Budgetpropositionen för 2023 - så här ser skatteförslagen ut

Kvinna med cykel i stadsmiljö ‹ Tillbaka till artiklarna

Den nya regeringen presenterade idag sin första budget: Reformer för att stärka Sverige i en utmanande tid. Som väntat av rådande omvärldssituation och det ekonomiska läget var det en relativt återhållsam budget utan några större förändringar på skatteområdet. Vi sammanfattar här regeringens förslag.

Budgeten innehåller inga stora förändringar på skatteområdet. Man har valt att fokusera på skatt på arbetsinkomster där jobbskatteavdrag, reseavdrag, skattereduktion för solceller och förmånsfri laddel står i fokus. Vidare görs en del justeringar inom konsumtions- och punktskatter där den största nyheten är höjd moms på reparation av vissa varor.

Regeringen lämnar inga förslag till förändringar inom bolagsskatt, kapitalskatt eller 3:12-området, trots att man i Tidöavtalet betonade att dessa ska vara konkurrenskraftiga och främja fler företag som bidrar till jobb, tillväxt och välstånd. En bidragande orsak är sannolikt att det redan pågår två utredningar (tillsatta av den tidigare regeringen) som ser över vissa av dessa områden. Den ena arbetar med en översyn av 3:12-regelverket i syfte att förenkla det medan den andra arbetar med ett förslag om beskattning av orealiserade vinster vid utflyttning från Sverige (så kallad exitskatt).

Skatt på arbetsinkomster

 • Jobbskatteavdraget förstärks per den 1 januari 2023 för personer som vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 år genom att skattereduktion ges med en större andel av arbetsinkomsterna. Skattereduktionen är helt utfasad för arbetsinkomster som överstiger ca 1 800 000 kronor per år.
 • Reseavdraget bör behållas i sin nuvarande form och den nya avståndsbaserade modellen för skattelättnad för arbetsresor, enligt riksdagsbeslut i juni, bör inte införas. Det schablonbelopp som får dras av för kostnader för arbetsresor med egen bil bör dock höjas till 25 kronor per mil (idag 18,50 kronor per mil). Avdraget för drivmedel vid arbetsresor med förmånsbil bör höjas till 12 kronor per mil (idag 6,50 respektive 9,50 beroende på drivmedel). Undantag ska göras för förmånsbilar som helt drivs med elektricitet, för vilka rätten till avdrag även fortsatt bör uppgå till 9,50 kronor per mil. Även de schablonbelopp som får dras av för kostnader för tjänsteresor och hemresor med egen bil eller förmånsbil bör justeras till motsvarande belopp. Regeringen avser att under hösten 2022 återkomma till riksdagen med ett förslag som ska träda ikraft 1 januari 2023.
 • Skattereduktionen för installation av solceller bör höjas från 15 procent till 20 procent för installationer som betalas efter den 31 december 2022.
 • Det bör införas en tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen till egen bil eller förmånsbil. Detta innebär att anställda inte ska förmånsbeskattas om de laddar sin egna bil eller förmånsbil på arbetsplatsen. Det kommande förslaget bör träda i kraft den 1 juli 2023 och tillämpas på förmåner som lämnas efter den 30 juni 2023. De tillfälliga bestämmelserna bör gälla till och med den 30 juni 2026.
 • Klimatbonusen som betalats ut till den som köper en ny bil med låg klimatpåverkan slopas från den 8 november 2022. (Förslaget ingår dock ej i själva budgetpropositionen).

Socialavgifter

 • Nedsättningen av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling bör förstärkas. Det högsta sammanlagda avdraget från arbetsgivaravgifterna som får göras för samtliga personer som arbetar med forskning eller utveckling hos den avgiftsskyldige bör höjas från 600 000 kronor till 1,5 miljoner kronor per månad.

Skatt på konsumtion, punktskatter mm

 • Mervärdesskatten på reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne bör höjas från 6 procent till 12 procent.
 • En skyldighet för betaltjänstleverantörer att dokumentera och rapportera uppgifter om gränsöverskridande betalningstransaktioner till Skatteverket bör införas.
 • Avfallsförbränningsskatten avskaffas genom att lagen om skatt på avfall som förbränns upphävs per den 1 januari 2023.
 • Skattenedsättningen för datorhallar slopas per 1 juli 2023. Även möjligheten till återbetalning av skatt på elektrisk kraft som förbrukats för framställning av värme eller kyla som levererats för förbrukning i en datorhall slopas. Möjligheten att godkännas som frivilligt skattskyldig för energiskatt på grunden att elektrisk kraft förbrukas i en datorhall slopas.
 • Koldioxidskatten på bränsle som används i kraftvärme- och värmeverk inom EU:s utsläppshandelssystem bör slopas från den 1 januari 2023.
  Råtallolja som förbrukas i kraftvärmeproduktion eller i annan värmeproduktion för framställning av värme i en anläggning inom utsläppshandelssystemet bör också befrias från energiskatt med ett belopp som motsvarar den koldioxidskatt som tas ut på så kallad lågbeskattad olja.
 • Energiskatten på bensin, diesel och så kallad lågbeskattad olja bör sänkas tillfälligt med 80 öre per liter utifrån de skattesatser som skulle ha gällt från och med den 1 januari 2023 med gällande indexeringsregler. Priset på bensin och diesel vid pump sänks därmed med 1 krona per liter inklusive mervärdesskatt.
 • Den tillfälligt utökade nedsättningen av koldioxid- och energiskatt på diesel som används i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- och vattenbruksverksamhet som gäller till och med den 30 juni 2023 bör förlängas till och med den 31 december 2023.
 • Kemikalieskatten ändras så att den blir enklare och tydligare. Avdragssystemet förenklas så att rätten till avdrag från kemikalieskatten enbart påverkas av om varan innehåller brom, klor eller fosfor. Reglerna om indexering ändras så att omräkningen knyts direkt till gällande skattebelopp, snarare än till ett basår.

Vi återkommer med fördjupade artiklar och kommentarer kring de viktigaste skatteförslagen i höstbudgeten.Har du frågor om skatt? Kontakta oss för rådgivning

Annika Svanfeldt & Stefan Asklöf

Annika Svanfeldt & Stefan Asklöf

Annika Svanfeldt och Stefan Asklöf jobbar på PwC:s kontor i Stockholm som auktoriserade skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag.

Annika: 070-929 41 84, annika.svanfeldt@pwc.com
Stefan: 072-995 26 17, stefan.askloef@pwc.com

Lämna en kommentar