<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Ökad transparens med land-för-land-rapportering och GRI 207

Man framför fastighet ‹ Tillbaka till artiklarna

Under 2017 antog den svenska riksdagen regeringens lagförslag avseende dokumentation om att lämna in land-för-land-rapportering till Skatteverket. Nu kommer dock nya regler som innebär att viss del av denna information också behöver göras offentlig. Här jämför vi nuvarande och kommande regler kring land-för-land-rapportering med informationen som bör inkluderas i enlighet med den globala hållbarhetsstandarden GRI 207-4.

Offentlig land-för-land rapportering 

EU-direktivet avseende offentlig land-för-land-rapportering godkändes och trädde i kraft 2021, vilket omfattar multinationella företag. Detta innebär att företag måste offentliggöra information om betalda inkomstskatter och annan relaterad information, som vinster och antal anställda, uppdelat per land där de är verksamma. 

Direktivet ska införlivas i nationell lagstiftning och börjar gälla för räkenskapsår som startar efter 31 maj 2024. För företag som följer kalenderåret innebär det att första rapporteringen gäller år 2025, med publicering senast i slutet av 2026. Reglerna berör koncerner med intäkter över 8 miljarder svenska kronor och inkluderar både EU-baserade och icke-EU-baserade företag som har verksamhet i EU. Rapporteringen ska beskriva verksamheten i varje EU-land och i jurisdiktioner som EU anser icke-samarbetsvilliga, medan övriga länder kan rapporteras samlat.

Läs också: Land-för-land-rapportering – vad måste jag göra före årsskiftet?

Rapportering enligt GRI 207

GRI 207 är en standard som är en del av uppsättningen GRI Sustainability Reporting Standards (GRI Standards). Standarderna är utformade för att användas av organisationer för att rapportera om deras inverkan på ekonomin, miljön och samhället. GRI-standardernas syfte är att återspegla globala rekommenderade praxis för hållbarhetsrapportering, vilket ska hjälpa organisationer runt om i världen att svara på nya informationskrav från intressenter och tillsynsmyndigheter.

Vidare adresserar GRI-standarderna ämnen inom skatt, vilka är utformade för att hjälpa organisationer att förstå och kommunicera sin strategi i relation till skatt, och att rapportera sina intäkter, skatter och affärsaktiviteter på en land-för-land-basis. GRI 207-4 inkluderar information kring land-för-land-rapportering, vilken upplyser om vilka uppgifter som ska rapporteras.  

Jämförelse nuvarande och kommande regler samt rekommendationer

Nedan finns en något förenklad jämförelse mellan nuvarande regler kring land-för-land-rapportering, kommande regler kring offentlig land-för-land-rapportering och den information som rekommenderas att inkluderas vid en redovisning i enlighet med GRI 207-4. Notera att en detaljerad analys avseende skillnader mellan de olika regelverken rekommenderas innan rapportering sker. 

Jämförelsetabell_rapportering

Hur ska man förbereda sin land-för-land-rapportering så den uppfyller de ökade kraven på offentlig information?

1. Var säker på din data 

Betydelsen av land-för-land-data har ökat på grund av nya regler för offentlig rapportering och Pillar II-regelverket. Korrektheten av informationen är avgörande, och med ökad efterfrågan på transparens måste även medvetenheten om datans tolkning förbättras. Det är viktigt att inte bara skatteansvariga och CFO:er är informerade, utan även hållbarhetsteam och styrelser bör delta i diskussionerna. Företag bör också överväga automatisering av datainsamling för att effektivisera processen och standardisera rapporteringen. Slutligen är det avgörande att implementera interna kontroller för att verifiera och förstå hur det kan tolkas av externa intressenter.

2. Motsägelser gentemot redan offentligt tillgängliga data 

Gemensamt för rapporteringskraven är att det bland annat ska framgå en beskrivning av verksamheten, antalet anställda, intäkter, inkomstskatt och ackumulerad inkomstskatt. Med anledning av de ökade kraven kring information som ska göras offentliga så är det viktigt att koncerner förklarar och tydliggör eventuella avvikelser mot reviderade årsredovisningar och annan offentligt tillgänglig information.  

3. Visa företagets totala skattebidrag 

Skattefrågor är komplexa och en korrekt tolkning av offentlig land-för-land-rapportering är avgörande för att undvika missförstånd om företags ekonomiska bidrag. Genom att integrera denna rapportering i företagets ESG-strategi, i enlighet med GRI-standarderna, kan företag visa sitt samhällsansvar. Det kan i sin tur leda till en bättre hållbarhetsprofil och ESG-betyg. 

För ytterligare transparens kan företag ge en mer fullständig bild av sitt skattebidrag genom att rapportera sin Total Tax Contribution (TTC), vilket reflekterar det totala skattebidrag i samhället. 

Läs också: Total Tax Contribution – så visar bolagen sitt totala skattebidrag

4. Jämförelse av andra företag i din sektor

Jämförelser med konkurrenter kan ge insikt i skattetransparens och hur andra företag kommunicerar kring sin data. Med ökade krav på ESG (miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning) är det viktigt att se efterlevnaden av nya direktiv som en del av företagets övergripande skattestrategi och ESG-mål. Det är också viktigt att noggrant överväga hur data från land-för-land-rapporteringen kan uppfattas.

Slutsats och vår kommentar

I Sverige kommer den första offentliga land-för-land-rapporten för koncerner med kalenderår som räkenskapsår att gälla för år 2025 och ska publiceras senast den 31 december 2026. Det är dock viktigt att notera att vissa länder, som Rumänien, har antagit dessa regler tidigare. 

Sammanfattningsvis, för att integrera skattetransparens i din ESG-strategi, överväg att publicera en bredare information kring skatt. Detta kan förbättra förståelsen för ditt företags bidrag till  samhället. Vårt specialistteam på PwC kan stödja organisationer i förberedelserna och implementeringen av det nya offentliga CbCR-direktivet, såväl som koncerners bredare skattetransparensstrategi för att säkerställa att en konsekvent tydlig berättelse om verksamheten presenteras. 

Har du frågor om skatt? Kontakta oss

Amanda Ivansson & Evelina Dahlsjö

Amanda Ivansson & Evelina Dahlsjö

Amanda Ivansson och Evelina Dahlsjö arbetar på PwC:s kontor i Jönköping med internprissättning.

Amanda: 010-212 52 21, amanda.ivansson@pwc.com

Evelina: 010-212 77 66, evelina.dahlsjoe@pwc.com

Lämna en kommentar