<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Förhandsbesked om gåva av aktie till stiftelse

Kvinna åker i ett fordon ‹ Tillbaka till artiklarna

I ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden (SRN) den 4 juli 2023, 15-23/D, har det fastställts att en gåva i form av aktier från en fysisk person till en allmännyttig stiftelse inte kommer att leda till utdelningsbeskattning.

Bakgrund om fallet

Av förhandsbeskedet framgår följande: A äger samtliga aktier i Holdingbolaget, aktierna är kvalificerade enligt 57 kap. IL. Holdingbolaget äger samtliga andelar i X AB som i sin tur äger samtliga aktier i Y AB. A:s barn är inte intresserade av att driva verksamheten varpå A överväger att bilda en allmännyttig stiftelse för att sedan överlåta sina bolag till stiftelsen genom gåva. Överföringen av verksamheten till stiftelsen är tänkt att ske i följande steg:

1) Stiftelsen bildas genom gåva av aktier från A.

2) A bildar ett nytt aktiebolag, alternativt förvärvar ett så kallat lagerbolag (NYAB).

3) X AB överlåter samtliga aktier i Y AB till NYAB och holdingbolaget överlåter samtliga aktier i X AB till NYAB. Transaktionerna kommer att ske till underpris och innebära att X AB och Y AB blir systerbolag med NYAB som nytt moderbolag.

4) A överlåter samtliga aktier i NYAB till stiftelsen genom gåva.

Efter transaktionerna kommer A:s ägande av koncernen att definitivt ha upphört, men A kommer fortfarande att äga holdingbolaget privat.

A vill veta om gåvan av aktierna i NYAB med dotterbolag till stiftelsen leder till att han ska beskattas som utdelning med tillämpning av bedömningsgrunden verklig innebörd. A vill också veta om lagen mot skatteflykt blir tillämplig på förfarandet.  

SRN:s bedömning

SRN menar att i det aktuella fallet är det inte fråga om någon tillfällig bolagisering av en tillgångsmassa och inte heller fråga om tillfälliga dispositioner i den mening att rättshandlingarna omgående ska motverkas av andra rättshandlingar. NYAB är visserligen ett för ändamålet nybildat bolag men detta bör inte ha någon avgörande för betydelsen om den verkliga innebörden av överlåtelsen av NYAB till stiftelsen. Av betydelsen för bedömningen av transaktionen är syftet med gåvan, det vill säga att A ska frånsäga sig ägarinflytandet över NYAB och dotterbolagen. 

SRN gör bedömningen att A:s överlåtelse av andelarna i NYAB inte har någon annan verklig innebörd än en gåva varpå ingen utdelningsbeskattning blir aktuell. 

Det finns andra alternativ av det aktuella förfarandet som inte heller leder till beskattning. A skulle exempelvis kunna ge bort sin rätt till utdelning på aktierna i NYAB till stiftelsen före den tidpunkt då utdelningen kan disponeras. Med anledning av detta kan förfarandet inte anses medföra någon väsentlig skatteförmån för A vilket innebär att Skatteflyktslagen inte är tillämplig.

Våra kommentarer

Frågan om gåvor till välgörenhet har varit uppe tidigare i år. Bland annat har HFD i mål: 6077-22 fastslagit, att gåvor från ett företag till en välgörenhetsorganisation kan medföra skattekonsekvenser för delägarna till bolaget. HFD ansåg att delägaren av ett företag skulle utdelningsbeskattas för en gåva som bolaget lämnat till en välgörenhetsorganisation. Att gåvan skulle medföra skattekonsekvenser för delägaren beror på att en gåva från ett aktiebolag är att anse som en icke affärsmässig förmögenhetsöverföring från bolaget. Enligt praxis medför ett sådant förfogande över det överförda värdet att gåvan ska behandlas som en utdelning till ägarna av bolaget. 

Läs också: HFD fastslår: gåva från företag medför beskattning för delägare

I det aktuella fallet sker dock gåvan från en fysisk person, det vill säga på en annan nivå än från bolagsnivån. I Sverige saknar vi gåvoskatt vilket innebär att fysiska personer kan lämna gåvor utan skattekonsekvenser. Det gäller dock inte om det är fråga om fråga om någon tillfällig bolagisering av en tillgångsmassa och inte heller fråga om tillfälliga dispositioner i den mening att rättshandlingarna omgående ska motverkas av andra rättshandlingar. Mottagaren riskerar då att utdelningsbeskattas. I det aktuella fallet menar dock SRN att det inte finns någon annan innebörd än att fysikern avser att lämna aktierna i gåva till stiftelsen och frånsäga sig ägarinflytandet över bolagen.

Av förhandsbeskedet framgår att en gåva av aktier till en stiftelse inte medför några skattekonsekvenser för givaren under förutsättning att det verkligen är frågan om en gåva. Detta skulle till exempel kunna vara aktuellt vid gåva av aktier till en stiftelse avseende en skola, vårdverksamhet eller annan allmännyttig verksamhet. Att överlåta verksamheten till en stiftelse kan därmed vara ett sätt att få en sådan allmännyttig verksamhet att leva vidare även om det saknas externa köpare eller närstående som önskar driva verksamheten vidare. 

Sammanfattningsvis finns det möjligheter för företagare att skänka hela eller delar av sitt företag till en stiftelse eller andra välgörande ändamål. Det blir dock viktigt att tänka igenom alla steg och säkerställa att de sker enligt gällande rätt och utgör en riktig gåva. 

Ta del av förhandsbeskedet SRN 15-23/D här: Gåva av aktie till stiftelse, skatteflykt

Har du frågor om skatt? Kontakta oss

Stefan Asklöf & Oskar Nilsson

Stefan Asklöf & Oskar Nilsson

Stefan Asklöf och Oskar Nilsson jobbar som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag på PwC:s kontor i Stockholm respektive Linköping, Norrköping och Stockholm.
Stefan: 072-995 26 17, stefan.askloef@pwc.com
Oskar: 070-689 28 47, oskar.nilsson@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Viktigt klargörande om skattetillägg vid lång handläggningstid

Högsta förvaltningsdomstolen har i två domar den 14 juni 2024 sänkt skattetilläggen för ett bolag och dess delägare som drabbades av lång ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Lagrådsremiss om effektiv tillsyn över gröna obligationer

Den 30 maj 2024 skickade den svenska regeringen ett lagrådsremiss om tillsyn över utgivare av gröna och andra miljömärkta obligationer. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterapportering enligt CSRD - tänk på det här!

Skatterapportering enligt EU-direktivet CSRD kan hjälpa företag att bygga förtroende hos investerare, kunder och samhället. Den 1 juli 2024 ...

Läs artikeln