<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Moms för lokaluthyrning och justering av investeringsmoms utreds igen

Fastigheter ‹ Tillbaka till artiklarna

Regeringen har beslutat att utreda om reglerna om frivillig moms för lokaluthyrning kan utvidgas till fler situationer än idag. Utredaren ska också se över reglerna om justering av investeringsmoms vid fastighetsöverlåtelser och undersöka möjligheten att införa frivillig beskattning vid fastighetsöverlåtelser.

Reglerna om frivillig beskattning vid lokaluthyrning är omvittnat krångliga och otidsenliga. Ett av problemen med de nuvarande reglerna är att frivillig beskattning inte är tillåtet vid uthyrning till momsfria verksamheter som exempelvis ideella föreningar, vilket gör att sådana verksamheter får svårare att hitta ändamålsenliga lokaler. Flera aktörer som till exempel Svenskt Näringsliv, Fastighetsägarna och Riksidrottsförbundet har länge efterlyst ändrade regler och häromåret kom även Skatteverket med ett förslag om att utvidga möjligheterna till frivillig beskattning. 

Läs också: Skatteverket föreslår stora förändringar om frivillig moms vid lokaluthyrning

Ny utredning för en väl fungerande fastighetsmarknad

Regeringen har nu beslutat att tillsätta en utredare som ska analysera effekterna av utökade möjligheter till frivillig beskattning vid uthyrning av lokaler och föreslå lämpliga lagändringar. Utredaren ska också bedöma hur momsreglerna om justering av avdrag för investeringsmoms ska bli förenliga med EU-rätten samt analysera effekterna av att införa frivillig beskattning även vid överlåtelse av fastigheter. Syftet med utredningen är att skapa förutsättningar för en väl fungerande fastighetsmarknad med regler som är förenliga med EU-rätten.

Utredaren ska bland annat

  • analysera och bedöma vilka effekter en möjlighet till frivillig beskattning vid uthyrning av lokaler då hyresgästen inte bedriver momspliktig verksamhet skulle få för olika aktörer
  • bedöma hur de svenska reglerna om justering av tidigare gjorda avdrag för investeringsmoms bör ändras för att bli förenliga med EU-rätten
  • i det sammanhanget bland annat analysera vilka effekter en möjlighet till frivillig beskattning vid överlåtelse av fastigheter skulle få samt överväga om det är lämpligt att införa en sådan möjlighet.

Utredningen ska redovisas senast den 30 januari 2026.

Kommentar

Det är välkommet att regeringen vidtar åtgärder för att utöka möjligheten till frivillig beskattning för lokaluthyrning. Förhoppningsvis kan ett ändrat regelverk bidra både till att förenkla momshanteringen för fastighetsägare och leda till ett mer effektivt lokalutnyttjande, till exempel genom att öka tillgången till ändamålsenliga lokaler för momsbefriade verksamheter. 

Tillsättandet av utredningen får också tolkas som att det hårt kritiserade förslaget från förra året om ändrade justeringsregler troligen inte kommer att genomföras, i vart fall inte innan den nya utredningen har presenterats.

Läs också: Förslag till ändrade regler om jämkning av moms

Införandet av en möjlighet att momsbelägga fastighetsöverlåtelser skulle innebära en stor förändring av de svenska momsreglerna, som i dagsläget undantar fastighetsöverlåtelser från momsplikt. De svenska momsreglerna avviker i detta avseende från EU:s momsdirektiv, där huvudregeln är att momsplikt föreligger vid överlåtelser av nyuppförda byggnader och obebyggd mark som ska bebyggas. Det är således en omfattande och komplicerad utredning som behöver göras, vilket förklarar att utredningen inte ska presenteras förrän år 2026. 

Länk till kommittédirektiv Dir. 2024:46

Har du frågor om skatt? Kontakta oss

Henrik Ivarsson & Ola Persson

Henrik Ivarsson & Ola Persson

Henrik Ivarsson och Ola Persson arbetar med momsfrågor på PwC:s kontor i Kristianstad. De arbetar i huvudsak med rådgivning till internationellt verksamma företag bland annat i samband med omstruktureringar och internationell handel samt med bolag i fastighetsbranschen.
Henrik: 010-212 85 25, henrik.ivarsson@pwc.com
Ola: 010-212 92 22, ola.persson@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Tax matters summerar våren 2024 och önskar en trevlig sommar!

2024 har inletts i ett högt tempo och intresset för skattefrågor har varit stort. Tax matters har en bred bevakning och rapportering av nya ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Pelare II - Fjärde administrativa riktlinjen från OECD

Den 17 juni 2024 publicerade OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS (IF) en ny administrativ riktlinje (administrative guidance) som bland ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterapportering enligt EU-taxonomin - tänk på det här!

EU-taxonomin är en del av EU:s ramverk för hållbar finans. Här berättar vi om kopplingen mellan skatt och EU-taxonomin. Vi beskriver även ...

Läs artikeln