<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Förslag på tuffare krav om FATCA- och CRS-rapportering

Fasad i glas ‹ Tillbaka till artiklarna

Regeringen har i en promemoria lagt fram ett förslag om att införa en ny kontoavgift för rapporteringsskyldiga finansiella institut som inte följer reglerna om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton. Förslaget innebär också att tidpunkten för när kontrolluppgifter ska lämnas till Skatteverket ändras från den 15 maj till den 31 januari. Syftet är att anpassa den svenska lagstiftningen för regelverken FATCA och CRS till internationella standarder och förbättra möjligheterna för skattekontroll.

Bakgrund

I syfte att motverka skatteflykt och skatteundandragande har Sverige har åtagit sig att utbyta upplysningar om finansiella konton med andra stater och jurisdiktioner enligt flera internationella överenskommelser, bland annat det så kallade FATCA-avtalet med USA, rådets direktiv 2014/107/EU (DAC 2) och OECD:s standard för Common Reporting Standard (CRS). 

Överenskommelserna har implementerats genom olika lagstiftningar som ålägger rapporteringsskyldiga finansiella institut, till exempel banker, försäkringsbolag, fonder och andra investeringsenheter, att identifiera finansiella konton som innehas av personer som är skattskyldiga i andra länder och rapportera dessa till Skatteverket. Skatteverket ska i sin tur överföra dessa uppgifter till berörda länders skattemyndigheter genom automatiskt utbyte.

Den svenska implementeringen av CRS har nyligen utvärderats av Global Forum, som är ett internationellt samarbetsorgan för att främja och övervaka efterlevnaden av de internationella standarderna. Utvärderingen har resulterat i påpekanden om vissa brister i den svenska lagstiftningen, som regeringen föreslår att åtgärda.

Förslag till ändringar

Ny kontoavgift införs

Regeringen föreslår att införa en ny kontoavgift som ska ersätta den nuvarande dokumentationsavgiften för rapporteringsskyldiga finansiella institut och gälla kraven enligt både regelverken för FATCA och CRS. En kontoavgift om 2 500 kronor per rapporteringspliktig period och konto ska tas ut om det klart framgår att det rapporteringsskyldiga finansiella institutet antingen inte har lämnat föreskrivna kontrolluppgifter i rätt tid, eller inte har inhämtat, kontrollerat eller bevarat handlingar, uppgifter och annan dokumentation i enlighet med de skyldigheter som föreskrivs när det gäller ett finansiellt konto. Det är därmed bara en kontoavgift som tas ut även om det till exempel finns brister både i lämnande av kontrolluppgift och i kontrollen av dokumentation.

Fler kontoavgifter kan tas ut

Om bristerna kvarstår efter den 31 mars det kalenderår då kontrolluppgiften ska lämnas, eller skulle ha lämnats, ska en andra kontoavgift på 5 000 kronor tas ut. Även en tredje kontoavgift om 5 000 kronor ska tas ut om inte föreskrivna uppgifter har lämnats, inhämtats, kontrollerats och bevarats innan Skatteverket tagit kontakt med den uppgiftsskyldige med anledning av en utredning om kontoavgift. Den sammanlagda kontoavgiften kan alltså uppgå till 12 500 kronor per år och finansiellt konto.

Möjlighet till rättelse

Kontoavgiften ska inte tas ut om skyldigheterna vad gäller dokumentering och rapportering delvis har fullgjorts och bristerna endast är av mindre betydelse eller om det rapporteringsskyldiga finansiella institutet på eget initiativ har rättat eller kompletterat uppgifterna. Om det inte skett någon dokumentering alls eller om kontrolluppgifter som lämnats inte kan läggas till grund för de syften de är avsedda för, kan dock inte första kontoavgiften undvikas med egen rättelse. I sådant fall bör det bara vara andra och tredje kontoavgiften som kan undvikas beroende på när i tiden rättelsen görs och förutsatt att den inte är initierad av att Skatteverket har tagit en kontakt.

