<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Dokumentation för internprissättning - viktigt för beslut om skattetillägg

Kvinnor och man med dokument ‹ Tillbaka till artiklarna

Kammarrätten går emot Skatteverkets ställningstagande gällande betydelsen av ett företags internprissättningsdokumentation för beslut om skattetillägg. Här kommenterar vi rättsfallet.

Bakgrund

I målet har ett moderbolag (“Bolaget”) vars primära verksamhet består av att äga och förvalta ett tjugotal dotterbolag, utfört aktieägartjänster och koncerngemensamma tjänster åt sina dotterbolag såsom administration, IT, marknadsföring. Dessa tjänster fakturerades inte ut enligt korrekt fördelningsnyckel. Det är dock inte tvisten kring fördelningsnyckeln (själva internprissättningen) för de koncerngemensamma tjänsterna som är intressant, utan den visade vikten av internprissättningsdokumentation för eventuell nedsättning av skattetillägg.

Med anledning av att Bolaget hade uppfyllt dokumentationsskyldigheten ansåg Skatteverket det oskäligt att ta ut fullt skattetillägg. Skatteverket medgav dock bara nedsättning till hälften eftersom några andra skäl för ytterligare nedsättning inte hade framkommit. Bolaget delade inte Skatteverkets uppfattning och yrkade på full befrielse från skattetillägg, alternativt att det sattes ned till fem procent. Grunden till yrkandet om ytterligare nedsättning var att Bolaget hade uppfyllt sin dokumentationsskyldighet, vilket Skatteverket också ansåg. 

Det ska i sammanhanget tilläggas att förarbetena (Proposition 2010/11:165) anger att “de fasta nivåerna för delvis befrielse från skattetillägg tas bort” men att “fasta hållpunkter måste finnas för olika typfall” i syfte att åstadkomma enhetlighet i praxis. I kontrast till propositionsuttalandet medgav Skatteverket endast nedsättning till hälften, vilket baserades på ställningstagandet “Betydelsen av ett företags internprissättningsdokumentation för beslut om skattetillägg”. I ställningstagandet framhåller Skatteverket att vid oriktig inlämnad uppgift i inkomstdeklarationen där dokumentation för internprissättning har upprättats och täcker de transaktioner som Skatteverkets korrigering avser, kan skattetillägget bara sättas ned till hälften.

Frågan av relevans för denna artikel är huruvida det finns skäl att medge befrielse från skattetillägg med mer än hälften med hänvisning till att skyldigheten att upprätta dokumentation för internprissättning har uppfyllts.

Domstolarnas avgöranden

Förvaltningsrätten har i sin dom ett utvecklat resonemang om vikten av dokumentation för internprissättning och möjligheterna till befrielse från skattetillägg. Förvaltningsrätten konstaterade inledningsvis att Bolaget hade uppfyllt dokumentationsskyldigheten. Vidare underströk förvaltningsrätten betydelsen av Bolagets upprättade dokumentation för internprissättning: “av lagens förarbeten framgår det att förhållandet att dokumentation finns men justering ändå ska ske ska beaktas vid frågan om hel eller delvis befrielse från skattetillägget.” Förvaltningsrätten konstaterade också att lagstiftaren synes ha uppfattningen att det är särskilt förmildrande att Bolaget inte slarvat med dokumentationen för internprissättning. Baserat på detta kom förvaltningsrätten till slutsatsen att skattetillägget skulle sättas ned till en fjärdedel.

Kammarrättens uttalande är förhållandevis kort men i linje med förvaltningsrättens uttalande: “Enligt kammarrätten får, även om skattefrågan [om fördelningsnyckeln] inte kan anses svår, omständigheterna var sådana att det framstår som skäligt med befrielse från skattetillägg ner till en fjärdedel.” Avslutningsvis adresserade även kammarrätten Skatteverkets ställningstagande: "Den omständigheten att Skatteverkets ställningstagande anger något annat [angående befrielse från skattetillägg] föranleder inte någon annan bedömning.”

Kammarrätten kom alltså fram till att det var skäligt med befrielse från skattetillägg ned till en fjärdedel. 

Kommentar

Båda domsluten avslår Skatteverkets yrkande och frångår därmed ställningstagandet om att befrielse från skattetillägg endast kan medges ned till hälften vid oriktig inlämnad uppgift i de fall dokumentation för internprissättning har upprättats och täcker de transaktioner som Skatteverkets korrigering avser. Vi välkomnar kammarrättens domslut och ser positivt på en nyansering av Skatteverkets sedan lång tid restriktiva tolkning av förarbetena. 

Skatteverket har inte överklagat kammarrättens dom som nu trätt i laga kraft. Vi noterar samtidigt att Skatteverket inte har uppdaterat sitt ställningstagande med hänsyn till domen. 

Avslutningsvis är vår fortsatta rekommendation att bolag som är skyldiga att upprätta dokumentation för internprissättning ska uppfylla kraven och göra detta arbete grundligt - särskilt eftersom kvaliteten på Bolagets internprissättningsdokumentation var en förutsättning för befrielse från skattetillägg ned till en fjärdedel.

Har du frågor om skatt? Kontakta oss

Anders Forslund & Elias Lindvall

Anders Forslund & Elias Lindvall

Anders Forslund och Elias Lindvall arbetar på PwC:s kontor i Stockholm respektive Malmö. Anders och Elias är skatterådgivare och arbetar med internprissättning.

Anders: 076-869 52 76, anders.forslund@pwc.com
Elias: 070-847 58 10, elias.l.lindvall@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Julgåvor till anställda och kunder - detta gäller 2023

Julen närmar sig och många företag ger julgåvor till både anställda och kunder. Gåvor av mindre värde är skattefria och företag kan också ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Julbord med anställda och kunder - detta gäller 2023

Snart är julen här och många företag väljer att fira med både sina anställda och kunder genom att bjuda på festliga julbord. I den här ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Trendspaningar för family offices

Både i Sverige och globalt har vi sett en kraftig tillväxt av family offices de senaste åren. Enligt PwC finns det drygt 7 500 family ...

Läs artikeln