<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

FASTER - Utkast till EU-direktiv för harmoniserad källskattehantering

Kvinna med laptop ‹ Tillbaka till artiklarna

Den 19 juni 2023 presenterade EU-kommissionen ett utkast till direktivet FASTER (Faster and Safer Relief of Excess Withholding Taxes). Syftet är att underlätta investeringar i noterade aktier och obligationer på den gemensamma marknaden genom att göra hanteringen av källskatter inom EU mer effektiv och säker för investerare, finansiella mellanhänder och medlemsstaternas administration.

FASTER är en av åtgärderna i EU-kommissionens åtgärdsplan för en kapitalmarknadsunion. Kapitalmarknadsunionen är en plan att skapa en gemensam marknad för kapital till förmån för investerare oavsett var de hör hemma. Direktivet är ett svar på önskemål om en standardiserad hantering av källskatt och förväntas medföra en besparing för investerare om totalt 5,17 miljoner euro per år. Förslaget innehåller också bestämmelser för att motverka skatteundandraganden så väl som nya skyldigheter för både finansiella institutioner och skattemyndigheter. Om EU-direktivet antas av medlemsstaterna är det föreslaget att träda i kraft den 1 januari 2027.

Bakgrund

Dubbelbeskattningsavtal och nationella undantagsbestämmelser syftar bland annat till att mildra dubbelbeskattning som uppkommer när källstaten beskattar en investeringsinkomst som även beskattas i det land ägaren av inkomsten hör hemma. Den administrativa bördan för att komma i åtnjutande av de förmåner som ges kan vara lång, kostsam och komplicerad. På internationell nivå har OECD:s initiativ Treaty Relief and Compliance Enhancement (TRACE) funnits med syfte att adressera ineffektiviteter i källskattehanteringen. TRACE antogs under 2013 och Finland har varit det första landet som har implementerat det, vilket skedde under 2021.

Undantag från källskatt och procedurer för återbetalning av källskatt skiljer sig åt mellan de flesta EU-länderna. Att erhålla återbetalning av källskatt kan involvera mer än 450 olika blanketter inom hela EU varav vissa endast är tillgängliga på det lokala språket. Studier visar att närmare 70 procent av privata investerare som kan ha möjlighet till reducerad källskatt begär det inte och att 30 procent av privata investerare har sålt sina portföljer inom EU på grund av denna skattebörda. FASTER ska mildra dessa hinder för kapitalinvesteringar genom att skapa digitala hemvistintyg och standardisera både proceduren för nedsättning av källskatten vid utbetalning och återbetalningssystemet. Om nedsättning vid utbetalning inte har skett ska FASTER procedur för snabb återbetalning (Quick Refund System) medföra att, till den del källskatt har innehållits för mycket, återbetalning ska ske inom 50 dagar från det att skatten innehölls. För att minska risken för missbruk innehåller FASTER rapporteringsskyldigheter genom hela värdekedjan så att det effektivt går att övervaka och kontrollera reglernas efterlevnad. 

Elektroniskt hemvistintyg

Ett gemensamt elektroniskt hemvistintyg inom EU (electronic tax residence certificate - “eTRC”) ska införas för att få det att gå snabbare och mer effektivt att få nedsättning av källskatt. Som exempel kan nämnas att ett eTRC ska utfärdas automatiskt inom en arbetsdag från det att det begärs och ett intyg ska räcka för att göra flera återbetalningskrav under samma kalenderår (eventuellt längre då detta är minimikrav i direktivet). 

Det digitala hemvistintyget förväntas möjliggöra för finansiella mellanhänder att automatisera sina berörda processer. Sådana aktörer kommer bli skyldiga att kontrollera riktigheten och innehållet i ett eTRC mot sin övriga kundkännedom samt att kontrollera vilken källskattesats som ska tillämpas i förhållande till dubbelbeskattningsavtal och lokala bestämmelser.

