<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Tyskland införlivar EU-direktiv - enklare process för skatterevisioner

Möte på kontor ‹ Tillbaka till artiklarna

Den 16 december 2022 godkände det tyska förbundsrådet en ny lag som innebär en uppdatering av befintlig lag som är baserad på ett EU-direktiv. Genom att direktivet nu införlivats i tysk rätt har flera lagtillägg tillkommit som tar sikte på att effektivisera skatterevisioner.

Den tyska lagstiftarens målsättning är att främst säkerställa kortare varaktighet av skatterevisioner där ambitionen är att både påbörja samt avsluta tidigare i framtiden. För att uppnå effektivare skatterevisioner fastställs det nu i tysk rätt att den maximala varaktigheten för skatterevisioner är generellt begränsad till fem år. Samtidigt införs det lagtillägg där skattskyldiga i Tyskland åläggs ytterligare ansvar för att samarbeta under en skatterevision.

Lagen trädde i kraft den 1 januari 2023 och kommer att börja tillämpas för första gången i skatterevisioner för 2025 års revisionsperiod alternativt i skatterevisioner som tillkännagivits efter den 31 december 2024. Det utökade kravet att samarbeta under en skatterevision utgörs bland annat av att skattebetalare nu måste skicka in internprissättningsdokumentation (eng. Transfer Pricing Documentation) snabbare samtidigt som straffavgifter utgår vid tillfällen då en skattebetalare inte uppfyllt sin plikt att samarbeta under en skatterevision. En sammanfattning av de nya förpliktelserna för skattebetalare redogörs för nedan.

Ny 30-dagars period för att skicka in Transfer Pricing-dokumentation

Genom de nya reglerna kan tyska skattemyndigheten nu begära in internprissättningsokumentation när som helst i framtiden, det vill säga utanför en skatterevision. Exempel på sådana omständigheter är vid förfaranden om prissättningsbesked (APA). Utöver angivet behöver skattebetalare, som uppfyller tyska krav för att upprätta internprissättningsdokumentation, alltid skicka in den 30 dagar från det att skattebetalaren fått meddelande om en skatterevision eller vid en förfrågan. I praktiken innebär detta att skattebetalare behöver kontinuerligt ha Transfer Pricing-dokumentation tillgänglig som är redo att kunna skickas in till skattemyndigheten. 

Varaktighet av skatterevisioner 

Ändringen innebär att preskriptionstiden för efterbeskattning begränsas till högst fem år. Enligt de nya reglerna ska preskriptionstiden för bedömningen av skattskyldigheten börja senast fem år efter det att ett revisionsbeslut meddelats. Till följd av detta skyddas därmed skattebetalaren från alltför omfattande skatterevisioner, även om tidsperioden på fem år är omfattande. 

Till ovanstående tidsperiod om fem år existerar det flera undantag. Exempelvis förlängs femårsperioden om skatterevisionen avbryts eller skjuts upp på den skattskyldiges begäran. Andra undantag rör användningen av mellanstatligt administrativa processer, såsom bilaterala eller multilaterala revisionssamarbeten, innan femårsperioden löper ut eller om den skattskyldige försenar skatterevisionen genom att inte samarbeta. 

Kvalificerat begäran om samarbete

Genom de nya reglerna kan tysk skattemyndighet begära skattebetalaren om ett formellt samarbete, vilket innebär att myndigheten skickar en skriftlig begäran samt information om hur begäran överklagas (så kallad kvalificerad begäran om samarbete). Processen för kvalificerad begäran om samarbete är inte nytt, utan snarare en kodifiering av tidigare praxis. Emellertid har det tillkommit bestämmelser om straffavgifter för när en skattebetalare inte uppfyller sina förpliktelser vid en kvalificerad begäran om samarbete. Brister skattebetalaren i sin skyldighet att samarbeta kan en straffavgift om 75 euro per dag i högst 150 dagar utgå. Vid upprepade tillfällen där skattebetalare brister i sina förpliktelser eller där skattebetalaren har en hög ekonomisk kapacitet kan en straffavgift om 25 000 euro per dag i högst 150 dagar utgå.

Utökning av förpliktelser kopplat till upplysning samt rättelser 

Lagändringen innebär att tyska skattemyndighetens position att kräva förstärkt förpliktelse att rätta skattedeklarationen har förstärkts. Från ett praktiskt perspektiv har myndigheten redan innan lagändringen kunna begära den skattskyldige att rätta skattedeklarationer.  Skattedeklarationer som inte är föremål för en skatterevision, måste rättas om en tidigare revision innebär att skattebetalaren har information om att andra skatter än de som reviderats har påverkats. Detta innebär att skattebetalare självmant måste undersöka huruvida resultatet av en revision har påverkat efterföljande deklarationer och om så är fallet, även lämna in rättelser för berörda skattedeklarationer som inte varit föremål för revision. Detta blir högst relevant när det gäller skatterevisioner kopplat till Transfer Pricing då koncerninterna transaktioner i många fall är permanenta och  tillhandahållandet av varor och tjänster fortsätter efter skatterevisionens period. 

Våra kommentarer

Med hänsyn till att ovannämnda ändringar antagits och redan trätt i kraft är det viktigt att skattebetalare vidtar adekvata åtgärder för att kunna uppfylla sina förpliktelser om samarbete gentemot den tyska skattemyndigheten redan nu. 

Vi ser att det finns ett behov för skattebetalare med verksamhet i Tyskland att se över sina interna rutiner för regelefterlevnad. För att undvika potentiella sanktioner samt överträdelser av sina förpliktelser om samarbete vid en skatterevision blir det ännu viktigare för bolag att på ett grundligt vis förbereda sig inför skatterevisioner och ha samtliga dokument tillgängliga. En viktig åtgärd för bolag är att årligen ta fram samt tillgängliggöra Transfer Pricing-dokumentation. 

Om ni har verksamhet i Tyskland och behöver hjälp med Transfer Pricing-frågor är ni välkomna till oss på PwC. 

Har du frågor om skatt? Kontakta oss

Simon Bepalo & Behrang Nikou

Simon Bepalo & Behrang Nikou

Simon Bepalo och Behrang Nikou arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Västerås respektive Malmö med internprissättningsfrågor.
Simon: 072-880 93 40, simon.bepalo@pwc.com
Behrang: 072-997 27 06, behrang.nikou@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Julgåvor till anställda och kunder - detta gäller 2023

Julen närmar sig och många företag ger julgåvor till både anställda och kunder. Gåvor av mindre värde är skattefria och företag kan också ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Julbord med anställda och kunder - detta gäller 2023

Snart är julen här och många företag väljer att fira med både sina anställda och kunder genom att bjuda på festliga julbord. I den här ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Trendspaningar för family offices

Både i Sverige och globalt har vi sett en kraftig tillväxt av family offices de senaste åren. Enligt PwC finns det drygt 7 500 family ...

Läs artikeln