<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

CBAM - Rapporteringskrav för koldioxidutsläpp

Dekorativ illustration ‹ Tillbaka till artiklarna

EU:s förordning om en gränsjusteringsmekanism för koldioxid (CBAM) trädde officiellt i kraft den 17 maj 2023. Den 1 oktober 2023 inleddes den så kallade övergångsperioden, vilken innebär att importörer av bland annat el, järn och stål, cement, aluminium, konstgödsel och vätgas (CBAM-varor) måste rapportera koldioxidutsläpp kopplade till varornas produktion. Den första rapporten avser perioden oktober - december 2023 och ska lämnas till Naturvårdsverket senast den 31 januari 2024.

Det huvudsakliga syftet med övergångsperioden, som inleddes 1 oktober 2023, är att samla in data för att finjustera mekanismen inför den definitiva perioden då CBAM ska tillämpas fullt ut. Under övergångsperioden begränsas därför importörernas skyldigheter till endast en rapporteringsplikt för inbäddade utsläpp av växthusgaser i importerade CBAM-varor. Övergångsperioden kommer att pågå till den 31 december 2025.

Den 1 januari 2026 startar den definitiva perioden då importörer av CBAM-varor även kommer att behöva köpa CBAM-certifikat som täcker de inbäddade utsläppen i varor som importeras.
CBAM är tänkt att fungera som ett komplement till EU:s utsläppshandelssystem (ETS) genom att säkerställa likvärdig koldioxidprissättning för importerade varor och varor som är producerade i EU. Målet är att CBAM successivt ska utökas till att omfatta alla sektorer som omfattas av ETS.

Läs också: CBAM - EU föreslår utjämnande koldioxidavgift på vissa importerade varor

Rapporteringskrav och metodik

Under övergångsperioden ges viss flexibilitet för importörer gällande rapporteringskrav och metodik för de värden som används för att beräkna inbäddade utsläpp vid import. Fram till den 31 december 2024 kommer företagen kunna välja att rapportera enligt tre alternativa metoder:

 • ett koldioxidprissystem där produktionsanläggningen är belägen; eller
 • ett obligatoriskt system för utsläppsövervakning där produktionsanläggningen är belägen; eller
 • genom ett utsläppsövervakningssystem vid produktionsanläggningen.

Rapportering baserad på andra metoder - endast fram till juli 2024 

Importörer som inte kan få fram den information som krävs för att de ska kunna rapportera metoderna som anges ovan ges möjlighet fram till den 31 juli 2024 att använda andra icke föreskrivna metoder för att beräkna inbäddade utsläpp, om de täcker samma utsläpp och ger liknande noggrannhet.

EU-kommissionen har publicerat standardvärden som får användas av importören för de tre första rapporteringsperioderna (oktober-december 2023, januari-mars och april-juni 2024) för att rapportera inbäddade utsläpp. Efter dessa perioder kommer standardvärdena endast kunna användas i specifika fall.

Fullständig rapportering genom beräkning av faktiska produktionsuppgifter är obligatorisk från 1 januari 2025

Importörer av CBAM-varor kan välja att använda någon av de så kallade “övervakningsmetoderna” för att fastställa faktiska produktionsuppgifter, redan för den första rapporten som ska lämnas. Dessa är:

 • Den beräkningsbaserade metoden: Detta innebär att utsläppen bestäms utifrån aktivitetsdata som erhållits genom mätsystem och ytterligare parametrar från laboratorieanalyser eller standardvärden.
 • Den mätningsbaserade metoden: Detta innebär att utsläppen från olika utsläppskällor bestäms genom kontinuerlig mätning av koncentrationen av den relevanta växthusgasen.

Från och med 1 januari 2025 kommer det att vara obligatoriskt att tillämpa övervakningsmetoderna.

Uppskattningar (inklusive standardvärden) kommer fortsatt kunna användas, dock enbart för komplexa varor om dessa uppskattningar representerar mindre än 20 procent av de totala inbäddade utsläppen.