Nedsättning vid utbetalning och procedurer för återbetalning

I Sverige finns redan idag möjligheten för en utbetalare av utdelning att innehålla reducerad kupongskatt vid tidpunkten för utbetalningen eller för en mottagare av utdelning att erhålla återbetalning. En ansökan om återbetalning kan dock ha lång handläggningstid. FASTER ger två alternativ till snabb nedsättning av källskatten varav nedsättning vid utbetalning är det ena alternativet och återbetalning inom 50 dagar det andra. Medlemsstaterna har möjlighet att välja ett av alternativen eller båda i kombination.

Rapporteringsskyldighet

FASTER kommer innebära ett harmoniserat format för källskatterapporteringen till skattemyndigheterna. Finansiella mellanhänder som vill agera som ombud för innehållande av skatt blir skyldiga att registrera sig för att få tillämpa reducerad källskatt vid utbetalningar. Dessa register ska hjälpa skattemyndigheterna att kontrollera tillämpade skattesatser och upptäcka eventuellt missbruk. Större finansiella institutioner inom EU ska vara skyldiga att registrera sig medan mindre finansiella aktörer inom EU och finansiella aktörer utanför EU ska ges möjlighet att registrera sig.

Vidare ska det införas bestämmelser som definierar när en finansiell mellanhand ska anses vara ansvarig för att ha utelämnat information eller lämna inkorrekt information som kan innebära förlorade skatteintäkter för en medlemsstat. Ansvaret ska ligga hos den finansiella mellanhand som är närmast investeraren och som därmed har ansvaret för granskning av investeraren. 

Kommentar

FASTER är en viktig utveckling för hanteringen av källskatter genom skapande av ett gemensamt och standardiserat system för nedsättning av källskatt på utdelning och ränta på noterade aktier och obligationer. Även om år 2027 kan tyckas ligga långt fram i tiden så bör investerare, finansiella aktörer och skattemyndigheter redan nu utvärdera vad förslaget kan innebära för möjligheter och risker. Mer effektiv källskattehantering inom Europa kommer underlätta för gränsöverskridande investeringar och bidra till bildandet av en kapitalmarknadsunion. Finansiella aktörer bör därmed överväga automatisering och maskininlärning för att kunna tillhandahålla fördelarna det för med sig till kunderna.

I Sverige har regeringen arbetat med ett förslag till ny källskattelag under en längre tid. Det första utkastet till ny lag publicerades under 2020 och i juni 2022 kom ett reviderat förslag i form av ett utkast till lagrådsremiss. Nyligen uttalade finansministern att arbetet med att ta förslaget vidare har stannat upp något i avvaktan på direktivet FASTER och det kan därför förväntas ta ny fart nu.

Läs också: Nytt förslag om källskatt på utdelningar

Har du frågor om skatt? Kontakta oss

Eva Jigvall och Daniel Glückman

Eva Jigvall och Daniel Glückman

Eva Jigvall och Daniel Glückman jobbar på PwC:s kontor i Stockholm. Eva och Daniel är skatterådgivare och fokuserar på nationell och internationell företagsbeskattning med särskild inriktning på finansiella företag.

Eva: 072-561 53 28, eva.jigvall@pwc.com
Daniel: 010-212 91 77, daniel.gluckman@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Tax matters summerar våren 2024 och önskar en trevlig sommar!

2024 har inletts i ett högt tempo och intresset för skattefrågor har varit stort. Tax matters har en bred bevakning och rapportering av nya ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Pelare II - Fjärde administrativa riktlinjen från OECD

Den 17 juni 2024 publicerade OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS (IF) en ny administrativ riktlinje (administrative guidance) som bland ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterapportering enligt EU-taxonomin - tänk på det här!

EU-taxonomin är en del av EU:s ramverk för hållbar finans. Här berättar vi om kopplingen mellan skatt och EU-taxonomin. Vi beskriver även ...

Läs artikeln