<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Expertskatt möjligt även vid begränsat arbete i Sverige

Man med vr-glasögon ‹ Tillbaka till artiklarna

Ett nytt rättsfall från Kammarrätten bekräftar att expertskatt är möjligt att erhålla även för begränsat skattskyldig individ. Kammarrätten ansåg att en brittisk medborgare som endast sporadiskt skulle arbeta i Sverige uppfyllde förutsättningarna för att vara berättigad till expertskattelättnad. Läs om avgörandet nedan.

Bakgrund

Utländska arbetstagare som avser att vistas och arbeta i Sverige under högst sju år kan enligt inkomstskattelagen (11 kap. 22 §)  få skattelättnader. De innebär att 25 procent av total ersättning, samt vissa förmåner i sin helhet, undantas från beskattning hos individen. Motsvarande del är också undantag från arbetsgivarens underlag för sociala avgifter. Syftet med reglerna om skattelättnader är att stärka Sveriges internationella konkurrensförmåga och bidra till ny kunskap och teknologi.

För att få skattelättnader måste arbetstagaren ansöka hos Forskarskattenämnden, som gör en prövning om de kompetens/rollrelaterade villkoren är uppfyllda alternativt att månatlig ersättning överstiger minst två prisbasbelopp, det vill säga uppgå till minst 114 601 kronor år 2024. Lagtexten innehåller inte något krav på att arbetstagaren ska vara obegränsat skattskyldig varför tidigare praxis fastslagit att även den som är begränsat skattskyldig och begär att bli beskattad i enlighet med inkomstskattelagen kan omfattas av bestämmelserna om skattelättnader.

Läs också: Expertskattereglerna - beslut om utvidgad tidsgräns för skattelättnad

Avgörandet - Forskarskattenämndens beslut stod fast

Forskarskattenämnden beviljade under 2021 en brittisk medborgare expertskattelättnad för den ersättning individen erhåller för arbete hos den svenska arbetsgivaren. 

Skatteverket överklagade Forskarskattenämndens beslut både till Förvaltningsrätten och senare även till Kammarrätten. Argumentationen från Skatteverkets sida byggde på att den brittiska medborgaren inte mötte kraven för att omfattas av expertskattelättnaden, då varken vistelsen eller arbetet i Sverige var i den omfattning som lagstiftaren hade avsett. Skatteverket menade att besök i Sverige under korta och begränsade perioder inte är nog för att räknas som arbete och därmed kunna omfattas av expertskattelättnaden. 

Både Förvaltningsrätten och Kammarrätten ansåg att det inte fanns någon anledning att frångå Forskarskattenämndens beslut då arbetstagaren begärt att bli beskattad i enlighet med inkomstskattelagen och samtidigt uppfyller övriga förutsättningar för att vara berättigad till skattelättnader i enlighet med Forskarskattenämndens beslut.

Kommentar 

Utländska individer har enligt tidigare praxis möjlighet att omfattas av expertskattelättnaden även vid begränsat arbete i Sverige så länge de beskattas i enlighet med inkomstskattelagen och möter de övriga villkoren för lättnaden.

Utfallet i detta avgörande är i enlighet med den tidigare praxis som finns kring frågan och är i sig ingen nyhet. Det kan dock konstateras att Skatteverket fortsätter att utmana beslut som gäller expertskattelättnad för begränsat skattskyldiga hos Forskarskattenämnden.

Om du har frågor om skattelättnader för utländska arbetstagare eller andra skattefrågor, är du välkommen att kontakta oss.
Har du frågor om skatt? Kontakta oss

Frida Grahn & Johanna Glimmerbeck

Frida Grahn & Johanna Glimmerbeck

Frida Grahn och Johanna Glimmerbeck arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Stockholm respektive Örebro. Frida arbetar med nationell och internationell individbeskattning samt arbetsgivarfrågor för gränsöverskridande personal. Johanna arbetar med internationell individ och bolagsbeskattning.
Frida: 072-155 88 89, frida.grahn@pwc.com
Johanna: 072-353 02 92, johanna.glimmerbeck@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Viktigt klargörande om skattetillägg vid lång handläggningstid

Högsta förvaltningsdomstolen har i två domar den 14 juni 2024 sänkt skattetilläggen för ett bolag och dess delägare som drabbades av lång ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Lagrådsremiss om effektiv tillsyn över gröna obligationer

Den 30 maj 2024 skickade den svenska regeringen ett lagrådsremiss om tillsyn över utgivare av gröna och andra miljömärkta obligationer. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterapportering enligt CSRD - tänk på det här!

Skatterapportering enligt EU-direktivet CSRD kan hjälpa företag att bygga förtroende hos investerare, kunder och samhället. Den 1 juli 2024 ...

Läs artikeln