Rapportering under övergångsperioden

Rapporteringsskyldig

Rapporteringsskyldig (rapporterande deklarant) är den som efter 1 oktober 2023

 • importerar CBAM-varor, eller 
 • importörens indirekta ombud under förutsättning att ombudet samtycker till att vara rapporteringsskyldig.

Importören, alternativt det indirekta tullombudet, kommer att underrättas om rapporteringsskyldigheten vid den tidpunkt då varorna övergår till fri omsättning.

Rapporteringsperiod

Under övergångsperioden ska rapportering göras kvartalsvis. Rapporterna ska lämnas senast den sista dagen i kalendermånaden efter utgången av varje kvartal. Följande perioder gäller:

 • 31 januari för kvartalet oktober-december föregående år
 • 30 april för kvartalet januari-mars innevarande år
 • 31 juli för kvartalet april-juni innevarande år
 • 31 oktober för kvartalet juli-september innevarande år. 

Ändringar kan göras i rapporterna fram till två månader efter tidpunkten då de senast skulle ha lämnats in. Rapportering ska ske genom inlämning av en CBAM-rapport i den EU-gemensamma databasen “CBAM Transitional Registry” (det så kallade övergångsregistret). Både de lokala behöriga myndigheterna i EU och EU-kommissionen kommer att ha tillgång till uppgifter som lämnas i övergångsregistret. 

Innehållet i deklarationen

CBAM-rapporten ska under övergångsperioden innehålla information om bland annat:

 • De importerade varornas kvantitet
 • Ursprungsland och tillverkningsanläggning
 • Varornas direkta och indirekta inbäddade utsläpp
 • Eventuellt koldioxidpris som har betalats i ursprungslandet. 

Sanktioner

Uteblivna rapporter, sena kompletteringar eller felaktiga rapporter kan leda till sanktionsavgifter. Sanktionsavgifterna kommer att variera mellan 10 och 50 euro för varje ton inbäddade utsläpp som inte rapporterats. Högre avgifter kommer att påföras när mer än två ofullständiga eller felaktiga rapporter har lämnats i rad, eller när underlåtenheten att rapportera överstiger sex månader.
Observera att det kan bli svårare att senare få tillstånd som godkänd CBAM-deklarant om rapporteringsplikten inte efterlevs under övergångsperioden. Att ha status som godkänd CBAM-deklarant är en förutsättning för att få importera CBAM-varor från och med införandet av den definitiva perioden.

Kommentar

För importörer av varor som omfattas av CBAM är det hög tid att se över sina varuflöden och börja förbereda inför inlämnandet av första rapporten den 31 januari 2024.

Varmt välkommen att höra av dig till oss för att diskutera hur ditt företag bör agera nu när den första rapporteringen ska göras.

Har du frågor om skatt? Kontakta oss

Fredrik Jonsson och Ulf Särkioja

Fredrik Jonsson och Ulf Särkioja

Fredrik Jonsson och Ulf Särkioja arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Fredrik är specialiserad på olika typer av punktskatter till exempel energi-, miljö-, alkohol- och tobaksskatt. Fredrik har tidigare arbetat som rättslig expert på Skatteverkets huvudkontor och på domstol. Ulf arbetar med indirekta skatter.
Fredrik: 010-212 48 01, fredrik.jonsson@pwc.com
Ulf: 072-880 94 19, ulf.sarkioja@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Tax matters summerar våren 2024 och önskar en trevlig sommar!

2024 har inletts i ett högt tempo och intresset för skattefrågor har varit stort. Tax matters har en bred bevakning och rapportering av nya ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Pelare II - Fjärde administrativa riktlinjen från OECD

Den 17 juni 2024 publicerade OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS (IF) en ny administrativ riktlinje (administrative guidance) som bland ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterapportering enligt EU-taxonomin - tänk på det här!

EU-taxonomin är en del av EU:s ramverk för hållbar finans. Här berättar vi om kopplingen mellan skatt och EU-taxonomin. Vi beskriver även ...

Läs artikeln