<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Kommer Europas internprissättningsregler att harmoniseras?

Järvägsbro träd ‹ Tillbaka till artiklarna

Under de senaste åren har efterlevnaden av internprissättningsreglerna blivit alltmer komplex. Detta har påpekats av EU-kommissionen och är en av de frågor som EU avser att ta itu med. Efter en dom mot EU-kommissionen i ett ärende om statsstöd, så undersöker EU möjligheten att införliva OECD:s riktlinjer för internprissättning i EU-lagstiftningen.

Enligt Artikel 9 i Organisationen för Ekonomiskt Samarbete och Utvecklings (OECD:s) modellavtal för undanröjande av dubbelbeskattning mellan stater ska företag som ingår i gränsöverskridande transaktioner och affärer med andra företag eller fasta driftställen inom samma koncern, beskattas på grundval av att de agerar i enlighet med armlängdsprincipen. 

EU:s medlemsstater och företag har erkänt och tillämpat OECD:s riktlinjer för internprissättning, som tillhandahåller flera metoder för att approximera marknadsmässiga priser för transaktioner och fördelning av vinster mellan företag inom samma koncern. Tillämpningen av armlängdsprincipen har dock varit kontroversiell, särskilt i ärenden om statsstöd, eftersom det inte finns någon harmonisering i denna fråga på EU-nivå.

EU-domstolens domslut i Fiat-målen är av relevans här. I målen diskuterades det huruvida OECD:s riktlinjer för internprissättning och armlängdsprincipen kunde tillämpas direkt av EU-kommissionen, även om riktlinjerna inte införlivats i nationell lagstiftning. Enligt EU-domstolen är endast nationell lag bestämmande i frågan om statsstöd. 

Trots att OECD:s riktlinjer för internprissättning återspeglar den internationella konsensusen som uppnåtts gällande internprissättning, så fastslog EU-domstolen att de parametrar och regler som fastställts av OECD endast kan tillämpas om den nationella skattelagstiftningen uttryckligen hänvisar till dem.

Läs också: EU-domstolen upphäver tribunalens dom i Fiat-målen

EU-kommissionens förslag

För närvarande tillämpar varje land OECD:s riktlinjer på olika sätt. Vissa länder tillämpar riktlinjerna ordagrant medan andra tillämpar dem med vissa ändringar.

EU-kommissionens föreslagna initiativ kommer att följa OECD:s modellavtal för undanröjande av dubbelbeskattning och anpassas till den inre marknadens specifika egenskaper i syfte att uppnå en harmonisering av armlängdsprincipen, dess tillämpning och metodik.

På en American Bar Association Section of Taxation-konferens sade Benjamin Angel, EU-kommissionens direktör för direkt beskattning, att förändringen övervägs som en del av ett kommande förslag om nytt ramverk för EU:s företagsbeskattning och motiverades av EU-domstolens domslut i Fiat-målen.

Initiativet håller på att förberedas och analyseras, och EU-kommissionen är optimistisk gällande dess godkännande eftersom EU:s medlemsstater godkände Pillar I och Pillar II gällande företagsbeskattning. Det tidigare godkännandet tyder på en potentiell vilja bland medlemsstaterna att införa ett nytt system inom företagsbeskattning.

Läs också: Pillar II - enighet om EU-direktivet

Med sikte mot framtiden

Det föreslagna initiativet har en direkt effekt på ärenden kring statsstöd. Det bör även noteras att om initiativet godkänns så kommer OECD:s riktlinjer för internprissättning att införlivas i varje medlemsstats nationella lagstiftning. Även om alla medlemsstater i dagsläget har tillämpat armlängdsprincipen så tillämpar varje land riktlinjerna på olika sätt enligt nationell lagstiftning. Följaktligen kommer införlivningen av OECD:s riktlinjer för internprissättning i EU-medlemsstaternas nationella lagstiftningar att medföra en mycket uppskattad harmonisering, samtidigt som den även medför potentiella förändringar i lokala tillämpningar. En sannolik konsekvens är att straffen skärps och att det bidrar till större fokus på internprissättning i revisionsprocesser. 

För att förbereda inför framtiden rekommenderar vi starkt att ni ser över er internprissättningsmodell och dokumentation för att säkerställa att ni är redo.

Läs också: Dokumentation för internprissättning - viktigt för beslut om skattetillägg

Har du frågor om skatt? Kontakta oss

 

Behrang Nikou & Elias Lindvall

Behrang Nikou & Elias Lindvall

Behrang Nikou och Elias Lindvall arbetar på PwC:s kontor i Malmö. Behrang och Elias är skatterådgivare och arbetar med internprissättning.
Behrang: 010-213 27 06, behrang.nikou@pwc.com
Elias: 070-847 58 10, elias.l.lindvall@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Omarbetat förslag av ViDA - slutligt beslut kvarstår

Den 14 maj 2024 debatterade EU:s finansministrar det reviderade förslaget för moms i den digitala tidsåldern, ViDA. Under debatten ...

Läs artikeln
Läs artikeln

FASTER blir verklighet - harmoniserad källskattehantering kommer år 2030

Den 14 maj 2024 enades ECOFIN (rådet) om FASTER (Faster and Safer Relief of Excess Withholding Taxes). Direktivet syftar till att göra ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Tid att se över reglerna kring skattemässiga underskott och fusioner?

Regeringen presenterade i början av året en rad förslag för att förenkla hanteringen av skattemässiga underskott vid ägarförändringar. Vi ...

Läs artikeln