<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Offentlig CbCR-rapportering: Rumänien först ut men Sverige är på tur

Kvinna med mötesdeltagare ‹ Tillbaka till artiklarna

De offentliga land-för-land-rapporteringsreglerna, mer kända som public country-by-country reporting (CbCR), blev antagna av Europaparlamentet år 2021. Syftet med reglerna är att öka skattetransparensen för multinationella koncerner etablerade inom EU med en sammanlagd konsoliderad omsättning överstigande 750 miljoner euro. I Rumänien gäller för räkenskapsår 2023 att kvalificerade multinationella företag som är verksamma i Rumänien och som har sitt huvudkontor i ett land utanför EU är skyldiga att offentliggöra hur mycket skatt de betalar i varje EU-land där de är etablerade. Läs om de aktuella rumänska publika CbCR-kraven nedan.

Den rumänska regeringen var först med att formellt införa EU:s offentliga land-för-land-rapporteringsskyldigheter (CbC) i sin nationella lagstiftning, med en deadline för beredning och ett offentliggörande betydligt tidigare än den som fastställs i EU-direktivet. Rumänska Ministry of Finance har förtydligat att den rumänska lagstiftningen kräver att kvalificerade Rumänien-baserade multinationella företag och multinationella företag med dotterbolag eller filialer i Rumänien, endast om dessa har sitt högkvarter utanför EU, ska rapportera och offentliggöra viss information på land-för-land-basis. Tröskelvärdet för den årliga konsoliderade intäkten är 3,7 miljarder Rumänsk leu (RON) (motsvarande 743 miljoner euro) under vart och ett av de två senaste efterföljande räkenskapsåren. 

Huvudregeln är att det yttersta moderbolaget inom en koncern har rapporteringsskyldighet. En koncern med verksamhet i Rumänien, med sitt högkvarter utanför EU, är därför endast undantaget från att publicera CbCR i Rumänien om denna skyldighet uppfylls i ett annat EU-land som omfattas av samma regler. Däremot, eftersom Rumänien är det första landet som implementerar det offentliga CbCR-direktivet i nationell lagstiftning (redan för räkenskapsår 2023), och med hänsyn till det första kravet på rapporteringsskyldighet i slutet av 2024, så ska en koncern vars yttersta moderbolag har huvudkontor utanför EU och som har verksamhet i Rumänien publicera CbCR i Rumänien.

Gäller för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2023 eller senare

Den nya lagstiftningen trädde i kraft den 1 januari 2023 och gäller för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2023 eller senare. Koncerner är skyldiga att offentliggöra och tillgängliggöra en rapport om koncernens inkomstskatteinformation. Offentliggörandet ska göras under det senare av dessa två på varandra följande räkenskapsår, vilket innebär att om koncernen har en konsoliderad årsomsättning överstigande 3,7 miljarder RON både för räkenskapsår 2023 och 2024 så ska offentliggörandet ske under 2024. 

Ytterligare vägledning

Den rumänska regeringen publicerade ytterligare vägledning kring de offentliga CbC-kraven i “the Official Gazette” den 21 juni 2023, se nedan.

 • Publiceringsskyldigheten 
  I de fall där det yttersta moderbolaget i en koncern har sitt säte i ett land utanför EU, kan skyldigheten att publicera CbC-rapporten fullgöras av vilket annat bolag eller filial som helst inom koncernen, om bolaget/filialen också omfattas av dessa regler. Tills att EU-direktivet implementerats och trätt i kraft i fler länder, så innebär det under 2024 däremot att rapporten måste publiceras av ett bolag/filial i Rumänien. 

 • Deadlines för rapportering
  - För ett yttersta moderbolag vars räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret ska första redovisningsåret motsvara räkenskapsåret 2023, varvid redovisningen om inkomstskatteuppgifter publiceras senast den 31 december 2024. 
  - För ett yttersta moderbolag vars räkenskapsår avviker från kalenderåret, till exempel ett räkenskapsår mellan 1 april 2023 till 31 mars 2024, ska första redovisningsåret motsvara 31 mars 2024, varvid redovisningen om inkomstskatteuppgifter publiceras senast den 31 mars 2025. 

 • Skyddsklausul
  Rumänien har implementerat en skyddsklausul som tillåter multinationella företag att skjuta upp publicering av kommersiellt känslig information i högst fem år, om det föranleds av särskilda omständigheter. Vägledningen anger att om ett företag väljer att skjuta upp offentliggörandet av kommersiellt känslig information, bör den rapport som återupptar offentliggörandet innehålla information som motsvarar det aktuella och tidigare räkenskapsår för vilka informationen inte publicerats.

 • Ramverk för finansiell rapportering 
  Det finns dessutom ytterligare riktlinjer kring hur viss finansiell data ska rapporteras, till exempel kring vad som gäller om det ramverk för finansiell rapportering som tillämpas vid upprättande av årsbokslut inte definierar nettoomsättning.

Se den rumänska lagstiftningen kring CbCR

Kommentarer

Kvalificerade multinationella företag som är verksamma i Rumänien och som har sitt huvudkontor utanför EU bör förbereda den nödvändiga CbC-underrättelsen och överväga hur koncernens CbC-data kan tolkas. 

Rumänien är tidigt ute men flera andra länder inom EU är inte långt efter. För svensk del gäller liknande regler för räkenskapsår som inleds efter den 31 maj 2024. Se vår artikel om det svenska kommande regelverket här. Även om det ligger ett EU-beslut i botten har varje land gjort sin egen implementering - ibland med vissa mindre skillnader.  

Att uppfylla de offentliga CbC-kraven bör övervägas i ett bredare perspektiv sett till koncernens övergripande skattestrategi och skattestyrning. Med tanke på den ökade offentliga rapporteringsskyldigheten kring en koncerns skattesituation och dess potentiella inverkan på olika intressenter, inklusive investerare och kunder, bör företag överväga att se över sin strategi för skattetransparens. Vi på PwC kan stödja organisationer i förberedelserna och implementeringen av det nya offentliga CbCR-kraven såväl som deras bredare skattetransparensstrategi för att säkerställa att en konsekvent tydlig berättelse om verksamheten presenteras. 

Har du frågor om skatt? Kontakta oss

Emelie Kokkinakis & Amanda Ivansson

Emelie Kokkinakis & Amanda Ivansson

Emelie Kokkinakis och Amanda Ivansson arbetar på PwC:s kontor i Göteborg respektive Jönköping. Emelie och Amanda är skatterådgivare och jobbar med internprissättning.
Emelie: 070-267 78 65, emelie.kokkinakis@pwc.com
Amanda: 010-212 52 21, amanda.ivansson@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Pelare II - Fjärde administrativa riktlinjen från OECD

Den 17 juni 2024 publicerade OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS (IF) en ny administrativ riktlinje (administrative guidance) som bland ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterapportering enligt EU-taxonomin - tänk på det här!

EU-taxonomin är en del av EU:s ramverk för hållbar finans. Här berättar vi om kopplingen mellan skatt och EU-taxonomin. Vi beskriver även ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Viktigt klargörande om skattetillägg vid lång handläggningstid

Högsta förvaltningsdomstolen har i två domar den 14 juni 2024 sänkt skattetilläggen för ett bolag och dess delägare som drabbades av lång ...

Läs artikeln