<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Uppgift i faktura vid trepartshandel kan inte rättas i efterhand

Män på kontor ‹ Tillbaka till artiklarna

Det är viktigt att mellanmannen i en trepartshandel ställer ut en formellt korrekt faktura, dels för att undvika att bli dubbelbeskattad, dels för att ha rätt att undanta sin del i kedjetransaktionen från beskattning. Avsaknad av viss formalia i fakturan går inte att rätta till i efterhand, enligt EU-domstolen.

Begreppet trepartshandel innebär en kedja av transaktioner där en leverantör i en medlemsstat säljer en vara till en förvärvare (mellanman) i en annan medlemsstat, som i sin tur säljer varan till en slutlig köpare i en tredje medlemsstat. Varan transporteras av leverantören eller mellanmannen direkt från den första medlemsstaten till den tredje medlemsstaten. Samtliga parter är momsregistrerade i sin respektive medlemsstat. Bestämmelsen om trepartshandel är en förenklingsregel som har tillkommit för att mellanmannen ska slippa momsregistrera sig i destinationslandet. 

Uppgifter att ange i fakturan

Vid trepartshandel beskattas transaktionen i destinationslandet. Den slutlige köparen är således skyldig att redovisa moms på inköpet i den tredje medlemsstaten. För att mellanmannens försäljning till den slutlige köparen ska kunna undantas från beskattning ska denne ange i fakturan att transaktionen avser del i trepartshandel och att omvänd betalningsskyldighet gäller. 

EU-domstolens slutsats

EU-domstolen (EUD) har i en nyligen avkunnad dom, C-247/21, prövat verkan av att mellanmannen utelämnat uppgift om omvänd betalningsskyldighet i fakturan. Domstolen resonerar om vikten av att säljaren visar vilken rättslig bedömning denne gjort avseende en specifik transaktion. Domstolens slutsats är att det är ett absolut krav att mellanmannen hänvisar till omvänd betalningsskyldighet i sin faktura för att mellanmannens transaktion i en trepartshandel ska vara undantagen från skatt. I annat fall stannar skattskyldigheten hos mellanmannen. 

Dessutom anser EUD att avsaknaden av uppgift  om “omvänd betalningsskyldighet” eller “reverse charge” i fakturan inte kan rättas i efterhand.

Vår kommentar 

Domen visar vikten av att ange korrekta uppgifter i en faktura samt att formalia är viktigt för att uppnå rätt beskattningseffekt för en transaktion. I det aktuella fallet konstaterades att mellanmannen blev skyldig att redovisa sitt inköp som ett gemenskapsinternt förvärv i sin medlemsstat. Dessutom finns en uppenbar risk att myndigheten i varornas destinationsland kommer att kräva att mellanmannen ska redovisa transaktionen i det landet. Det betyder att mellanmannen kommer vara skyldig att momsregistrera sig i destinationslandet, samtidigt som denne ska beskattas för samma transaktion i sin medlemsstat. 

I Sverige har Skatteverket varit relativt generöst i sin tillämpning vad gäller uppgifter som anges i fakturan och även tillåtit kompletteringar och korrigeringar i efterhand. Vi kan emellertid utgå från att domen kommer att få effekt, åtminstone vad gäller möjligheten att rätta i efterhand för att få tillämpa det särskilda undantaget från beskattning i samband med trepartshandel. Frågan är om det också kan komma att gälla för andra uppgifter i fakturan. Med tanke på att flera EU-länder har betydligt mer restriktiv tillämpning vad gäller formalia och att även EU-domstolen verkar gå åt det hållet, kan det ligga i farans riktning att vi kommer att se ytterligare skärpningar vad gäller formkrav. 

Vår uppmaning är att vara noggrann med att få med all information i fakturan direkt, för att undvika onödig dubbelbeskattning och allt trassel som en bristfällig faktura kan föra med sig. Kom ihåg att både uppgift om att transaktionen ingår i en trepartshandel och att köparen är betalningsskyldig för transaktionen måste framgå av den faktura som mellanmannen ställer ut.

Har du frågor om moms? Läs mer och ta kontakt med oss på PwC

Välkommen till kurs i skandinavisk moms!

  • De skandinaviska ländernas regelverk liknar varandra på många områden medan vissa regler skiljer sig åt. Exempelvis är momsreglerna olika för avdrag i samband med representation och för utgifter i samband med personalfester med mera.

    Vi på PwC har tagit fram en kurs för att ge ingående kunskap om momsreglerna i Sverige, Danmark och Norge med särskilt fokus på rätten till avdrag vid köp av varor och tjänster samt internationell handel. Utbildningen riktar sig till dig som hanterar moms i ett eller flera av de nordiska länderna och som vill ha närmare kunskap om hantering och optimering av momsen i dessa länder.

    Läs mer och anmäl dig här. Välkommen till kurs i skandinavisk moms!
Lena Josefsson & Catalin Enea

Lena Josefsson & Catalin Enea

Lena Josefsson och Catalin Enea arbetar med momsrådgivning på PwC:s kontor i Göteborg. Lena arbetar med företag, organisationer och kommuner och har mångårig erfarenhet av momsområdet, bland annat som rättslig specialist på Skatteverket, föreläsare och skribent.

Lena: 010-212 90 66, lena.josefsson@pwc.com
Catalin: 072-880 92 84, catalin.enea@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Trendspaningar för family offices

Både i Sverige och globalt har vi sett en kraftig tillväxt av family offices de senaste åren. Enligt PwC finns det drygt 7 500 family ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skänk utdelning och julglädje till något som du brinner för

Under julen vill många människor göra skillnad och dela med sig till andra genom att skänka pengar till olika former av välgörenhet. Visste ...

Läs artikeln
Läs artikeln

HOTS - införande av ett system för head office taxation i EU

EU-kommissionen presenterade den 12 september förslag till rådets direktiv om att inrätta ett system där hemviststatens skatteregler ...

Läs artikeln