<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Frivillig skattskyldighet medges när lokaler disponeras gemensamt

Fastigheter ‹ Tillbaka till artiklarna

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) slår fast att en fastighetsägare inte kan vägras frivillig moms vid uthyrning av lokal som disponeras gemensamt av flera hyresgäster. Det kan innebära att fastighetsägare som hyr ut gemensamma kontorsytor eller kontorshotell kan få sina beslut omprövade.

Bakgrunden i målet var att en fastighetsägare hade uppfört en ny byggnad och ingått ett hyresavtal med en hyresgäst som skulle använda hela byggnaden gemensamt tillsammans med två andrahandshyresgäster. 

Skatteverkets bedömning

Skatteverket vägrade fastighetsägaren avdrag för ingående moms på byggkostnaderna med motiveringen att uthyrningen inte uppfyllde villkoren för frivillig skattskyldighet. Enligt Skatteverket innebar det förhållandet att flera hyresgäster använder samma yta att fastigheten inte hyrs ut för stadigvarande användning i verksamhet som kvalificerar för frivillig skattskyldighet. 

HFD:s dom

HFD underkänner Skatteverkets synsätt och slår fast att det är fastighetsägarens avsikt med uthyrningen som är avgörande vid bedömningen av om kravet på stadigvarande användning är uppfyllt eller ej. Frivillig skattskyldighet kan därför inte nekas enbart av det skälet att lokalen disponeras av flera hyresgäster utan att någon av dem har ensamrätt till en specifik yta.

Kommentar

 HFD:s dom är mycket välkommen. Skatteverkets restriktiva tolkning av rekvisitet om stadigvarande användning har tidigare medfört stora praktiska problem för fastighetsägare och ofta lett till momsinlåsningar som strider mot syftet med momslagstiftningen. 

Frivillig skattskyldighet har till exempel ofta nekats i situationer där flera bolag inom en koncern har gemensamma kontorslokaler eller i situationer med kontorshotell eller så kallade science parks där flera hyresgäster har tillgång till samma lokaler. HFD:s dom kan innebära en möjlighet för  fastighetsägare som blivit nekade frivillig skattskyldighet och momsavdrag i sådana situationer att få sina beslut omprövade. 

Har du frågor om moms? Läs mer och ta kontakt med oss på PwC

Henrik Ivarsson & Ola Persson

Henrik Ivarsson & Ola Persson

Henrik Ivarsson och Ola Persson arbetar med momsfrågor på PwC:s kontor i Kristianstad. De arbetar i huvudsak med rådgivning till internationellt verksamma företag bland annat i samband med omstruktureringar och internationell handel samt med bolag i fastighetsbranschen.
Henrik: 010-212 85 25, henrik.ivarsson@pwc.com
Ola: 010-212 92 22, ola.persson@pwc.com

Lämna en kommentar