<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Nytt avgörande i Volvodomen - fullt momsavdrag medges

Man monterar bildörrar på bilfabrik ‹ Tillbaka till artiklarna

Kammarrätten medger moderbolaget Volvo fullt avdrag för ingående moms på konsultkostnader i samband med försäljning av ett dotterbolag då de ansågs ha ett direkt och omedelbart samband med moderbolagets samlade ekonomiska verksamhet. Kammarrätten anser att det inte finns förutsättningar att göra en fördelning enligt Skatteverkets modell eller att den undantagna aktieförsäljningen ska påverka moderbolagets avdragsrätt för moms.

Vi har tidigare skrivit om detta ärende i samband med att Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) i september 2023 uttalade att det saknas stöd att göra skillnad i avdragshänseende beroende på vilken sorts momspliktig verksamhet som bedrivs (se tidigare artikel nedan). 

Transaktionskostnader i samband med försäljning kan således betraktas som allmänna omkostnader i ekonomisk verksamhet fastän moderbolagets enda verksamhet är att tillhandahålla tjänster gentemot dotterbolag. HFD uttryckte även att konsultkostnaderna i det aktuella fallet saknade samband med den momsfria avyttringen av dotterbolagsaktierna. Däremot återförvisade HFD frågan om avdragets storlek till kammarrätten eftersom denna fråga inte hade prövats av underinstansen. 

Läs också: Momsavdrag på konsultkostnader vid försäljning av dotterbolagsaktier

Skatteverkets bedömning

Skatteverket hävdade att avdragsrätten skulle begränsas då Volvo inte visat att det tagit betalt av samtliga dotterbolag för tillhandahållna tjänster och att fördelningen skulle ske efter totalt antal dotterbolag jämfört med antal dotterbolag som blivit fakturerade för tjänster. Därtill ansåg Skatteverket att aktieförsäljningen, såsom en momsfri transaktion, skulle begränsa bolagets avdragsrätt för ingående moms då den inte utgjorde en bitransaktion i verksamheten.  

Kammarrättens avgörande

Kammarrätten uttalade att Skatteverkets metod, att jämföra det totala antalet dotterbolag med antalet dotterbolag som fakturerats, inte tar hänsyn till de ekonomiska förhållandena och därför inte kan anses avspegla vilken del av kostnaderna som skulle kunna vara hänförliga till en eventuell icke-ekonomisk verksamhet. Därmed finns det inte förutsättningar att göra någon begränsning av momsavdraget i denna del.

Vad gäller frågan om den undantagna aktieförsäljningen skulle påverka storleken på momsavdraget konstaterade kammarrätten att HFD uttalat att kostnaderna inte anses ha ett direkt och omedelbart samband med avyttringen av andelar i dotterbolaget. Kammarrätten ansåg därför att avyttringen inte kan beaktas vid bedömningen av den samlade ekonomiska verksamheten. Detta har även stöd av tidigare praxis från HFD. 

Sammantaget medgavs bolaget fullt avdrag för den ingående momsen på konsultkostnader i samband med försäljning av dotterbolagsaktier.

Kommentar

Enligt vår bedömning bekräftar kammarrätten den princip som innebär att avdragsrätt för ingående moms ska medges för kostnader som är hänförliga till momspliktiga transaktioner. Kostnaderna hade inte påverkat priset på de försålda aktierna och kunde inte heller sägas vara hänförliga till icke-ekonomisk verksamhet. Därmed förelåg full avdragsrätt för ingående moms.

Vi välkomnar dessutom kammarrättens uttalande om att en begränsning av avdrag för ingående moms som bygger på en fördelning som endast utgår från antal dotterbolag inte kan anses spegla de ekonomiska förhållandena. När det gäller frågan om aktieförsäljningen skulle påverka avdragsrätten kan konstateras att kammarrätten inte gjorde någon egen prövning eftersom HFD redan uttalat att kostnaderna inte hade direkt och omedelbart samband med aktieförsäljningen.

För närvarande är det inte känt hur Skatteverket kommer att agera med anledning av kammarrättens dom. Det krävs prövningstillstånd för att HFD ska ta upp frågan till prövning. 

Hör gärna av dig om ditt bolag har avyttrat ett dotterbolag utan att ha erhållit momsavdrag på omkostnaderna. Det kan vara en god idé att analysera bolagets möjlighet till ytterligare momsavdrag genom att begära omprövning. Omprövning kan göras avseende kostnader som uppkommit under räkenskapsår 2018 och senare. 

Missade du Skattedagen 2024? Här kan du ta del av sändningen i efterhand.

Har du frågor om moms? Kontakta oss

Cecilia Rasmusson & Mikael Krantz Nordin

Cecilia Rasmusson & Mikael Krantz Nordin

Cecilia Rasmusson och Mikael Krantz Nordin arbetar på PwC:s kontor i Sundsvall respektive Jönköping. Cecilia och Mikael är skatterådgivare och fokuserar på moms.

Cecilia: 010-212 88 75, cecilia.rasmusson@pwc.com
Mikael: 010-212 92 99, mikael.krantz@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Viktigt klargörande om skattetillägg vid lång handläggningstid

Högsta förvaltningsdomstolen har i två domar den 14 juni 2024 sänkt skattetilläggen för ett bolag och dess delägare som drabbades av lång ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Lagrådsremiss om effektiv tillsyn över gröna obligationer

Den 30 maj 2024 skickade den svenska regeringen ett lagrådsremiss om tillsyn över utgivare av gröna och andra miljömärkta obligationer. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterapportering enligt CSRD - tänk på det här!

Skatterapportering enligt EU-direktivet CSRD kan hjälpa företag att bygga förtroende hos investerare, kunder och samhället. Den 1 juli 2024 ...

Läs artikeln