<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

OECD:s riktlinjer om ansvarsfullt företagande - det här gäller skatten

Dekorativ illustration hjälrtan och ögon ‹ Tillbaka till artiklarna

I juni 2023 publicerades en uppdaterad version av OECD:s riktlinjer för multinationella företag om ansvarsfullt företagande. Riktlinjerna omfattar företagsansvar inom olika nyckelområden såsom mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö, mutor, konsumentintressen, avslöjande, vetenskap och teknik, konkurrens och beskattning. Den här artikeln handlar om skatteaspekterna.

Syftet med OECD:s riktlinjer för multinationella företag om ansvarsfullt företagande är att främja de multinationella företagens positiva bidrag till ekonomisk, social och miljömässig utveckling (ESG). Nu har riktlinjerna uppdaterats. 

Läs också: Nya regler om hållbarhetsredovisning - så påverkas skattehanteringen

Riktlinjer om beskattning

Betydelsen av riktlinjerna och skattekapitlet i synnerhet kan inte överdrivas eftersom de uttryckligen hänvisas till i förordningar om hållbara finanser såsom EU:s SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) och taxonomiförordningen. Riktlinjerna har även påverkat utvecklingen av hållbarhetsstandarden GRI 207.

En av de allmänna policyerna som ingår i riktlinjerna är att företag ska:

"Säkerställa transparens och integritet i lobbyverksamhet, och avstå från att söka eller acceptera undantag som inte övervägs i det lagstadgade eller regulatoriska ramverket relaterat till ... beskattning."

Detta beskrivs ytterligare i två riktlinjer om beskattning:

  • Det är viktigt att företag bidrar till värdländernas offentliga finanser genom att betala sina skatter i tid. Särskilt bör företag förstå och följa lagstiftarens intention. Det kräver inte att ett företag gör betalningar som överstiger det belopp som lagligen krävs enligt en sådan tolkning. Skatteefterlevnad inkluderar åtgärder såsom att tillhandahålla relevant och lagstadgad information i rätt tid till behöriga myndigheter för korrekt fastställande av skatter som ska bedömas i samband med deras verksamhet, samt anpassning av internprissättning till armslängdsprincipen.

  • Företag bör betrakta skatteförvaltning och skatteefterlevnad som viktiga delar av sin interna kontroll och bredare riskhanteringssystem. I synnerhet bör företagsstyrelser anta strategier för hantering av skatterisker för att säkerställa att finansiella, regulatoriska och renommérisker som är förknippade med beskattning identifieras och utvärderas fullt ut.

Mindre uppdateringar om skatt

Dessvärre innehåller 2023-utgåvan endast mindre uppdateringar inom området för dessa skatteprinciper, trots att skattelandskapet har förändrats väsentligt sedan den föregående uppdateringen, publicerad 2011. De viktigaste uppdateringarna innebär följande:

  • Bestämmelserna om transparens i OECD/G20:s åtgärdspaket inom projektet för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster (BEPS-projektet), inklusive hänvisningar till land-för-land-rapportering och DAC6 erkänns.
  • Revideringar av riktlinjerna för internprissättning inkluderas.
  • Betydelsen av det multilaterala instrumentet för att förhindra skattebaserosion och flyttning av vinster understryks.

Skatt viktigt för ansvarsfullt företagande

Det är fortsatt värdefullt att dessa OECD-riktlinjer erkänner skatt som ett viktigt ämne inom ansvarsfullt företagande. Många intressenter använder riktlinjerna i sitt dagliga hållbarhetsarbete och införlivar dessa i sin hållbarhets- och skattepolicy, och all tillkommen vägledning är till hjälp.

Du hittar de uppdaterade riktlinjerna här. Vill du veta mer om riktlinjerna eller om skatt och hållbarhet i allmänhet? Kontakta gärna oss på PwC.

Har du frågor om företagsbeskattning?

Femke van der Zeijden & Gerard Fauria Bayo

Femke van der Zeijden & Gerard Fauria Bayo

Femke van der Zeijden och Gerard Fauria Bayo arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Stockholm och är en del av teamet inom Tax Sustainability. Femke fokuserar på frågor inom M&A och Private Equity. Gerard fokuserar på internprissättning.

Femke: 072-995 87 30, femke.v.van.der.zeijden@pwc.com
Gerard: 073-860 17 91, gerard.fauria.bayo@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Omarbetat förslag av ViDA - slutligt beslut kvarstår

Den 14 maj 2024 debatterade EU:s finansministrar det reviderade förslaget för moms i den digitala tidsåldern, ViDA. Under debatten ...

Läs artikeln
Läs artikeln

FASTER blir verklighet - harmoniserad källskattehantering kommer år 2030

Den 14 maj 2024 enades ECOFIN (rådet) om FASTER (Faster and Safer Relief of Excess Withholding Taxes). Direktivet syftar till att göra ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Tid att se över reglerna kring skattemässiga underskott och fusioner?

Regeringen presenterade i början av året en rad förslag för att förenkla hanteringen av skattemässiga underskott vid ägarförändringar. Vi ...

Läs artikeln