<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Nya internprissättningsregler i Brasilien: ett steg närmare OECD

Kvinnlig entreprenör i Brasilien ‹ Tillbaka till artiklarna

I början av 2022 presenterade OECD:s råd en framtidsplan som beskrev de villkor och processer som gäller för Brasiliens anslutning till OECD. Provisorisk åtgärd Nº 1,152/2022 är det senaste steget som den brasilianska regeringen har vidtagit för att anpassa lokala internprissättningsregler till OECD-standarder och är en del av framtidsplanen. Med förbehåll för godkännande av nationalkongressen (deputeradekammaren och senaten) kommer den provisoriska åtgärden att träda i kraft den 1 januari 2024.

En provisorisk åtgärd är en rättsakt som utfärdas av den brasilianska regeringen i syfte att implementera normer och principer med omedelbar effekt. Således används provisoriska åtgärder för att reglera frågor av särskild brådska.

Provisorisk åtgärd Nº 1,152/2022 syftar till att uppnå ytterligare anpassning mellan lokala och internationella internprissättningsregler och träder i kraft den 1 januari 2024. Den provisoriska åtgärden behöver dock även ratificeras av nationalkongressen inom 60 dagar från publiceringsdatumet, det vill säga senast den 1 juni 2023, för att omvandlas till vanlig lag (ordinary law) och förbli i kraft. Den 30 mars 2023 godkände deputeradekammaren den provisoriska åtgärden men införde vissa ändringar av originaltexten. Den provisoriska åtgärden (med ny text) är i nuläget på senatens agenda. Det är dock viktigt att poängtera att senaten inte nödvändigtvis kommer att rösta om den provisoriska åtgärden, samt att den provisoriska åtgärden kan komma att undergå ytterligare ändringar om den godkänns.

De nya internprissättningsreglerna ger skattebetalare möjlighet att anta den provisoriska åtgärden redan under 2023, vilket behöver formaliseras den 1-30 september.

Har du frågor om internprissättning?

Kortfattad översikt över de nya reglerna

Den mest anmärkningsvärda ändringen som den provisoriska åtgärden kan medföra är harmoniseringen med OECD:s (“The Organization for Economic Cooperation and Development”) riktlinjer för internprissättning (“TPG”). Mer specifikt så för den provisoriska åtgärden de brasilianska internprissättningsreglerna betydligt närmare armlängdsprincipen i OECD:s TPG - däribland även fullständig anpassning till internprissättningsmetoderna rekommenderade i OECD:s TPG.

Den provisoriska åtgärden är indelad i fem kapitel som i stort sett följer OECD:s TPG-principer. Det första kapitlet omfattar tillämpningsområdet för de nya reglerna. Det andra kapitlet behandlar armlängdsprincipen, närstående parter, kontrollerade transaktioner, jämförbara transaktioner, internprissättningsmetoder, varor och internprissättningsjusteringar. Det tredje kapitlet innehåller regler om transaktioner som rör immateriella tillgångar, svårvärderade immateriella tillgångar, koncerninterna tjänster, kostnadsfördelningsavtal, omstruktureringar, finansiella transaktioner och försäkringsavtal. Aspekter som rör dokumentationen täcks av kapitel fyra. Slutligen innehåller det femte kapitlet regler om administrativa metoder för att undvika och lösa tvister kring internprissättning såsom prissättningsbesked. 

Däremot är vissa aspekter av den provisoriska åtgärden inte i fullständig harmoni med OECD:s TPG. Till exempel har den provisoriska åtgärden en bredare definition av närstående parter, kontrollerade transaktioner och förespråkar användning av hela spannet i benchmark-analyser när insamlad data kan anses vara tillförlitlig. Ytterligare en skillnad enligt de nya brasilianska reglerna är att gränsen för vad som utgör ett lågskatteland är en skattesats på 17 procent, medan den globala minimiskattesatsen som föreskrivs av Pillar II-systemet uppgår till 15 procent. Vidare kommer inte internprissättningsjusteringar som minskar inkomstskatten eller ökar förlusterna att tillåtas. Dessa skillnader kan fortsätta att ge upphov till kontroverser och osäkerheter för lokala skattebetalare. 

Med sikte på framtiden

Vidare så delegerar den brasilianska regeringen makt till Brasiliens federala skattemyndighet att utarbeta och implementera underordnad lagstiftning. Denna delegering innebär att den federala skattemyndigheten i Brasilien kommer att utfärda mer detaljerade föreskrifter. Detta innebär i sin tur att ytterligare avvikelser kan bli aktuella i den fortsatta implementeringsprocessen av de nya reglerna om de mer detaljerade föreskrifterna inte är i fullständig harmoni med OECD:s TPG.

Medan det ännu inte är tydligt hur anpassade de brasilianska reglerna kommer att vara till OECD:s TPG och internationell skatterätt, så är det tydligt att brasilianska skattebetalare måste förbereda sig för kommande ändringar. Noggrann hänsyn till innehållet av den provisoriska åtgärden och förväntade framtida lagstiftningsåtgärder krävs, liksom en analys av den lokala verksamheten, för att avgöra om det bör vidtas åtgärder för att anta den provisoriska åtgärden.

Vill du veta mer om internprissättning? 

Se sändningen "Transfer pricing – nyheter och utveckling på området" från Skattedagen den 26 april 2023 (50 minuter). 

Aislane Teixeira & Behrang Nikou

Aislane Teixeira & Behrang Nikou

Aislane Teixeira och Behrang Nikou arbetar på PwC:s kontor i Stockholm och Malmö. Aislane och Behrang arbetar med transfer pricing.
Aislane: +46 70 929 10 44, aislane.teixeira@pwc.com
Behrang: +46 10 213 27 06, behrang.nikou@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Julgåvor till anställda och kunder - detta gäller 2023

Julen närmar sig och många företag ger julgåvor till både anställda och kunder. Gåvor av mindre värde är skattefria och företag kan också ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Julbord med anställda och kunder - detta gäller 2023

Snart är julen här och många företag väljer att fira med både sina anställda och kunder genom att bjuda på festliga julbord. I den här ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Trendspaningar för family offices

Både i Sverige och globalt har vi sett en kraftig tillväxt av family offices de senaste åren. Enligt PwC finns det drygt 7 500 family ...

Läs artikeln