<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Redovisningsmässiga effekter av Pillar II

Mönster dekorativ bild ‹ Tillbaka till artiklarna

Det pågår sedan några år tillbaka ett arbete inom OECD avseende en global minimiskattenivå benämnd Pillar II. EU antog i december 2022 ett direktiv på området vilket innebär att senast vid utgången av 2023 ska samtliga medlemsländer ha infört nationella regler som speglar direktivet. De nationella reglerna ska tillämpas från och med 2024.

Den 23 maj 2023 publicerade IASB® (International Accounting Standards Board) ett tillägg till standarden IAS 12, som behandlar redovisningen och upplysningar om inkomstskatter, till följd av Pillar II. Ändringen av IAS 12 kommer medföra att ett temporärt undantag från att redovisa uppskjutna skatter kopplade till att Pillar II införs. Utöver detta, för perioder när Pillar II reglerna är antagna, men ännu inte tillämpliga, kommer principbaserade upplysningar att lämnas för att användaren ska förstå i vilken mån företaget påverkas av Pillar II-reglerna. Vidare behöver inga upplysningar lämnas i delårsrapporter som lämnas under 2023, vilket innebär att för de flesta koncerner som omfattas av Pillar II kommer upplysningar lämnas första gången i årsredovisningen för räkenskapsåret 2023. 

Hur ska uppskjuten skatt till följd av Pillar II redovisas innan EU godkänt ändringen av IAS 12?

EU kommer nu att påbörja sin process för att godkänna ändringen för tillämpningen inom EU. Företag kan komma att träffas av Pillar II-reglerna innan IAS 12-ändringen får tillämpas inom EU. Frågan uppstår då om uppskjutna skatter till följd av Pillar II ska redovisas innan ändringen är godkänd för tillämpning, för att därefter reverseras i den period när IAS 12 ändringen är tillämplig? För svaret på den frågan signa upp dig och läs mer i PwC:s globala nyhetsbrev Global implementation of Pillar Two: proposed amendments to IAS 12 – endorsement and enactment timing

För närvarande finns ingen information om eventuella förändringar eller upplysningskrav för berörda K3-koncerner, men vi utgår från att Bokföringsnämnden (BFN) behöver behandla frågan om hur Pillar II påverkar redovisningen av uppskjuten skatt och de komplexa situationer som kan uppstå även i K3-koncerner. Det kan leda till uppdateringar i K3-regelverket eller till annan vägledning från BFN. 

Läs också: EU:s Pillar II-direktiv på väg att införas i Sverige

Hur kan PwC hjälpa er?

Många företag har redan kommit en bit på vägen, och för de som inte börjat än rekommenderar vi att påbörja arbetet så snart som möjligt. En första konsekvensanalys kan indikera dels vilka länder där en tilläggsskatt kan komma att uppstå, dels om den kan förväntas bli materiell. Vidare ger konsekvensanalysen ofta värdefulla insikter i tillgången på relevant data och sammantaget utgör den ett underlag för att ta fram en Pillar II road map, en projektplan i miniformat. 

PwC har en särskild fokusgrupp inriktad på just Pillar II och assisterar gärna med beräkningar och konsekvensanalyser. Vidare stöttar vi våra kunder i frågor kring datainsamling och processer. Kontakta gärna oss för att diskutera vad nästa steg kan vara för just er.

Har du frågor om skatt? Kontakta oss för rådgivning

Cecilia Nordenadler & Stefan Andersson

Cecilia Nordenadler & Stefan Andersson

Cecilia Nordenadler och Stefan Andersson arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Cecilia är redovisningsspecialist och Stefan är skatterådgivare och fokuserar på nationell och internationell företagsbeskattning.

Cecilia: 010-212 40 50, cecilia.nordenadler@pwc.com
Stefan: 072-880 98 53, stefan.a.andersson@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Kommer Europas internprissättningsregler att harmoniseras?

Under de senaste åren har efterlevnaden av internprissättningsreglerna blivit alltmer komplex. Detta har påpekats av EU-kommissionen och är ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Dokumentation för internprissättning - viktigt för beslut om skattetillägg

Kammarrätten går emot Skatteverkets ställningstagande gällande betydelsen av ett företags internprissättningsdokumentation för beslut om ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverket granskar utländska pensioner

Pensioner är ett långsiktigt åtagande - vilket gör att felbedömningar kan få konsekvenser långt in i framtiden. Detta visar sig i ...

Läs artikeln