förslaget innebär att en individ som har ett sparande på investeringssparkonto, i kapitalförsäkring eller ett sparande i en så kallad PEPP-produkt (paneuropeisk privat pensionsprodukt) får göra ett avdrag som motsvarar skatten på det sammanlagda sparandet.  Det föreslagna avdraget ska beaktas i inkomstslaget kapital och får som högst göras med ett belopp som motsvarar skatten på ett sparande om 300 000 kronor. Taknivån avser individens sammanlagda sparande i de aktuella sparformerna. 

Det här innebär förslaget

För sparande på investeringssparkonto innebär förslaget att den schablonintäkt som ska tas upp till beskattning i inkomstslaget kapital fullt ut kommer att kunna kvittas mot avdraget. Vid sparande i kapitalförsäkring eller i PEPP-produkt ger förslaget istället en sparare rätt till skattereduktion med 30 procent upp till avdragsbeloppet vid eventuellt underskott i inkomstslaget kapital. 

Skattefri grundnivå

Sänkt skatt på sparande är en av reformambitionerna i Tidöavtalet och syftet med att införa en skattefri grundnivå är bland annat att uppmuntra privatpersoner till långsiktiga sparande i finansiella tillgångar. 

Kommentar

Ambitionen med att införa en skattefri grundnivå är bland annat att ge utrymme till ett långsiktigt sparande för privatpersoner. Det nu framlagda förslaget innebär för en person med ett sparande på investeringssparkonto att ett sparande upp till  300 000 kronor är skattefri och den schablonintäkt som utgör grund för beskattning får dras av i inkomstslaget kapital motsvarande högst 300 000 kronor multiplicerat med statslåneräntan vid utgången av november närmast före det aktuella kalenderåret ökad med en procentenhet (dock lägst med 1,25 procent). Effekten av avdraget innebär således att den som har ett sparande på upp till 300 000 kronor därmed inte betalar någon skatt på sitt sparande. 

En person som har ett sparande i kapitalförsäkring eller PEPP-produkt får genom förslaget i stället göra avdrag motsvarande avkastningsskatten hänförlig till försäkringen eller avtalet. En förutsättning för att kunna utnyttja avdraget upp till taknivån blir däremot för sparande i kapitalförsäkring eller PEPP-produkt beroende av om denne har tillräckliga inkomster i kapital. 

För samtliga sparformer som omfattas av förslaget innebär taknivån för den skattefria grundnivån att den som har ett sparande om 300 000 kronor eller mer kan få en skattesänkning om 3 150 kronor 2025 (vid en statslåneränta uppgående till 2,5 procent den 30 november 2024). 

Har du frågor om skatt? Kontakta oss

Andrea Berg Szymanski & Jenny Töyrä

Andrea Berg Szymanski & Jenny Töyrä

Andrea Berg Szymanski och Jenny Töyrä arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med internationell individbeskattning.

Andrea: 070-929 11 13, andrea.berg.szymanski@pwc.com
Jenny: 070-818 43 98, jenny.toeyra@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Skattedagen 2024 - Tillsammans skapar vi hållbar utveckling

PwC bjuder in till Skattedagen 2024, ett heldagsseminarium där vi kommer att diskutera och utforska hur man kan anpassa sig till ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Pelare II - Komplettering av bestämmelserna om tilläggsskatt

Sverige har den 1 januari 2024 infört en ny lag om tilläggsskatt för företag i stora koncerner som syftar till att säkerställa en betalning ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förenklade regler om förvärv i oäkta koncerner: Är de tillräckliga?

Vi har i en tidigare artikel analyserat hur den så kallade flockregeln påverkas av Finansdepartementets förslag. I denna artikel kommer vi ...

Läs artikeln