<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Gränsöverskridande omstruktureringar inom EES

Man på tågperrong ‹ Tillbaka till artiklarna

Enligt europeisk rättspraxis har bolag rätt att genomföra skatteneutrala gränsöverskridande fusioner, delningar och ombildningar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) för att skydda etableringsfriheten. Avsaknaden av ett enhetligt regelverk har tidigare orsakat en rättslig fragmentering och osäkerhet mellan EES-länderna. Ett nytt EU-direktiv har implementerats i Sverige för att göra det möjligt bolagsrättsligt, och nu har även regeringen lämnat förslag på hur skattelagstiftningen ska justeras.

Under 2019 publicerades EU-direktivet 2019/2121 för att komplettera det tidigare regelverket, däribland EU-direktivet 2017/1132. Den 31 januari 2023 implementerades direktivet i Sverige och i flera nationers lagstiftning. Det förväntas inte vara implementerat av samtliga medlemsstater vid detta datum.

Som en följd av direktivet införs nya regler i Sverige, bland annat för att göra det möjligt för svenska aktiebolag att byta hemvist till ett annat EES-land, och tvärtom, genom gränsöverskridande delningar och ombildningar. Samtidigt kommer reglerna för gränsöverskridande fusioner att uppdateras. Syftet med direktivet är att ytterligare underlätta gränsöverskridande omstruktureringar inom EES.

Regeringen har den 15 mars 2023 färdigställt en departementspromemoria med förslag på ändringar av skattelagstiftningen. Ändringarna har skickats ut på remiss och föreslås börja gälla från 1 januari 2024.

De bolagsrättsliga förändringarna i huvudsak:

1. Gränsöverskridande fusioner

En fusion innebär förenklat att ett aktiebolags samtliga tillgångar och skulder tas över av ett annat aktiebolag, varefter det överlåtande bolaget i regel upplöses. En fusion mellan två (eller flera) bolag med hemvist i olika länder inom EES benämns som gränsöverskridande fusion. Reglerna för sådana fusioner har numera justerats, bland annat avseende vilka handlingar som ska lämnas in till Bolagsverket och hur man ska gå till väga om aktieägare eller borgenärer motsätter sig fusionen.

Läs gärna våra juridiska kommentarer om de nya reglerna om gränsöverskridande fusioner på Företagarbloggen: Nya regler avseende gränsöverskridande fusioner - tänk på det här

2. Gränsöverskridande delning

En gränsöverskridande delning är ett förfarande som inte tidigare funnits i Sverige där ett aktiebolag helt eller delvis delas upp i flera nya bolag, varav minst ett bolag har hemvist i en annan medlemsstat. Gränsöverskridande delningar tilläts redan tidigare i andra EU-länder men införlivas nu även i svensk rätt genom ändringar i aktiebolagslagen. 

3. Gränsöverskridande ombildning

En gränsöverskridande ombildning är ett förfarande som är nytt i Sverige och som innebär att ett svenskt aktiebolag ombildas till en motsvarande juridisk person som omfattas av lagstiftningen i en annan stat inom EES, eller omvänt. Bolaget behöver inte upplösas utan ombildas istället till ett bolag i en annan jurisdiktion. Ombildningen kräver inte att bolaget flyttar sitt huvudkontor eller sin affärsverksamhet till den nya medlemsstaten. 

Reglerna liknar till stor del de som gäller vid gränsöverskridande fusioner, såsom krav på att upprätta en plan med villkoren för omvandlingen, aktieägargodkännande och meddelande till bolagets borgenärer samt tillstånd att genomföra planen.

Läs gärna våra kommentarer kring gränsöverskridande ombildningar på Företagarbloggen: Gränsöverskridande ombildningar - flytta bolag över landsgränserna

De föreslagna lagändringarna på skatteområdet

Regeringens syfte med ändringarna är att skatterätten inte ska försvåra för företag att omstrukturera sin verksamhet. Därmed försöker man passa in de nya möjligheterna i det existerande regelverket om verksamhetsavyttringar, uttagsbeskattning och anstånd.

De regler som föreslås innebär bland annat 

  • Gränsöverskridande överlåtelser av en verksamhet eller verksamhetsgren undantas i vissa fall från omedelbar beskattning
  • Ett företag som flyttar sitt säte till Sverige blir omedelbart obegränsat skattskyldigt i Sverige och måste då beräkna anskaffningsvärde och anskaffningsutgift för sina tillgångar
  • Ett företag som flyttar sitt säte har i de flesta fall rätt att behålla avdragsrätten för underskott och behöver inte heller återföra periodiseringsfonder
  • Ett företag som flyttar sitt säte har rätt till avdrag för vissa kostnader för detta
  • Ett företag som flyttar sitt säte och helt lämnar svensk beskattningsrätt kan bli skattskyldig med så kallad utflyttningsskatt, men om flytten sker till ett EES-land kan man i många fall få anstånd med skatten.

Vår kommentar

Skatterätten har alltid varit en föregångare när det gäller efterlevnaden av etableringsfriheten inom EU. Glappet mellan den nationella bolagsrättsliga lagstiftningen och den nationella skatterättsliga implementeringen av gällande direktiv har dock inneburit att etableringsfriheten har varit svår att upprätthålla. 

Vår uppfattning är att de nya reglerna kommer att leda till fler gränsöverskridande omstruktureringar. Det välkomnas då detta utgör användbara verktyg för bolag och bolagsstrukturer på den inre marknaden.

De föreslagna skatterättsliga förändringarna är tänkta att gälla från och med 1 januari 2024. Av propositionen föreslås också att de ska gälla även för omstruktureringar som genomförs redan nu. Företag som planerar ombildningar behöver därför följa upp hur förslagen slutligen kommer att utformas. Från PwC:s sida räknar vi med att återkomma när remissinstanserna sagt sitt i maj 2023.

Kontakta gärna Caroline Björnfot eller Vidar Ambrosiani vid eventuella frågor!
Har du frågor om skatt? Kontakta oss

Caroline Björnfot & Vidar Ambrosiani

Caroline Björnfot & Vidar Ambrosiani

Caroline Björnfot och Vidar Ambrosiani arbetar på PwC:s kontor i Karlstad respektive Stockholm. Caroline arbetar med affärsjuridisk rådgivning och är specialiserad inom bolagsrätt och transaktionsrådgivning. Vidar arbetar med svensk och internationell bolagsbeskattning.
Caroline: 010-212 51 22, caroline.bjoernfot@pwc.com
Vidar: 073-860 17 96, vidar.ambrosiani@pwc.com

Lämna en kommentar