Tidigare rapportering

Regeringen föreslår också att tidigarelägga tidpunkten för när kontrolluppgifter ska lämnas till Skatteverket från den 15 maj till den 31 januari året närmast efter det år som kontrolluppgiften gäller. Detta gäller kontrolluppgifter som lämnas enligt regelverken både för FATCA och CRS. Syftet är att möjliggöra ett tidigare utbyte av upplysningar om finansiella konton med andra länder, särskilt de nordiska länderna, som har uttryckt ett önskemål om detta. Ett tidigare utbyte skulle enligt regeringen ge bättre förutsättningar för både Sverige och de mottagande länderna att använda uppgifterna för att fastställa rätt skatt och förbättra servicen till de skattskyldiga.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025. Den nya tidpunkten för uppgiftslämnande ska därmed tillämpas första gången i fråga om uppgifter som avser kalenderåret 2025. Regeringen har skickat ut promemorian på remiss med sista svarsdag den 18 april 2024.

Ta del av promemorian: 
Fi2024/00117 Justeringar vad gäller det automatiska utbytet av upplysningar om finansiella konton från den 19 januari 2024

Våra kommentarer

De förslag på ändringar som regeringen lägger fram är väsentliga för de finansiella institut som omfattas av regelverken för FATCA och CRS. Till att börja med får det anses vara en stor nyhet att det föreslås införas en avgift för bristfällig eller sen inlämning av kontrolluppgift eftersom det idag inte finns någon sådan sanktion kopplad till kontrolluppgifter. Den nuvarande dokumentationsavgiften avser bara bristande dokumentering av innehavaren av kontot och inte rapporteringen i sig. Vidare innebär den föreslagna kontoavgiften visserligen en beloppsmässig sänkning av avgiften under vissa förutsättningar men å andra sidan en höjning av avgiften i andra fall.

En betydande skärpning föreslås också genom att inlämning av kontrolluppgifterna enligt FATCA och CRS tidigareläggs till senast 31 januari jämfört med att det nu är 15 maj som gäller. I den konsekvensanalys som gjorts i promemorian anges att tidigareläggningen för de berörda instituten medföra vissa engångskostnader och löpande utgifter av mindre karaktär men bör inte påverka dem i någon större omfattning.

I sin konsekvensanalys av de väsentliga förändringar som föreslås är vår uppfattning att regeringen synes utgå från att det bara är större finansiella institut såsom banker och försäkringsbolag som fattas av FATCA och CRS-regelverken. Det faktum att det även omfattar investeringsenheter finns inte med i de överväganden som görs. I investeringsenheter är det finansiella kontot normalt en andel i eget kapital eller skulder och det är bland annat värdet på en sådan andel eller fordran per 31 december som ska rapporteras. En tidigareläggning av rapporteringen till 31 januari kan i många fler fall än idag medföra att det rapporterade värdet för andelar måste grunda sig på inaktuella uppgifter vilket i slutändan kan riskera att investerare blir felaktigt beskattade i sina hemländer.

Rapporteringsskyldiga finansiella institut bör noggrant följa utvecklingen av lagstiftningsprocessen och förbereda sig för de eventuella ändringar som kan träda i kraft den 1 januari 2025. Vi erbjuder gärna vår expertis och rådgivning för att hjälpa till med att uppfylla sina skyldigheter enligt FATCA och CRS.
Har du frågor om skatt? Kontakta oss

Skatteseminarium för finansiella sektorn

Eva Jigvall och Daniel Glückman

Eva Jigvall och Daniel Glückman

Eva Jigvall och Daniel Glückman jobbar på PwC:s kontor i Stockholm. Eva och Daniel är skatterådgivare och fokuserar på nationell och internationell företagsbeskattning med särskild inriktning på finansiella företag.

Eva: 072-561 53 28, eva.jigvall@pwc.com
Daniel: 010-212 91 77, daniel.gluckman@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Viktigt klargörande om skattetillägg vid lång handläggningstid

Högsta förvaltningsdomstolen har i två domar den 14 juni 2024 sänkt skattetilläggen för ett bolag och dess delägare som drabbades av lång ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Lagrådsremiss om effektiv tillsyn över gröna obligationer

Den 30 maj 2024 skickade den svenska regeringen ett lagrådsremiss om tillsyn över utgivare av gröna och andra miljömärkta obligationer. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterapportering enligt CSRD - tänk på det här!

Skatterapportering enligt EU-direktivet CSRD kan hjälpa företag att bygga förtroende hos investerare, kunder och samhället. Den 1 juli 2024 ...

Läs artikeln