<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Kraftig höjning av räntan på skattekontot

Man med surfplatta ‹ Tillbaka till artiklarna

I november 2022 höjde Skatteverket räntan på skattekontot (basräntan) för första gången på nästan tio år från 1,25 procent till 2,5 procent. Skatteverket gör nu ytterligare en höjning till 3,75 procent, vilket kommer få kännbara effekter både för privatpersoner och företag. För att undvika kostnadsränta på kvarskatt överstigande 30 000 kronor bör fyllnadsbetalning av privatpersoner och företag med kalenderår som räkenskapsår ske innan den 12 februari 2023.

Då räntan på Skattekontot historiskt har varit låg har många företag och privatpersoner inte prioriterat att betala in obetald skatt (kvarskatt) till skattekontot i förtid. Istället har de konsumerat eller placerat pengar på annat håll för att få bättre avkastning. En höjning från 1,25 procent till 3,75 procent kommer dock sannolikt att få både företag och privatpersoner att omvärdera hanteringen av obetald skatt då ett underskott på skattekontot framöver kan innebära höga räntekostnader.

Räntekostnad på skattekonto

Vid ett underskott på skattekontot beräknas en kostnadsränta efter två olika nivåer, antingen med låg eller hög ränta beroende på hur underskottet uppstått. Den låga räntan uppgår till basräntan (2,5 procent fram till 31 januari 2023 och därefter 3,75 procent) medan den höga räntan är basränta plus 15 procentenheter. 

Låg ränta beräknas bland annat på belopp som: 

  • uppkommer på grund av underskott av slutlig skatt fram till förfallodag
  • Skatteverket har gett anstånd med att betala
  • uppkommit genom omprövningsbeslut av Skatteverket eller beslut av domstol (fram till förfallodagen) 
  • överlämnats till Kronofogden för indrivning.

Den höga räntan som består av basräntan plus 15 procentenheter  (17,25 procent till och med 31 januari 2023 och 18,75 procent från och med 1 februari 2023) beräknas på underskott:

  • där betalningen inte är gjord på förfallodagen
  • där betalningskrav har skickats ut. 

Datum som gäller för företag och privatpersoner

För att undvika kostnadsränta på kvarskatt kan fyllnadsinbetalning göras till skattekontot. Vilket datum detta behöver ske beror på om det gäller företag eller privatpersoner. 

För privatpersoner gäller att kostnadsränta för kvarskatt avseende inkomstår 2022 på högst 30 000 kronor börjar löpa den 4 maj 2023. En eventuell fyllnadsinbetalning bör därmed vara bokförd på skattekontot senast den 3 maj 2023. Om kvarskatten för inkomstår 2022 överstiger 30 000 kronor bör en fyllnadsinbetalning på kvarskatt överstigande 30 000 kronor göras senast den 12 februari 2023.

För företag med kalenderår som räkenskapsår gäller samma datum som anges för privatpersoner. För företag med brutet räkenskapsår gäller nedan:

Kvarskatt överstigande 30 000 kronor

tabell1

Kvarskatt under 30 000 kronor

tabell2

Kommentar 

Tidigare har många företag och privatpersoner valt att bortse från den låga kostnadsräntan om 1,25 procent på skattekontot, för att istället konsumera kapitalet eller för att få en högre avkastning på pengarna genom alternativa investeringar. Med en skatteeffekt om 30 procent på det investerade kapitalet behövdes endast en avkastning om 1,8 procent under året för att det skulle vara mer fördelaktigt att investera kapitalet än att betala in kvarskatten till skattekontot. 

När nu basräntan höjts till 3,75 procent behöver investerat kapital generera en avkastning på minst 5,4 procent för att det ska vara mer mer lönsamt att investera kapitalet istället för att betala in pengarna till skattekontot. Mot bakgrund av hur utvecklingen på börsen har varit den senaste tiden kan det sannolikt förväntas att allt fler väljer att betala in kvarskatten till skattekontot i tid för att undvika kostnadsränta. 

Har du frågor om skatt? Kontakta oss

Ida Lejerdal & Hjalmar Leander Zaar

Ida Lejerdal & Hjalmar Leander Zaar

Ida Lejerdal och Hjalmar Leander Zaar arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Ida och Hjalmar är skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag.
Ida: 010-212 91 65, ida.lejerdal@pwc.com
Hjalmar: 072-152 81 48, hjalmar.leander.zaar@pwc.com

Lämna en kommentar