<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

HFD medger avdragsrätt för moms vid förvärv av dotterbolagsaktier

Dekorativ illustration ‹ Tillbaka till artiklarna

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har meddelat dom i ett mål rörande avdragsrätt för ingående moms vid förvärv av dotterbolagsaktier. PwC har biträtt bolaget (Lamiflex Holding AB) i målet och domen innebär ny rättspraxis på momsområdet. Se hur domen kan påverka er.

Bakgrund

Ett moderbolag förvärvade en koncern bestående av ett rent holdingbolag och ett operativt bolag genom köp av aktierna i holdingbolaget. Moderbolaget yrkade avdrag för den ingående momsen på kostnader för bland annat rådgivning och due diligence som utförts i samband med förvärvet. Moderbolaget hänvisade till att momspliktiga ledningstjänster utfördes till det förvärvade operativa dotterbolaget och att de uppkomna kostnaderna skulle anses utgöra kostnader i denna momspliktiga verksamhet. Skatteverket nekade moderbolaget avdragsrätt för den ingående momsen med hänvisning till att moderbolaget inte hade tillhandahållit och fakturerat några momspliktiga tjänster till det förvärvade holdingbolaget. 

HFD:s dom

Den 12 mars 2024 meddelade HFD dom i det aktuella målet. HFD inledde med att konstatera att avdragsrätt för moms vid förvärv av dotterbolagsaktier inte kan uteslutas enbart på den grunden att förvärvaren inte fakturerar det direkt förvärvade bolaget för tjänster. Istället ska hänsyn tas till den faktiska användningen av inköpta varor och tjänster och syftet med den aktuella transaktionen.

HFD konstaterade därefter att avsikten med transaktionen, det vill säga förvärvet av koncernen, var att tillhandahålla det operativa bolaget momspliktiga tjänster. Domstolen ansåg därför att det fanns ett objektivt samband mellan förvärvet av aktierna i holdingbolaget och tillhandahållandet av ledningstjänster till det operativa bolaget. Vidare konstaterade HFD att det var ostridigt att kostnaderna för bland annat rådgivning och due diligence i princip uteslutande hade avsett det operativa bolaget eftersom det inte krävts någon närmare granskning av det rena holdingbolaget. Mot bakgrund av detta fann HFD att de aktuella kostnaderna skulle anses ha ett direkt och omedelbart samband med moderbolagets samlade ekonomiska verksamhet och på så sätt utgöra kostnadskomponenter som ingår i priset för moderbolagets momspliktiga ledningstjänster. Därmed förelåg avdragsrätt för ingående moms på kostnaderna. 

Ta del av domen här.

Våra kommentarer

Skatteverket har i ett antal fall underkänt avdragsrätt för moms på rådgivningskostnader på grund av att förvärven av dotterbolagen skett genom förvärv av aktierna i ett icke rörelsedrivande holdingbolag, till vilket ledningstjänster och liknande inte utförs. Vår uppfattning har varit att en sådan tillämpning strider mot rådande EU-rättslig praxis. HFD:s dom, som underkänner Skatteverkets synsätt, är därför välkommen rättspraxis som förtydligar på vilka grunder avdragsrätt för moms föreligger i samband med förvärv av dotterbolagsaktier. 

HFD:s dom innebär att ett mer ändamålsenligt och funktionellt synsätt ska antas vid bestämmandet av avdragsrätten för moms i samband med förvärv av dotterbolagsaktier. Även framledes är det dock viktigt att avdragsrätten för moms bedöms i varje enskilt fall. Detta innebär att en bedömning av om ingående moms objektivt sett (helt eller delvis) kan kopplas till förvärvarens momspliktiga verksamhet måste göras från fall till fall.

Domen innebär även en möjlighet för företag att se över sin momshantering retroaktivt, upp till sex år tillbaka i tiden.

Hör gärna av er till oss på PwC om ni vill diskutera vilken påverkan HFD:s dom kan få på er verksamhet.

Har du frågor om moms? Kontakta oss

 

Sara Ahlqvist & Jesper Öberg

Sara Ahlqvist & Jesper Öberg

Sara Ahlqvist och Jesper Öberg arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Stockholm. Sara och Jesper är specialiserade inom indirekt skatt och den finansiella sektorn och har lång erfarenhet av att arbeta med momsfrågor för lokala och multinationella klienter inom bland annat bank, försäkring och kapitalförvaltning.
Sara: 072-880 95 12, sara.ahlqvist@pwc.com
Jesper: 010-212 95 53, jesper.oberg@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Skattedagen 2024 - Tillsammans skapar vi hållbar utveckling

PwC bjuder in till Skattedagen 2024, ett heldagsseminarium där vi kommer att diskutera och utforska hur man kan anpassa sig till ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Pelare II - Komplettering av bestämmelserna om tilläggsskatt

Sverige har den 1 januari 2024 infört en ny lag om tilläggsskatt för företag i stora koncerner som syftar till att säkerställa en betalning ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förenklade regler om förvärv i oäkta koncerner: Är de tillräckliga?

Vi har i en tidigare artikel analyserat hur den så kallade flockregeln påverkas av Finansdepartementets förslag. I denna artikel kommer vi ...

Läs artikeln