<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Väsentlighetsanalys: Skatt viktigt för företagets hållbarhetsarbete

Dekorativ illustration cirklar ‹ Tillbaka till artiklarna

I takt med att företag blir alltmer medvetna om betydelsen av hållbarhet ställs de inför utmaningen att identifiera vilka frågor som är väsentliga för just deras verksamhet och dess intressenter. Trots detta verkar ett viktigt område ha glömts bort i väsentlighetsanalysen - nämligen skatt.


Företag uppmanas i sin hållbarhetsrapportering att identifiera vilka hållbarhetsfrågor som är väsentliga med utgångspunkt i två perspektiv, dels företagets påverkan på miljö och människa, dels hållbarhetsfrågornas finansiella påverkan på företaget. Tillsammans kallas detta för dubbel väsentlighetsanalys

Tax governance och transparens

Intresset för företags transparens på skatteområdet ökar alltmer som ett sätt att mäta ett företags sociala bidrag och dess inverkan på samhället och människor. Företagens strategi kring skattefrågor - deras tax governance - har därför blivit en allt viktigare transparensfråga. Här ingår även företagens externa påverkan i form av skattebetalningar, förhållningssätt till skatterisker och agerande gentemot myndigheter.

Transfer pricing för att möta nettonollåtaganden

Skatt kan få en direkt ekonomisk inverkan på företagets verksamhet i form av bland annat miljöskatter och mekanismer kring koldioxidutsläpp. Därtill kan transfer pricing-justeringar behöva göras som ett resultat av förändringarna i affärsmodellen för att möta företagets åtaganden när det gäller att minska utsläppen till netto noll (på engelska Net Zero) och göra leveranskedjan mer hållbar. Detta är till skillnad från ovan en mer internt riktad fråga för det enskilda företaget. 

Trots detta ingår skattefrågan sällan som en väsentlig hållbarhetsfråga i samband med att företag gör sin dubbla väsentlighetsanalys. 

Skatt - både en finansiell fråga och hållbarhetsfråga

En orsak kan vara att skatt ofta betraktas som en finansiell fråga och således redan ingår i den finansiella rapporteringen. Detta även om det går att argumentera för att skatt genom sitt bidrag till samhället även är en väsentlig hållbarhetsfråga och således bör inkluderas även i denna rapportering. En annan orsak kan vara bristande dialog och kommunikation mellan skatte- och hållbarhetsteam, med resultatet att skattefrågan faller mellan stolarna. Detta är en utmaning som vi tror kan lösas genom kommunikation och utbildning inom respektive område. 

Oavsett anledning tror vi att företag har mycket att vinna på att inkludera skattefrågan i sin hållbarhetsredovisning. Detta då en sådan inkludering möjliggör för samtliga intressenter (såsom kunder, leverantörer, anställda och investerare) att ta del av företagets bidrag till samhället och dess inställning till skattefrågor ur ett strategi- och riskhanteringsperspektiv. 

Slutligen kan nämnas den påverkan som skatt har på klimatet, samhället och företagets affärsmodell och strategi. Det går därför att argumentera för skattefrågans naturliga plats inom ramen för dubbel väsentlighetsanalys. 

Företag bör därför redan idag utmana sig själva och överväga att inkludera skatt i sin hållbarhetsredovisning. På så sätt kan företagen möta den ökade förväntan kring transparens och öppna dörren för intressenterna att förstå företagets skattehantering och strategi. 

Läs också: Nya regler om hållbarhetsredovisning - så påverkas skattehanteringen

Vill du veta mer?

Ta del av PwC:s sändning om väsentlighetsanalys med dubbel materialitet.


Har du frågor om skatt? Kontakta oss

Sophie Broqvist & Peter Heyne

Sophie Broqvist & Peter Heyne

Sophie Broqvist och Peter Heyne arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Linköping/Norrköping respektive Stockholm. Sophie arbetar med bolagsbeskattning, med särskilt fokus på deklarationer, skatteberäkningar och skatterapporteringar. Peter arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning.
Sophie: 010-212 66 82, sophie.broqvist@pwc.com
Peter: 010-213 04 38, peter.x.heyne@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Skattedagen 2024 - Tillsammans skapar vi hållbar utveckling

PwC bjuder in till Skattedagen 2024, ett heldagsseminarium där vi kommer att diskutera och utforska hur man kan anpassa sig till ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Pelare II - Komplettering av bestämmelserna om tilläggsskatt

Sverige har den 1 januari 2024 infört en ny lag om tilläggsskatt för företag i stora koncerner som syftar till att säkerställa en betalning ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förenklade regler om förvärv i oäkta koncerner: Är de tillräckliga?

Vi har i en tidigare artikel analyserat hur den så kallade flockregeln påverkas av Finansdepartementets förslag. I denna artikel kommer vi ...

Läs artikeln