<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Skatterapportering enligt EU-taxonomin - tänk på det här!

Kollegor på kontor ‹ Tillbaka till artiklarna

EU-taxonomin är en del av EU:s ramverk för hållbar finans. Här berättar vi om kopplingen mellan skatt och EU-taxonomin. Vi beskriver även vilka åtgärder företag bör vidta för att uppfylla minimiåtgärderna relaterat till skatt.

I vår artikel Skatterapportering enligt CSRD gick vi igenom varför skatt behöver beaktas som en del av CSRD:s dubbel materialitetsbedömning och vad företag behöver tänka på vid skatterapportering av hållbarhetsfrågor.

I den här artikeln följer vi upp kopplingen mellan skatt och EU-taxonomin. Taxonomin är, precis som CSRD, en del av EU:s ramverk för hållbar finans och båda regelverken är nära sammankopplade. En organisation som är skyldig att rapportera enligt CSRD omfattas också av taxonomin. Mer specifikt behöver organisationen redovisa i sin CSRD-rapport om den är i linje med taxonomin. I en tidigare artikel om taxonomiförordningen redogör vi bland annat för att  taxonomin baseras på sex miljömässiga mål. En aktivitet som utförs av en organisation kommer bara att klassificeras som ekonomiskt hållbar om den bidrar till minst ett miljömål och inte bryter mot något av de övriga målen. Om företaget har en aktivitet som omfattas av taxonomin behöver organisationen utföra aktiviteten i enlighet med vissa minimiåtgärder där “beskattning” anges som ett av fyra grundområden.

Minimiåtgärder inom skatt

Rapporten “Final report on Minimum Safeguards” från 2022 innehåller riktlinjer och definierar vad minimiåtgärder inom skatt är. Företag behöver följa skattelagstiftningen och betrakta skattehantering och efterlevnad som viktiga delar av sin governance och riskhantering. Vidare anger rapporten att ett företag inte uppfyller reglerna om det varken betraktar skattehantering eller dess efterlevnad som viktiga delar av governance eller saknar tillräckliga strategier och processer för hantering av skatterisker. Detsamma gäller om företaget eller dess dotterbolag slutligen visar överträdelse av skattelagstiftningen.

Utmaningar för företag och dess ekonomifunktion

De regler för skatt som företag behöver följa kan vara svåra att förstå och det finns inga klara riktlinjer för vad som är rätt och fel. Rapporten säger att förståelsen för efterlevnad av skatteregler inte är begränsad till skatteflykt utan även inkluderar skatteundandragande genom aggressiv skatteplanering. 

Enligt rapporten ska företag kunna visa att deras avsikt är att efterleva minimiåtgärder. Detta kan uppnås genom att ha interna rutiner och policys tillgängliga för att minska risken att bryta efterlevnad av skattereglerna. Rapporten rekommenderar även att skattestandard GRI 207 (Global Reporting Initiative) används som indikation för företagets förståelse för vad som är rättvis skatt. Ett företag som inte kan visa att det prioriterar skatt och saknar rutiner och processer för att undvika skatterisker, kommer inte att anses följa reglerna.

Tre steg att vara uppmärksam på

För att ekonomiavdelningar ska kunna visa att de följer de grundläggande minimiåtgärderna kan de behöva se över vissa processer och rutiner. Här följer några åtgärder som kan vara bra att vara uppmärksam på.

  • Utformning av en skattestrategi: Organisationer bör ha ett dokument som förklarar företagets skattestrategi, vilket tydligt visar företagets åtagande att följa regler och som ger en översikt av intern styrning och processer avseende skatter. Det är också viktigt att se över om beskrivning av skatter i strategin kan läggas till, särskilt med hänvisning till GRI 207.

  • Utvärdera befintligt ramverk: Gör en bedömning av organisationens nuvarande skattestyrning för att säkerställa om den uppfyller de grundläggande principerna i skattestrategin. Detta bör inkludera en granskning av den övergripande styrningen för skatter och hur effektiva de dagliga processerna är för att hantera risker med alla typer av skatter.

  • Dokumentera rutiner och kontroller: Företagets skatteansvarige är ofta medveten om företagets rutiner och processer, men kan sakna dokumentation. Detta kan göra det svårt att visa att organisationen följer minimiåtgärder. Det är viktigt att dokumentera till exempel genom skriftliga riktlinjer, processkartor och matriser för skatterisk och kontroll. Det är också viktigt att utveckla ett program för testning och övervakning för att säkerställa att interna processer fortfarande är lämpliga och följs.

Vår kommentar

Regelverken kring taxonomin och CSRD är båda betydligt bredare än skatt och kommer att kräva ansvar och transparens gällande en organisations inställning till hållbara initiativ. Efterlevnad av dessa regler är avgörande för många organisationer. Även om CFO och hållbarhetsansvarig kanske har det huvudsakliga ansvaret i att säkerställa att organisationen efterlever reglerna, har även företagets skatteansvarige en mycket betydelsefull roll i den processen.

Har du frågor om skatt? Kontakta oss

Vill du veta mer?

Malin Hamnered & Amanda Ivansson

Malin Hamnered & Amanda Ivansson

Malin Hamnered och Amanda Ivansson arbetar på PwC:s kontor i Stockholm respektive Jönköping. Malin arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning och Amanda med internprissättning.

Malin: 010-212 99 96, malin.hamnered@pwc.com
Amanda: 010-212 52 21, amanda.ivansson@pwc.com

Lämna en kommentar