<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

EU-kommissionen utreder krav på F-skatt för utländska företag

Dekorativt mönster ‹ Tillbaka till artiklarna

EU-kommissionen skickade under hösten en fråga till Sveriges regering gällande det nuvarande kravet på källskatt för utländska företag som saknar svensk F-skatt. Kommissionen utreder om kravet är förenligt med den fria rörligheten inom EU eller inte. Nu har kommissionen valt att gå vidare med utredningen och uppmanar Sverige att ändra sina regler.

Skatteverket och regeringen svarade EU-kommissionen att de anser att kravet på svensk F-skatt för att undvika källskatt är i linje med EU-rätten. Man anser att kravet i sig inte utgör ett hinder för den fria rörligheten att tillhandahålla tjänster och att det är samma kravställan på svenska som utländska företag vid avsaknaden av svensk F-skatt. Sveriges regering menar vidare att detta är en åtgärd för att säkerställa att en korrekt skattebetalning och att kravet därmed också främjar samhället i stort.

Dagens regler innebär i praktiken att alla verksamheter som är etablerade i Sverige är skyldiga att göra ett källskatteavdrag om 30 procent på fakturor som avser arbete utfört i Sverige om mottagaren av betalningen inte har en svensk F-skatt. Detta gäller oavsett längd, omfattning eller storlek på arbetet och om det är utfört av ett svenskt eller utländskt företag. I de fall mottagaren har en skattskyldighet för arbete i Sverige nyttjas källskatten mot denna och i de fall det inte finns en skattskyldighet återbetalas källskatten efter beslut från Skatteverket. I de fall skattskyldighet konstaterats för mottagaren och källskatt inte har dragits av, men bör ha dragits av, får den svenska betalaren ett solidariskt ansvar för mottagarens skattskyldighet i Sverige om den inte betalas av mottagaren själv.

EU-kommissionen oenig

EU-kommissionen menar i sin uppmaning skickad till Sverige den 23:e maj 2024 att de fortsatt anser att källskatt vid avsaknad F-skatt förhindrar den fria rörligheten att tillhandahålla tjänster. Man uppmanar nu därför Sverige att justera lagstiftningen för att vara i linje med EU-rätten. Sverige har nu två månaders svarstid för att besvara uppmaningen och vidta nödvändiga åtgärder för att harmonisera svensk rätt med EU-rätten. Om åtgärder inte vidtas kan EU-kommissionen komma att väcka talan vid EU-domstolen. Läs mer här.

Troliga konsekvenser och justeringar av regelverket

Det obligatoriska kravet på källskatt vid avsaknad av F-skatt infördes i januari 2021 och är relativt nya regler. Sett till EU-kommissionens synpunkter är det troligt att anta att regelverket kommer att återgå till dess tidigare utformning.

De tidigare reglerna innebar att det endast var obligatoriskt för betalaren att göra avdrag för källskatt på mottagarens fakturor om: 

  • mottagaren saknade svensk F-skatt och 
  • det kunde konstateras att mottagaren har en skattskyldighet i Sverige för verksamheten. 

Då mottagarens eventuella skattskyldighet i Sverige inte enbart är beroende av ett enskilt uppdrag gentemot en viss kund skapade de tidigare reglerna en stor osäkerhet hos svenska företag om och när källskatt skulle dras på betalning. Därav var det av stor vikt att verksamheter etablerade i Sverige hade en tydlig kravställan gentemot utländska leverantörer för att kunna göra en korrekt bedömning kring eventuell källskatt. 

Kommentarer

De nya reglerna, med det absoluta kravet på svenska F-skatt, har varit enkla och tydliga för svenska verksamheter att förstå och förhålla sig till men lagt en viss administrativ börda på utländska verksamheter. Återgår vi till den tidigare utformningen av reglerna kommer det troligen att öka osäkerheten för betalare av fakturor och minska förutsägbarheten kring eventuella källskatteavdrag. 
Det absoluta kravet på svensk F-skatt har också per automatik ställt vissa administrativa krav på utländska verksamheter som utfört arbete i Sverige vilket i förlängningen har gett Skatteverket möjlighet att i större utsträckning bedöma skatt- och rapporteringsskyldighet för utländska verksamheter vilket har främjat rättvis konkurrens i Sverige mellan svenska och utländska verksamheter.

Vid en eventuell återgång till tidigare regler kommer Skatteverkets kännedom om utländska verksamheters närvaro i Sverige att minska, vilket skulle kunna minska skatteintäkterna i Sverige. 

Svensk F-skatt är idag också ett villkor inom andra områden, till exempel krävs svensk F-skatt för att kunna beviljas ID06 för arbete på byggarbetsplatser. Därför är det troligt att anta att om reglerna kring källskatt ändras kommer det troligen också att resultera i följdändringar i andra regelverk som idag fäster stor vikt vid den svenska F-skatten.

Vi kommer att följa den fortsatta dialogen mellan EU-kommissionen och Sverige samt utvecklingen av kravet på den svenska F-skatten.

Har du frågor om skatt? Kontakta oss

Vidar Ambrosiani & Johanna Glimmerbeck

Vidar Ambrosiani & Johanna Glimmerbeck

Vidar Ambrosiani och Johanna Glimmerbeck arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Stockholm respektive Örebro. Vidar arbetar med svensk och internationell bolagsbeskattning. Johanna arbetar med frågor som rör internationell individ och bolagsbeskattning.
Vidar: 073-860 17 96, vidar.ambrosiani@pwc.com
Johanna: 072-353 02 92, johanna.glimmerbeck@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Tax matters summerar våren 2024 och önskar en trevlig sommar!

2024 har inletts i ett högt tempo och intresset för skattefrågor har varit stort. Tax matters har en bred bevakning och rapportering av nya ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Pelare II - Fjärde administrativa riktlinjen från OECD

Den 17 juni 2024 publicerade OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS (IF) en ny administrativ riktlinje (administrative guidance) som bland ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterapportering enligt EU-taxonomin - tänk på det här!

EU-taxonomin är en del av EU:s ramverk för hållbar finans. Här berättar vi om kopplingen mellan skatt och EU-taxonomin. Vi beskriver även ...

Läs artikeln