<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Momsavdrag på konsultkostnader vid försäljning av dotterbolagsaktier

Kvinna går i korridor med laptop i famnen ‹ Tillbaka till artiklarna

Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, har medgett ett moderbolag avdrag för ingående moms på konsultkostnader i samband med försäljning av ett dotterbolag. Kostnaderna ansågs ha ett sådant direkt och omedelbart samband med moderbolagets samlade ekonomiska verksamhet som krävs för att avdragsrätt för ingående mervärdesskatt ska medges. Domen är efterlängtad och visar att det inte spelar någon roll vilken sorts momspliktig verksamhet som bedrivs i moderbolaget.

Omständigheterna i målet var följande. Bolaget var ett moderbolag som tillhandahöll koncerngemensamma tjänster till sina svenska dotterbolag. Någon annan ekonomisk verksamhet förekom inte i moderbolaget. Bolaget genomförde en omorganisation och avyttrade ett av sina svenska dotterbolag. Syftet med försäljningen av dotterbolaget var att effektivisera och öka avsättningen inom den kvarvarande verksamheten samt att åstadkomma ett kapitaltillskott till koncernen. Bolaget yrkade avdrag för ingående moms på de konsultkostnader som uppkom i samband med aktieförsäljningen. 

Avdraget för moms yrkades utifrån grunden att kostnaderna hade direkt och omedelbart samband med bolaget samlade ekonomiska verksamhet (allmänna omkostnader). Skatteverket hävdade att kostnaderna istället skulle anses ha direkt och omedelbart samband med den momsfria aktieförsäljningen. Om kostnaderna skulle anses utgöra allmänna omkostnader menade Skatteverket att avdraget måste proportioneras med hänsyn till eventuell icke-ekonomisk verksamhet såsom passiv förvaltning av andra dotterbolag.

HFD:s avgörande

HFD konstaterade inledningsvis att bolaget, genom att tillhandahålla tjänster mot ersättning till sina svenska dotterbolag, anses bedriva ekonomisk verksamhet. 

Vid bedömning av om kostnaderna ska anses hänförliga till den momsfria aktieförsäljningen eller bolagets samlade ekonomiska verksamhet uttalade HFD att det måste avgöras om kostnaderna ingår i priset på de utgående beskattade transaktionerna eller i priset på de avyttrade aktierna. Då konsultkostnaderna inte kunnat övervältras på köparen av aktierna drog HFD slutsatsen att kostnaderna utgjorde allmänna omkostnader i den samlade ekonomiska verksamheten. 

HFD konstaterar i sitt avgörande att det saknas stöd i EU-domstolens praxis för att göra skillnad i avdragshänseende beroende på vilken sorts ekonomisk verksamhet som en beskattningsbar person bedriver. Att moderbolagets skattepliktiga verksamhet i sin helhet består i att tillhandahålla skattepliktiga tjänster till dess dotterbolag utesluter inte i sig att den ingående skatten på konsultkostnaderna kan vara avdragsgill som en allmän omkostnad i den ekonomiska verksamheten.

HFD var förhindrad att pröva Skatteverkets andrahandsyrkande om att avdraget ska proportioneras eftersom yrkandet framfördes först i HFD. Denna fråga återförvisades därför för prövning i kammarrätten.

Kommentar

Enligt vår uppfattning ger HFD:s dom en tydlig vägledning i hur avdragsrätt för moms på omkostnader vid momspliktiga holdingbolags försäljningar av dotterbolag ska bedömas. 

HFD underkänner Skatteverkets resonemang om att en verksamhet som består av koncernintern försäljning av managementtjänster ska betraktas på annat sätt än annan  momspliktig verksamhet. Det krävs således inte någon egen extern verksamhet i moderbolaget. En struktur där verksamheten bedrivs i dotterbolag är tillräcklig, förutsatt att moderbolaget tillhandahåller momspliktiga tjänster och således bedriver ekonomisk verksamhet. Genom detta avgörande blir rätten till momsavdrag på konsultkostnader neutral, oberoende av hur koncernen valt att organisera och bedriva den ekonomiska verksamheten.

Det avgörande vid bedömningen om avdragsrätt för moms på konsultkostnaderna är om omkostnaderna kan anses ha ett direkt och omedelbart samband med bolagets ekonomiska verksamhet. Kostnaderna får då inte ha kunnat övervältras på köparen av aktierna. Om kostnaderna anses ingå i priset för tillhandahållandet av momspliktiga tjänster föreligger avdragsrätt för moms. 

Frågan om avdragets storlek, som återförvisats för prövning i kammarrätten, kvarstår. Det återstår att se om domstolen anser att det ska begränsas. Vi anser emellertid att HFD redan i detta avgörande har uttryckt att kostnaderna får antas ha ingått i priset på de tjänster som bolaget har tillhandahållit sina dotterbolag. Därmed borde, enligt vår uppfattning, full avdragsrätt för ingående moms på kostnaderna föreligga. Det blir spännande att se om kammarrätten gör samma bedömning.  

Om ert bolag har avyttrat ett dotterbolag för att effektivisera koncernens verksamhet utan att ha erhållit momsavdrag för omkostnader kan det vara värt att analysera bolagets rätt och eventuellt begära omprövning. Sådan omprövning kan göras avseende kostnader som uppkommit räkenskapsår 2017 och senare. 

Du är välkommen att höra av dig till oss momskonsulter på PwC.

Har du frågor om moms? Läs mer och ta kontakt med oss på PwC

Cecilia Rasmusson & Mikael Krantz Nordin

Cecilia Rasmusson & Mikael Krantz Nordin

Cecilia Rasmusson och Mikael Krantz Nordin arbetar på PwC:s kontor i Sundsvall respektive Jönköping. Cecilia och Mikael är skatterådgivare och fokuserar på moms.

Cecilia: 010-212 88 75, cecilia.rasmusson@pwc.com
Mikael: 010-212 92 99, mikael.krantz@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Omarbetat förslag av ViDA - slutligt beslut kvarstår

Den 14 maj 2024 debatterade EU:s finansministrar det reviderade förslaget för moms i den digitala tidsåldern, ViDA. Under debatten ...

Läs artikeln
Läs artikeln

FASTER blir verklighet - harmoniserad källskattehantering kommer år 2030

Den 14 maj 2024 enades ECOFIN (rådet) om FASTER (Faster and Safer Relief of Excess Withholding Taxes). Direktivet syftar till att göra ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Tid att se över reglerna kring skattemässiga underskott och fusioner?

Regeringen presenterade i början av året en rad förslag för att förenkla hanteringen av skattemässiga underskott vid ägarförändringar. Vi ...

Läs artikeln