<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Skatt - ett sätt att öka förtroendet för hållbarhetsrapporteringen

Kvinna med människor i mötesrum ‹ Tillbaka till artiklarna

Enligt PwC:s Global Investor Survey 2022 anser investerare att ESG och hållbarhet bör vara i fokus för bolag och organisationer framgent. Detta samtidigt som hela 87 procent anser att bolags hållbarhetsrapporter ger en felaktig och ej faktabaserad bild av bolagets hållbarhetsarbete, så kallad greenwashing.

Hållbarhetsrapportering och övergripande ESG-frågor är fokusområden för flertalet intressenter på marknaden, inte minst bland investerare. Så frågan är då hur investerare ser på bolagens hållbarhetsarbete och ESG-rapportering?

Undersökning visar att 87 procent av investerare misstänker greenwashing

Enligt PwC:s Global Investor Survey 2022 anser investerare att ESG framgent bör vara ett fokusområde för företag och organisationer, vilket i sin tur bland annat ställer höga krav på transparens. Samtidigt anger ca 87 procent av de svarande att de är av uppfattningen att bolags och organisationers hållbarhetsrapporter innehåller icke faktabaserade påståenden, med andra ord så kallad greenwashing. Investerare sätter därför mindre värde och tillit till hållbarhetsrapportering vid sina analyser jämfört med annan tillgänglig information såsom finansiella rapporter och liknande. En av förklaringarna som nämns i undersökningen är bland annat bristande rutiner och datakvalitet vad gäller hållbarhetsrapportering jämfört med finansiell rapportering. Därtill nämns lägre ställda revisionskrav som ytterligare en anledning.

Utifrån PwC:s undersökning kan slutsatsen dras att det bland vissa intressenter saknas fullt förtroende för den information som presenteras i företags och organisationers hållbarhetsrapporter, jämfört med exempelvis deras finansiella rapporter. Detta samtidigt som marknaden och övergripande trender visar på ett alltmer ökat fokus på just ESG och hållbarhetsrapportering (där taxonomiförordningen och hållbarhetsdirektivet CSRD särskilt bör nämnas).

Så vad kan bolag göra för att förbättra sin position i detta avseende?

Metoder för att öka förtroendet i hållbarhetsrapporten

Ett sätt för bolag och organisationer att öka förtroendet för hållbarhetsrapportens innehåll kan vara att redan nu börja säkerställa att denna baseras på samma robusta och kvalitetssäkrade data som de finansiella rapporterna. Därtill kan bolag och organisationer se över system och kontrollfunktioner för att kunna visa på hur underlaget till hållbarhetsrapporten tagits fram. 

Slutligen och framförallt bör ESG också bli en integrerad del av bolagets övergripande strategiarbete, inte minst för att visa omvärlden att ESG och hållbarhet ligger långt upp på företagets agenda.

Skattehanteringen kan vara både en fråga för hållbarhet och förtroende

Vi har i tidigare artiklar vid flertalet tillfällen berört frågan om vikten av att se skatt ur ett ESG-perspektiv samt nödvändigheten i att ha en robust och väl genomarbetad tax governance modell på plats. Därtill kan också nämnas att investerarkollektivet redan 2019 uttryckte ett behov av mer insyn och transparens vad gäller bolag och organisationers skattehantering i samband med att Global Reporting Initiative (GRI) publicerade GRI 207 Tax 2019.

Även om skattefrågan inte specifikt omnämns i ovan nämnda undersökning anser vi att skattehanteringen i ett företag eller organisation kan vara en faktor för hur ett företag uppfattas av omvärlden. Inte minst som ett sätt för företag och organisationer att visa på verksamhetens avtryck och bidrag i form av skatter och avgifter i de jurisdiktioner där organisationen är verksam.

Risk att rapporteringen får motsatt effekt

Det är således av vikt att företag redan idag ser över strategier, processer och arbetssätt vad gäller skattefrågor. Detta inte bara för att identifiera och minimera risker och säkerställa att inbetalning av skatter och avgifter blir korrekta, utan även som ett sätt att bidra till att öka intressenternas förtroende för företagets hållbarhetsrapport/hållbarhetsarbete. Detta särskilt i ljuset av den ökade förväntan på företag att vara mer transparenta med sin skattehantering.

För precis som undersökningen pekar på behöver företag säkerställa att det finns gedigna processer för att underbygga hållbarhetsrapporten. Utan detta finns det en risk för att rapporteringen får motsatt effekt och istället eroderar förtroendet för företaget. Detta samtidigt som en väl genomarbetad och underbyggd rapportering av skattehantering och totalt bidrag till samhället kan vara ett effektivt sätt att skapa och bibehålla förtroende, både inom skatteområdet men också kopplat till företagets hållbarhetsarbete i stort.

Har du frågor om skatt? Kontakta oss

Peter Heyne & Marcus Hammarstrand

Peter Heyne & Marcus Hammarstrand

Peter Heyne och Marcus Hammarstrand arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Stockholm respektive Göteborg. Peter arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning. Marcus arbetar med internationella transaktioner och de frågor rörande internprissättning, tull och moms som dessa medför.
Peter: 010-213 04 38, peter.x.heyne@pwc.com
Marcus: 010-213 14 34, marcus.hammarstrand@pwc.com

Lämna en kommentar