<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

HFD: Kapitalvinst/förlust uppstår när ett ränteswapavtal ersätts med nytt sådant avtal

‹ Tillbaka till artiklarna

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) ändrar Skatteverkets beslut och anser att ett ränteswapavtal ska anses avyttrat i sin helhet när det stängts i förtid och ersatts av nya avtal. Domen innebär att kapitalvinst/förlust ska tas upp respektive dras av vid denna tidpunkt. För förluster krävs vidare för avdrag att de är verkliga och definitiva. Domen bör även ha betydelse för de generella ränteavdragsreglerna då kapitalvinst/förlust på ränteswappar ska ses som ränta. 

Bakgrund


Ett ränteswapavtal är ett finansiellt instrument som innebär att två parter byter räntebetalningar med varandra under en viss period. Parterna kan på så sätt anpassa sin ränterisk och finansieringskostnad till sina behov och förväntningar. Ett ränteswapavtal kan därmed under avtalstiden ha ett positivt eller negativt värde för var och en av parterna, beroende på ränteläget. 

Målet i HFD gällde ett bolag som hade ingått ett ränteswapavtal med en bank. Enligt avtalet skulle bolaget var tredje månad betala en fast ränta till banken och få en rörlig ränta tillbaka, beräknad på ett nominellt belopp. Parterna kom överens om att stänga avtalet i förtid och ingå tre nya ränteswapavtal. Vid stängningen hade det ursprungliga avtalet ett negativt värde för bolaget. Bolaget betalade en del av detta belopp kontant till banken och resten reglerades genom att bolaget förband sig att betala en högre fast ränta i de nya avtalen. 

Bolaget gjorde i sin inkomstdeklaration avdrag för kapitalförlust med hela det negativa beloppet till följd av stängningen av det ursprungliga avtalet. Skatteverket godkände endast avdrag för den del av det negativa värdet som hade kontantreglerats, men inte för resterande del. Skatteverket ansåg att det ursprungliga avtalet inte hade avyttrats i sin helhet, utan att bolagets förpliktelse hade förts över till och reglerats genom de nya avtalen. Bolaget överklagade Skatteverkets beslut till förvaltningsrätten och kammarrätten, men fick avslag i båda instanserna. 

Skatteverket, men även underinstanserna fäste stor vikt vid ränteswapavtals likhet med terminsavtal och att avyttring anses ske när när den ena parten får betalt för att motpartens förpliktelse ska upphöra. Kammarrätten konstaterade dock först att den inte ansåg att det i förevarande fall var fråga om sådana avtalsförändringar som skulle leda till att swapen skulle anses vara avyttrad.

HFD:s avgörande 

Bolaget överklagade till HFD som tog upp målet och ändrade underinstansernas domar. HFD konstaterade att bestämmelserna i inkomstskattelagen om kapitalvinster och kapitalförluster vid avyttring av tillgångar är tillämpliga på ränteswapavtal, oavsett om de har ett positivt eller ett negativt värde. Frågan var därför om den förtida stängningen av det ursprungliga avtalet innebar att det skulle anses vara avyttrat i sin helhet. 

HFD ansåg att det ursprungliga avtalet var baserat på ett annat nominellt belopp samt hade en annan löptid och en annan fast räntesats än de nya avtalen. Det rörde sig således om väsentliga skillnader mellan avtalen. Den omständigheten att det negativa värdet för bolaget kvarstod och reglerades genom en förhöjd räntesats i de nya avtalen kunde inte medföra annan bedömning än att det ursprungliga avtalet hade upphört och ersatts av de nya. Det ursprungliga ränteswapavtalet skulle alltså anses ha avyttrats i sin helhet. 

För att en kapitalförlust ska få dras av krävs förutom att avyttring har skett att förlusten är definitiv och verklig, vilket HFD överlämnade till Skatteverket att bedöma. 

Våra kommentarer

Domen visar att det kan vara möjligt att få avdrag för kapitalförlust vid stängning av ränteswapavtal, även då ränteswapavtalen ersätts av nya avtal och det inte blir fråga om kontantreglering förrän vid en senare tidpunkt. HFD tydliggör genom domen att tidigare praxis som anger att t.ex. aktier kan anses avyttrade vid väsentliga villkorsförändringar också är relevant för ränteswapavtal. Det är dock viktigt att beakta att det måste röra sig om väsentliga ändringar i de rättigheter och villkor som gäller för avtalen för att det ska anses vara fråga om avyttring. Vi bedömer att detta också bör vara vägledande för hanteringen av skuldebrev och andra derivat som till exempel valutaswappar.

För avdrag för kapitalförlust krävs också att förlusten måste vara definitiv och verklig och när detta inträffar i förevarande fall tar HFD alltså inte ställning till utan återförvisar till Skatteverket. Situationen i målet skulle kunna tolkas som att förlusten skjuts på framtiden genom att den “bakas in” i de nya avtalen, och att den därmed inte skulle vara just definitiv. Vi kommer fortsätta följa ärendet. 

Utfallet bör också ha betydelse för vid vilken tidpunkt kapitalvinst/förlust på ränteswap ska inkluderas i räntenettot vid tillämpningen av de generella ränteavdragsreglerna, eftersom realiserade vinster och förluster på ränteswappar betraktas som ränta.

Vi rekommenderar våra kunder som har ingått eller planerar att ingå ränteswapavtal att noggrant dokumentera och analysera de skattemässiga konsekvenserna av eventuella stängningar eller ändringar av avtalen. Vi bistår gärna med rådgivning och hjälp i dessa frågor.

Har du frågor om skatt? Kontakta oss

Carl Wattrang & Emma Peterson

Carl Wattrang & Emma Peterson

Carl Wattrang arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Carl är skatterådgivare och fokuserar på nationell och internationell företagsbeskattning. Emma Petersson arbetar på PwC:s kontor i Kristianstad. Emma är skatterådgivare inom nationell och internationell företagsbeskattning.
Kontakta Carl: 010-212 42 67, carl.wattrang@pwc.com carl.wattrang@pwc.com
Kontakta Emma: 072-880 93 04, emma.petersson@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Skattedagen 2024 - Tillsammans skapar vi hållbar utveckling

PwC bjuder in till Skattedagen 2024, ett heldagsseminarium där vi kommer att diskutera och utforska hur man kan anpassa sig till ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Pelare II - Komplettering av bestämmelserna om tilläggsskatt

Sverige har den 1 januari 2024 infört en ny lag om tilläggsskatt för företag i stora koncerner som syftar till att säkerställa en betalning ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förenklade regler om förvärv i oäkta koncerner: Är de tillräckliga?

Vi har i en tidigare artikel analyserat hur den så kallade flockregeln påverkas av Finansdepartementets förslag. I denna artikel kommer vi ...

Läs artikeln