<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Kan fler bidrag till bolag nu anses främja allmännyttigt ändamål?

Kvinna med mobiltelefon ‹ Tillbaka till artiklarna

Skatterättsnämnden (SRN) meddelar i ett förhandsbesked att ett allmännyttigt ändamål kan främjas genom bidrag till ett aktiebolag även om bolagets tillgångar vid likvidation ska tillfalla aktieägarna. Läs om hur det påverkar ideella föreningar, trossamfund och stiftelser.

Vi har i en tidigare Tax matters-artikel skrivit om ett avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) år 2019 som slog fast att ideella föreningar, registrerade trossamfund och stiftelser kan främja allmännyttiga ändamål genom att lämna bidrag till aktiebolag som bedriver allmännyttig verksamhet i tillräckligt hög grad och vars syfte inte är att bereda vinst åt sina ägare. Skatteverket har därefter i ett ställningstagande tydliggjort i vilken omfattning ett bolag får bedriva kommersiell verksamhet för att i sin helhet anses bedriva allmännyttig verksamhet samt att bolaget inte får bereda vinst åt ägaren. Skatteverket har då förtydligat sin uppfattning vilket är att det i bolagets bolagsordning ska framgå att eventuell vinst inte kommer ägarna till del varken genom utdelning eller vid en likvidation.

Läs också: Bidrag från stiftelse till aktiebolag anses främja allmännyttigt ändamål

SRN:s bedömning

SRN har nu gjort en mer generös bedömning. Frågan i förhandsbeskedet avser en stiftelse som övervägt att lämna bidrag till ett aktiebolag som ägs av staten och som bedriver kulturell verksamhet. Verksamheten bedrivs utan vinstsyfte och finansieras främst med statliga bidrag. Enligt bolagsordningen medför aktierna inte rätt till utdelning utan eventuell vinst ska användas för att främja bolagets ändamål. Vidare framgår av bolagsordningen att utskiftning av bolagets behållna tillgångar ska ske till bolagets ägare, det vill säga staten, vid en likvidation. Då eventuell vinst kommer ägarna till del vid en likvidation önskade stiftelsen få veta om de främjar ett allmännyttigt ändamål genom att donera bidrag till aktiebolaget. 

SRN uttalar i skälen för avgörandet att stiftelsen i detta fall lämnar bidrag till ett bolag som utan vinstsyfte bedriver kulturell verksamhet. Stiftelsen främjar därmed ett allmännyttigt ändamål i sin verksamhet under beskattningsåret. Faktumet att kvarvarande medel tillfaller aktieägaren staten vid en eventuell framtida likvidation ändrar inte bedömningen. Skatteverket har överklagat förhandsbeskedet.

Kommentar

Skatteverkets tolkning, att det även behöver framgå av bolagsordningen att eventuell vinst inte tillfaller ägarna vid en framtida likvidation, är en relativt restriktiv tolkning då det inte framgår några sådana krav av HFD:s tidigare avgörande. SRN:s förhandsbesked bekräftar att ett mer nyanserat synsätt bör tillämpas, i vart fall när ägaren är staten. 

Bedömningen av om verksamhetskravet är uppfyllt för en stiftelse, ideell förening eller registrerat trossamfund sker utifrån de faktiska förhållandena under beskattningsåret. Om bidrag lämnas till ett bolag vars bolagsordning uttrycker att vinst inte får delas ut till ägarna, bör ju det i praktiken uppfylla kravet att bolaget inte syftar till att bereda vinst åt ägarna under det aktuella beskattningsåret. Det är först om bidrag lämnas till ett bolag under det beskattningsår bolaget träder i likvidation som det kan uppstå en fråga om det har som syfte att bereda vinst åt ägarna om någon begränsning inte finns i bolagsordningen. Att förhandsbeskedet skulle överklagas var väntat och vi hoppas att HFD kan utveckla ytterligare hur vinstsyftet ska tolkas. 

Ta del av förhandsbeskedet från SRN här

Har du frågor om skatt? Kontakta oss

Kristina Lundqvist & Nora Gahnström Kibayi

Kristina Lundqvist & Nora Gahnström Kibayi

Kristina Lundqvist och Nora Gahnström Kibayi arbetar med inkomstskattefrågor inom ideell sektor på PwC:s kontor i Stockholm.
Kristina: 010-212 47 94, kristina.lundqvist@pwc.com
Nora: 076-852 27 84, nora.gahnstroem.kibayi@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Tax matters summerar våren 2024 och önskar en trevlig sommar!

2024 har inletts i ett högt tempo och intresset för skattefrågor har varit stort. Tax matters har en bred bevakning och rapportering av nya ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Pelare II - Fjärde administrativa riktlinjen från OECD

Den 17 juni 2024 publicerade OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS (IF) en ny administrativ riktlinje (administrative guidance) som bland ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterapportering enligt EU-taxonomin - tänk på det här!

EU-taxonomin är en del av EU:s ramverk för hållbar finans. Här berättar vi om kopplingen mellan skatt och EU-taxonomin. Vi beskriver även ...

Läs artikeln