<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Utredningen om exitskatt läggs ned

Dekorativ illustration flygplan ‹ Tillbaka till artiklarna

Utredningen om utflyttningsbeskattning “exitskatt” tillsattes av den förra regeringen för en översyn av den så kallade tioårsregeln och eventuell risk för skattebortfall i samband med utflyttning från Sverige. Nu har utredningen lagts ned.

Den förra regeringen tillsatte i maj 2022 en utredning för att se över den så kallade tioårsregeln. Anledningen har främst varit att redan ingångna skatteavtal som tillkom före tioårsregelns införande har inneburit risk för skattebortfall. Vidare har som skäl angivits att Europeiska kommissionen meddelat att medlemsstaterna ska åstadkomma en bättre inbördes samordning av bestämmelser om beskattning av orealiserade vinster vid utflyttning. I bakgrunden till direktivet har det också angivits att flera europeiska länder redan beskattar kapitalvinster som upparbetats inom landet vid en utflyttning, så kallad exitskatt.

Läs mer om Private Client Tax

Utredarens uppdrag

Utredarens uppdrag var att överväga om tioårsregeln skulle ersättas eller kompletteras med regler för beskattning av orealiserade kapitalvinster när en fysisk person flyttar ut och upphör vara obegränsat skattskyldig eller får skatterättslig hemvist i ett annat land, vidare skulle utredningen lämna förslag på ett system för en effektiv kapitalbeskattning vid utflyttning.

Nu har utredningen lagts ned av nuvarande regering. Den kommentar som regeringen lämnat är att en översyn av utredningar har gjorts och att denna har blivit bortprioriterad.

Läs också: Utredning om effektiv kapitalbeskattning för personer som flyttar från Sverige

Kommentar

Utredningen skulle komma med förslag på om tioårsregeln borde ersättas och kompletteras med andra regler för beskattning av orealiserade kapitalvinster. Att utredningen läggs ned är i linje med nuvarande regerings signaler om att skatteregler ska förenklas men inte försämras.

I många av våra grannländer finns idag särskilda beskattningsregler för situationer när fysiska personer med orealiserade kapitalvinster flyttar ut ur landet.

Själva skatten i sig är inget revolutionerande vid jämförelse med andra länder. Som vi ser det är detta slutet på diskussionen om exitskatt under denna mandatperiod men utredningen skulle mycket väl kunna komma att väckas till liv igen vid ett regeringsskifte.

Läs mer om Private Client Tax

Tioårsregeln - Inkomstskattelag (1999:1229) 3 kap 19§

En begränsat skattskyldig person är skattskyldig i Sverige för kapitalvinster vid försäljning av delägarrätter och andelar om personen vid något tillfälle under det kalenderår då avyttringen sker eller under de föregående tio kalenderåren har varit bosatt i Sverige eller stadigvarande vistats här.

För svenska delägarrätter och andelar träffar tioårsregeln oavsett om dessa förvärvats innan eller efter utflytt från Sverige. För utländska delägarrätter och andelar krävs att dessa ska vara förvärvade under tiden personen var obegränsat skattskyldig i Sverige för att tioårsregeln ska vara tillämplig.

Andrea Berg Szymanski & Ajdin Hadzic

Andrea Berg Szymanski & Ajdin Hadzic

Andrea Berg Szymanski och Ajdin Hadzic arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Andrea arbetar med internationell individbeskattning. Ajdin är skatterådgivare och arbetar med entreprenörer och deras bolag.

Andrea: 070-929 11 13, andrea.berg.szymanski@pwc.com
Ajdin: 010-212 57 45, ajdin.hadzic@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Nytt lagförslag om offentliggörande av inkomstskatteuppgifter

Regeringen publicerade den 21 mars i år sitt förslag på en ny lag med krav på att större multinationella koncerner och företag ska ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Gränsöverskridande omstruktureringar inom EES

Enligt europeisk rättspraxis har bolag rätt att genomföra skatteneutrala gränsöverskridande fusioner, delningar och ombildningar inom ...

Läs artikeln
Läs artikeln

CbCR-rapportering: nya krav för koncerner med etablering i Rumänien

Land-för-land-rapporteringsreglerna, mer kända som public country-by-country reporting (CbCR), blev antagna av Europaparlamentet år 2021. ...

Läs artikeln