<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Nytt om anställds förvärv av teckningsoptioner

Man med smartphone och penna ‹ Tillbaka till artiklarna

I ett nytt förhandsbesked har Skatterättsnämnden meddelat att en anställds förvärv av teckningsoptioner sker vid tidpunkten för avtalets ingående, även om det finns vissa begränsningar för deras förfoganderätt. Det är också viktigt att notera att ingen beskattning uppstår om förvärvspriset inte understiger marknadspriset.

En anställd som på grund av sin anställning förvärvar värdepapper på förmånliga villkor beskattas vid förvärvstidpunkten i inkomstslaget tjänst. Värdeförändringar efter förvärvstidpunkten beskattas i inkomstslaget kapital. Ingen beskattning sker vid förvärvet om den anställde köper värdepappret till marknadspris.

Den skattemässiga förvärvstidpunkten vid en anställds förvärv av teckningsoptioner, det vill säga en rätt att under en viss förutbestämd tidsperiod till ett bestämt pris få teckna nyemitterade aktier, utgörs som utgångspunkt av avtalstidpunkten. Teckningsoptioner kan enligt gällande rättspraxis vara föremål för relativt långtgående inskränkningar i förfoganderätten utan att förvärvstidpunkten skjuts fram.

Beskrivning av förhandsbeskedet

Förhandsbeskedet avser en anställd som av sin arbetsgivare erbjudits att förvärva teckningsoptioner till ett pris motsvarande teckningsoptionernas marknadsvärde beräknat enligt “Black Scholes-modellen”. Optionerna gav den anställde en rätt att efter intjänande förvärva ett motsvarande antal aktier i bolaget. Intjänandet skedde etappvis med 1/60 per månad under en femårsperiod. Teckningsoptionerna var belagda med inskränkningar i förfoganderätten enligt ett teckningsoptionsavtal. Enligt detta kunde den anställde fritt överlåta teckningsoptionerna, dock med en förköpsrätt för bolaget. Intjänade teckningsoptioner återköptes då för aktuellt marknadsvärdet medan icke intjänade teckningsoptioner återköptes för lägsta av det ursprungliga inköpspriset och aktuellt marknadsvärde.

Teckningsoptionsavtalet innehöll även bestämmelser om återköp i “Bad Leaver- och Good Leaver”-situationer. ” I “Bad Leaver” situationer hade bolaget rätt att återköpa optionerna för det lägsta av det ursprungliga inköpspriset och marknadsvärdet. I “Good Leaver” situationer hade bolaget rätt att återköpa optionerna för dess marknadsvärde. Vid den anställdes egen uppsägning (“Intermediate leaver”) hade bolaget rätt att köpa återköpta icke intjänade optioner för det lägsta av det ursprungliga inköpspriset och marknadsvärdet och intjänade optioner för marknadsvärdet.

Skatterättsnämnden konstaterade att de inskränkningar i förfoganderätten som nu skulle bedömas var likartade med de som förekom i RÅ 2010 not. 129 och ansåg att det saknades anledning att göra en annan bedömning i detta fall. Skatterättsnämnden ansåg vidare att den omständigheten att optionerna tjänades in etappvis inte föranledde någon annan bedömning. Skatterättsnämnden ansåg därför inte att de aktuella inskränkningarna i förfoganderätten sköt fram förvärvstidpunkten. Förvärvstidpunkten inträdde därmed vid avtalstidpunkten.

Skatterättsnämnden uttalade vidare att under förutsättning att den anställde förvärvar teckningsoptionerna till marknadspris uppkommer ingen förmån att beskatta.

Kommentar

Skatterättsnämnden bekräftar återigen att teckningsoptioner kan förses med långtgående inskränkningar i förfoganderätten utan att förvärvstidpunkten skjuts framåt i tiden.

Utgången är logisk då den ligger i linje med rättspraxis och doktrin på området. Avgörandet bekräftar enligt vår mening gällande rättsläge. Med detta sagt är det för oss förvånande att sökanden valde att ansöka om förhandsbesked och Skatterättsnämnden också valde att pröva ansökan. Detta då tidigare rättspraxis såsom RÅ 2010 not. 129 så tydligt svarar på de frågor som Skatterättsnämnden prövade. 

I förhandsbeskedet och de underliggande dokumenten är det något oklart om optionens totala löptid var 60 eller 66 månader. Förhandsbeskedet ger alltså inte svar på den ofta diskuterade frågan om det är möjligt att ha återköpsklausuler för det lägre av ursprungligt inköpspris och aktuellt marknadsvärde i samband med egen uppsägning och/eller innan överlåtelse kan ske till tredje man under hela optionens löptid utan att förvärvstidpunkten skjuts framåt. Ett klargörande i denna fråga vore önskvärt. 

Ta del av förhandsbeskedet här: Anställds förvärv av teckningsoptioner

Har du frågor om skatt? Kontakta oss

Felicia Johansdotter Falk & Michal Herink

Felicia Johansdotter Falk & Michal Herink

Felicia Johansdotter Falk och Michal Herink arbetar på PwC:s kontor i Stockholm som skatterådgivare med internationell individbeskattning.

Felicia: 073-860 21 95, felicia.johansdotter.falk@pwc.com
Michal: 010-213 35 96, michal.herink@pwc.com

Lämna en kommentar