<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Skattebarometern - näringslivet tycker till om skattefrågorna

Medarbetare på ‹ Tillbaka till artiklarna

I dagarna har PwC presenterat den årliga undersökningen Skattebarometern, där vi tittar närmare på näringslivets åsikter om skatter. I år ser vi att skattehanteringen fortsätter att tynga många svenska företag. 32 procent av bolagen menar att de lägger mer tid på skattehantering idag än för fem år sedan, och bara tre procent uppger att tidsåtgången har minskat. En tydlig signal om att förenklingsfrågorna måste prioriteras i högre grad framöver av våra politiska beslutsfattare.

Trots att allt fler bolag arbetar konsekvent med hållbarhet, så är det anmärkningsvärt att bara knappt vart fjärde bolag menar att de lägger stort fokus på hållbarhetsfrågor inom skatteområdet. Skatteområdet bör vara en självklar och viktig del av hållbarhetsarbetet. Det handlar då till exempel om att ha en tydlig styrningsmodell för skattehantering, och att vara transparenta när det gäller bolagets skattehantering.

Bolagsskatt och digital beskattning

Årets undersökning visar även på en negativ tendens när det gäller förberedelser för en internationell lägstanivå för bolagsskatt och en framtida digital beskattning. Skillnaden är tydlig i jämförelse med förra året. 41 procent av de större bolagen och 55 procent av de mindre och medelstora bolagen anser nu att de är dåligt förberedda för de här förändringarna, vilket är en ökning med tio respektive åtta procentenheter. 

Engergiskatten oroar

Med höst och vinter i antågande väntas energifrågan åter aktualiseras, och företagen är tydligt oroade över energiskatterna. Hälften av dem menar att energiskatterna har en stor betydelse för hur verksamheten kan utvecklas framåt. Oron är störst bland storbolagen, där 58 procent menar att verksamheten i hög grad påverkas av energiskatterna.

Inställning till regeringens skattepolitik

Vi ser också en förändring i inställningen till politikens insatser. 70 procent av storbolagen menar att den nuvarande regeringens skattepolitik är ganska eller mycket bra. Bland de mindre och medelstora bolagen är motsvarande siffra 56 procent. Som jämförelse gav 62 respektive 42 procent samma svar förra året.

Till sist. Frågan om en skattereform visar sig vara fortsatt angelägen för näringslivet, trots att den politiska debatten klingat av sedan januariöverenskommelsen upphörde. Andelen bolag som är positivt inställda till en reform är i år 52 procent, och motsvarar en ökning med tio procentenheter sedan 2021. 

Om Skattebarometern 2023

Undersökningen fokuserar på svenska bolags åsikter om skatter. 310 bolag har medverkat, fördelat på 90 större bolag noterade på Nasdaq Stockholm Large Cap, eller med en omsättning på minst en miljard SEK, samt 220 mindre och medelstora bolag med en omsättning på 50-500 miljoner SEK. Intervjuerna ägde rum via telefon och genomfördes av undersökningsföretaget Norstat under våren 2023. Här kan du ta del av Skattebarometern 2023.

Har du frågor om skatt? Kontakta oss

Ulrika Lundh Eriksson och Oscar Warglo

Ulrika Lundh Eriksson och Oscar Warglo

Ulrika Lundh Eriksson och Oscar Warglo är skatterådgivare på PwC:s kontor i Göteborg respektive Stockholm. Ulrika fokuserar på området nationell och internationell företagsbeskattning för mindre och medelstora företag och Oscar fokuserar på skattefrågor för bland annat familje- och entreprenörsledda bolag.
Ulrika: 010-213 14 17, ulrika.lundh.eriksson@pwc.com
Oscar: 010-213 32 40, oscar.warglo@pwc.com

Lämna en kommentar