<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

FASTER blir verklighet - harmoniserad källskattehantering kommer år 2030

Man och kvinna med surfplatta ‹ Tillbaka till artiklarna

Den 14 maj 2024 enades ECOFIN (rådet) om FASTER (Faster and Safer Relief of Excess Withholding Taxes). Direktivet syftar till att göra hanteringen av källskatter inom EU mer effektiv och säker genom att skapa digitala hemvistintyg och standardiserade procedurer för nedsättning och återbetalning. Nedan följer en sammanfattning av direktivet tillsammans med de justeringar som rådet gjort i samband med sitt beslut.

Elektroniskt hemvistintyg

Ett gemensamt elektroniskt hemvistintyg inom EU (electronic tax residence certificate - “eTRC”) ska införas för att få det att gå snabbare och mer effektivt att få nedsättning av källskatt. 

Läs också: FASTER - Utkast till EU-direktiv för harmoniserad källskattehantering

Nedsättning vid utbetalning och procedurer för återbetalning

FASTER ger två alternativ till snabb nedsättning av källskatten, så kallat snabbspår. Det är nu beslutat att medlemsstaterna har möjlighet att välja ett av alternativen eller båda i kombination samt för mindre länder att behålla det system som redan idag tillämpas förutsatt att det uppfyller direktivets krav. När det gäller mindre länder är det bara länder med market cap under 1,5 procent som kan välja att behålla sitt nuvarande system. Huruvida existerande regelverk uppfyller direktivets krav kommer att kontrolleras retroaktivt. 

Rådet införde vid dess handläggning ytterligare omständigheter där medlemsstaterna, helt eller delvis, kan utesluta ansökningar om skattelättnader från snabbspår. Detta för att genomföra ytterligare kontroller i syfte att förhindra bedrägeri.

Rådet lade också till bestämmelser i texten om indirekta investeringar i värdepapper genom ett kollektivt investeringsföretag. Dessa bestämmelser säkerställer att legitima investerare såsom vissa kollektiva investeringsföretag eller deras investerare har tillgång till snabbspår.

Rapporteringsskyldighet

FASTER innebär ett harmoniserat format för källskatterapporteringen. Finansiella mellanhänder som vill agera som ombud för innehållande av skatt blir skyldiga att registrera sig för att få tillämpa reducerad källskatt vid utbetalningar. Större finansiella institutioner inom EU ska vara skyldiga att registrera sig medan mindre finansiella aktörer inom EU och finansiella aktörer utanför EU ska ges möjlighet att registrera sig.

Rådet har nu beslutat att skapa en europeisk portal för certifierade finansiella mellanhänder. Portalen kommer att vara en central webbplats där de nationella registren är tillgängliga.

Vidare har rådet lagt till en möjlighet till indirekt rapportering utöver direkt rapportering. Vid direkt rapportering ska en certifierad finansiell mellanhand rapportera till den behöriga myndigheten i källmedlemsstaten. Vid indirekt rapportering ska informationen tillhandahållas av varje certifierad finansiell mellanhand i betalningskedjan.

Rådet kom också överens om att sanktioner bör påföras av medlemsstaterna där skyldigheter enligt direktivet inte följs.

Nästa steg

Den överenskomna texten kommer att genomgå en juridisk språkgranskning och direktivet måste därefter formellt antas av rådet innan det publiceras i EU:s officiella tidning och träder i kraft.

Medlemsstaterna måste införliva direktivet i den nationella lagstiftningen senast den 31 december 2028, och de nationella reglerna måste börja tillämpas från och med den 1 januari 2030.

Kommentar

Initiativet att förenkla och harmonisera hanteringen av källskatter på noterade aktier och obligationer inom EU är ett välkommet initiativ. Det är därför positivt att rådet nu har kommit överens om ett förslag som kan läggas fram för formellt antagande. 

Nästa steg att bevaka, förutsatt att direktivet antas, är den svenska implementeringen. Det har som bekant pågått ett arbete med att ta fram en ny svensk lag om källskatt under ett antal år. Eftersom utredningen efter remissrunda och omarbetning pausades i väntan på FASTER förväntar vi oss att utredningen nu kommer igång igen. PwC bevakar det svenska arbetet och utvecklingen i EU. 

Har du frågor om skatt? Kontakta oss

Kristofer Karlsson

Kristofer Karlsson

Kristofer Karlsson arbetar på PwC i Stockholm med nationell och internationell företagsbeskattning.

Kristofer: 010-213 25 57, kristofer.karlsson@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Viktigt klargörande om skattetillägg vid lång handläggningstid

Högsta förvaltningsdomstolen har i två domar den 14 juni 2024 sänkt skattetilläggen för ett bolag och dess delägare som drabbades av lång ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Lagrådsremiss om effektiv tillsyn över gröna obligationer

Den 30 maj 2024 skickade den svenska regeringen ett lagrådsremiss om tillsyn över utgivare av gröna och andra miljömärkta obligationer. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterapportering enligt CSRD - tänk på det här!

Skatterapportering enligt EU-direktivet CSRD kan hjälpa företag att bygga förtroende hos investerare, kunder och samhället. Den 1 juli 2024 ...

Läs artikeln