<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

EU-domstolen utreder prissättning vid koncerninterna tjänster

Man och kvinnor på kontor ‹ Tillbaka till artiklarna

Högsta förvaltningsdomstolen begär förhandsavgörande från EU-domstolen i ett mål avseende omvärdering av koncerninterna tjänster. Följ utvecklingen mellan nationella och EU-rättsliga normer.

Bakgrund om målet

Målet handlar om ett moderbolag i en fastighetsförvaltande koncern som tillhandahållit koncerninterna tjänster till dotterbolag, vilka har begränsad avdragsrätt för moms. Skatteverket ansåg att priset på de tillhandahållna tjänsterna var under marknadsvärdet och beslutade efter omvärdering att höja beskattningsunderlaget. Omvärdering får göras om en av parterna har begränsad avdragsrätt för moms och parterna har nära band med varandra. I detta rättsfall hade mottagande dotterbolag av koncerninterna tjänster begränsad avdragsrätt. Vid omvärdering ska marknadspriset fastställas utifrån jämförbara transaktioner på marknaden som kan påvisa gällande marknadspris. Finns det inte jämförbara transaktioner ska det kontrolleras om den fakturerade ersättningen understiger bolagets kostnader för att tillhandahålla tjänsterna. Skatteverket fann inga jämförbara tjänster. Skatteverket la därför bolagets samtliga kostnader  till grund för beskattningsunderlaget, inklusive kostnader för börsnotering. 

HFD kopplar in EU-domstolen

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har nu valt att begära förhandsavgörande från EU-domstolen avseende följande två frågor:

Är det förenligt med artiklarna 72 och 80 i mervärdesskattedirektivet att vid tillämpningen av nationella bestämmelser om omvärdering av beskattningsunderlaget anse att när ett moderbolag tillhandahåller sina dotterbolag tjänster av det slag som är aktuella i målet rör det sig alltid om unika tillhandahållanden vars marknadsvärde inte kan bestämmas genom en sådan jämförelse som föreskrivs i första stycket i artikel 72?

Är det förenligt med artiklarna 72 och 80 i mervärdesskattedirektivet att vid tillämpningen av nationella bestämmelser om omvärdering av beskattningsunderlaget anse att ett moderbolags hela kostnadsmassa, inklusive kapitalanskaffnings- och aktieägarkostnader, utgör bolagets kostnad för de tjänster som tillhandahålls dess dotterbolag, när moderbolagets enda verksamhet består i aktiv förvaltning av dotterbolagen och bolaget har gjort avdrag för all ingående mervärdesskatt hänförlig till sina förvärv?

Läs också: Skatteverket vinner momstvist om vilka kostnader som ska faktureras ut vid koncerninterna tjänster

Kommentar

PwC har tidigare kommenterat målet i samband med att det avgjordes i kammarrätten. Vår uppfattning är att det inte är osannolikt att det kan strida mot grundläggande principer inom EU-rätten att inkludera bolagets samtliga kostnader, inklusive kostnader för bland annat börsnotering, till beskattningsunderlaget för en tillhandahållen koncernintern tjänst. Det framstår också svårförståeligt att, såsom Skatteverket gör, konstatera att det inte finns några jämförbara tjänster på marknaden. En sådan tillämpning av regeln gör ju i praktiken att den alternativa metoden blir huvudregel. 

Den momsmässiga hanteringen koncerninterna tjänster har betydelse för ett stort antal företag. Vi ser därför fram emot att få ta del av EU-domstolens förhandsavgörande och HFD:s dom. 

Länk till HFD:s begäran om förhandsavgörande finns här.

Har du frågor om moms? Läs mer och ta kontakt med oss på PwC

Henrik Gustafsson & Matilda Nordgren

Henrik Gustafsson & Matilda Nordgren

Henrik Gustafsson och Matilda Nordgren arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Henrik och Matilda är skatterådgivare och fokuserar på momsfrågor.
Henrik: 010-213 38 27, henrik.gustafsson@pwc.com
Matilda: 070-851 85 76, matilda.nordgren@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

OECD släpper rapport om Amount B i Pillar One

OECD har publicerat en rapport om Amount B, en förenklad metod för att fastställa armlängdsprincipen för kvalificerande marknadsförings- ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Begränsat momsavdrag för hyresvärdar som delar lokaler med hyresgäster?

Skatteverket har publicerat ett ställningstagande där de anser att en hyresvärd som delar ytor med hyresgäster inte kan tillämpa frivillig ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Offentlig CbCR-rapportering: Rumänien först ut men Sverige är på tur

De offentliga land-för-land-rapporteringsreglerna, mer kända som public country-by-country reporting (CbCR), blev antagna av ...

Läs artikeln