<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Nya regler för gränsöverskridande distansarbete från den 1 juli

Dekorativ illustration distansarbete ‹ Tillbaka till artiklarna

Sverige har undertecknat ett nytt internationellt ramavtal gällande socialförsäkring vid distansarbete över landsgränserna. Överenskommelsen syftar till att utöka möjligheterna till gränsöverskridande distansarbete och trädde i kraft den 1 juli 2023. Detta är en komplettering till det nuvarande regelverket kring social trygghet inom EU.

Till grund för ramavtalet ligger ökningen av distansarbete som har påskyndats avsevärt av pandemin. Socialförsäkringen utgår normalt från det land där den anställde är legalt anställd men beaktar också den anställdes bosättningsland och i vilken omfattning arbete sker hemifrån. De nya reglerna syftar till att underlätta för sådana medarbetare som är bosatta i ett land men har sin arbetsgivare i ett annat land. 

Det nya avtalet

Enligt det nya avtalet ska en anställd som är bosatt i ett land och är legalt anställd av en arbetsgivare etablerad i ett annat land omfattas av socialförsäkringen där arbetsgivaren är etablerad, under förutsättning att den anställde utför mindre än 50 procent av sin arbetstid i bosättningslandet. Enligt det tidigare regelverket var motsvarande gräns högst 25 procents arbete i den anställdes bosättningsland för att fortsatt omfattas av socialförsäkringen i arbetsgivarens etableringsland. Likt tidigare bekräftas en socialförsäkringstillhörighet genom ett A1-intyg, vilket utfärdas av myndigheten för socialförsäkring i respektive land (i Sverige Försäkringskassan). 

Eftersom detta är en komplettering till det nuvarande regelverket är den nya gränsen endast tillämpbar mellan de länder som har undertecknat kompletteringen. Det innebär att både landet där arbetsgivaren är etablerad och landet där den anställde är bosatt måste ha förbundit sig till kompletteringen för att den ska vara möjlig att tillämpa. Har endast ett av de aktuella länderna, arbetsgivarens etableringsland eller den anställdes bosättningsland, anslutit sig till kompletteringen gäller fortsatt gränsen om 25 procents arbete i bosättningslandet. 

Begränsningar i tillämpningen

Viktigt att poängtera är att det nya avtalet endast tar sikte på distansarbete, det vill säga situationer där den anställde kan utföra ordinarie arbete på annan tillfällig plats med hjälp av åtkomst till arbetsgivarens system. Arbete som kräver att arbetet utförs på annan plats än arbetsgivarens ordinarie arbetsplats, till exempel installation av maskiner i annat land, omfattas därför inte av denna komplettering. 

Avtalsparter

EU:s och EEA:s medlemsstater samt Schweiz har haft möjlighet att tillträda överenskommelsen som trädde i kraft den 1 juli 2023. Vid tidpunkten för ikraftträdande har 17 länder, bland annat Sverige, Norge och Finland, undertecknat avtalet. För de länder som väljer att tillträda överenskommelsen efter den 1 juli 2023 kommer avtalet att gälla från det datum då landet undertecknar kompletteringen.

Kommentar

Det nya avtalet underlättar situationen för de anställda som har en utländsk arbetsgivare på så sätt att de inte behöver resa lika mycket till arbetsplatsen för att bibehålla socialförsäkringen i arbetsgivarens land. Förändringen är välkommen eftersom många anställda i större utsträckning ägnar sig åt arbete hemifrån eller på annan tillfällig plats utifrån den anställdes egna preferenser och val. 

Ta del av Sveriges avtal här.
Har du frågor om skatt? Kontakta oss för rådgivning

Johanna Glimmerbeck & Isabelle Genarp

Johanna Glimmerbeck & Isabelle Genarp

Johanna Glimmerbeck och Isabelle Genarp arbetar på PwCs: kontor i Örebro respektive Stockholm med individbeskattning och frågor i internationell kontext och är särskilt specialiserade kring arbetsgivarfrågor vid gränsöverskridande personal.

Johanna: 072-353 02 92, johanna.glimmerbeck@pwc.com
Isabelle: 076-851 41 07, isabelle.genarp@pwc.com@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Budgetpropositionen för 2024 - så här ser skatteförslagen ut

Idag den 20 september 2023 lämnade regeringen budgetpropositionen för 2024 till riksdagen. Regeringen prioriterar att bekämpa inflationen ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Företrädaransvar efter tillfälliga anstånd - tips till företagare

Under pandemin infördes en möjlighet för företag att få tillfälliga anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Pelare II - lagrådsremiss överlämnad till Lagrådet

Den 31 augusti 2023 överlämnade den svenska regeringen lagrådsremissen för de svenska reglerna avseende implementeringen av EU-direktivet ...

Läs artikeln