<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Internprissättning i Danmark – så påverkas företag av de nya reglerna

Öresundsbron ‹ Tillbaka till artiklarna

Under 2021 stramade den danska skattemyndigheten “Skattestyrelsen” åt reglerna för internprissättningsdokumentation. Rapporteringsskyldighet och straffavgifter infördes. Mer än ett år har passerat sedan ändringen kom i effekt. Det är hög tid för koncerner med verksamhet i Danmark att återigen se över sin årliga rapporteringsskyldighet för att undvika att bli föremål för påföljder i form av straffavgifter på grund av ofullständig skattemässig efterlevnad. I den här artikeln berättar vi senaste nytt gällande reglerna och hur de har påverkat skattelandskapet.

Bakgrund

Under 2021 uppmärksammades ändringar gällande åtstramade dokumentationskrav för internprissättning i Danmark. Med de nya skärpta kraven infördes obligatorisk inlämning av Master- och Local File till Skattestyrelsen i samband med inlämnandet av danska bolags inkomstskattedeklarationer (senast 60 dagar efter). Koncerninterna avtal och eventuella jämförelsestudier som underbygger valet av vissa internprissättningsmetoder begärdes också lämnas in vid samma tidpunkt. Åtstramningarna skiljde sig drastiskt från tidigare år då det endast krävdes att dokumentationen var färdigställd vid tidpunkten för inlämnandet av inkomstskattedeklarationen.

Danska Transfer Pricing-reglerna

Det obligatoriska inlämnandet av internprissättningsdokumentation (eng. Transfer Pricing Documentation) omfattar verksamheter med 250 eller fler anställda eller en redovisad omsättning över 250 miljoner danska kronor och en balansräkning över 125 miljoner danska kronor (konsoliderad på koncernnivå).

För de flesta bolag som berörs innebär det att dokumentationen ska vara inlämnad till Skattestyrelsen inom 60 dagar från den 30 juni 2023.

Straffavgifter för sen inlämning kan komma att uppgå till 250 000 danska kronor per bolag och räkenskapsår samt ytterligare 10 procent av den beskattningsbara inkomsten vid en potentiell inkomstjustering. I en eventuell tvist kommer även bevisbördan att vändas, vilket kan resultera i tidskrävande och kostsamma processer. För att undvika detta bör det säkerställas att dokumentationen och nödvändiga styrkande dokument finns på plats i god tid.

Som tidigare uppmärksammat är det viktigt att notera att både danska legala enheter, filialer, samt fasta driftställen omfattas av det danska dokumentationskravet. 

Läs också: Internprissättning – Danmark har fastställt förslag om ändrade dokumentationsregler

Senaste nytt

I dagsläget har Skattestyrelsen mottagit cirka 5 000 internprissättningsdokumentationer från de cirka 8 000 bolag som anses rapporteringsskyldiga. Ny data förväntas inom kort då relativt många bolag lämnade in sina dokumentationer under december månad 2022, i linje med deras räkenskapsår eller med anledning av förlängd inlämningsfrist.

Omkring 300 av de bolag som omfattades av regelverket och de striktare rapporteringskraven för räkenskapsåret 2021 förväntas bli föremål för slumpmässig granskning och eventuell revision. Av ovan nämnda bolag exkluderas större danska koncerner som Skattestyrelsen reviderar löpande, samt bolag föremål för  systematisk granskning för bland annat förvärv/avyttring av immateriella tillgångar.

Utöver slumpmässiga granskningar är det inte oväntat att Skattestyrelsen kommer att genomföra ytterligare granskningar av de inrapporterade dokumentationerna avseende räkenskapsåret 2021.

När det gäller straffavgifter har Skattestyrelsen börjat att utreda de bolag som har rapporterat gränsöverskridande transaktioner i deklarationen men inte skickat in någon internprissättningsdokumentation, i syfte att utfärda eventuella straffavgifter för utebliven efterlevnad. Vissa av dessa bolag har faktiskt redan erhållit information om att de kommer att bli belagda med straffavgift.

Skattestyrelsen kan också komma att följa upp med bolag som inte identifierat sig som rapporteringsskyldiga under det striktare regelverket och således inte inrapporterat en internprissättningsdokumentation, men som de facto uppfyller gränsvärdena.

Tidsfristen för kommande inrapportering är bekräftad till 29 augusti 2023 (för bolag med deklarationstidpunkt i slutet av juni) och möjligheten till att få en godkänd förlängning detta år förväntas bli betydligt lägre.

Vår rekommendation

Mot bakgrund av de nya reglerna är det viktigt att verksamheter med dansk närvaro årligen ser över sina rutiner och skattemässig hantering för att i god tid säkerställa tidsenlig och korrekt efterlevnad.

I ett första steg bör bolag se över tröskelvärdena för dokumentationsskyldighet för att vidare skapa sig en förståelse för huruvida koncernen, via dess danska närvaro, gör sig skyldig till årlig efterlevnad och obligatoriskt inlämnande av transfer pricing dokumentation.

I det fall att verksamheten inte uppnår gränsvärdet för rapportering och således inte omfattas av dokumentationskravet bör koncerner som bedriver verksamhet i Danmark i vart fall säkerställa att relevanta dokument och en gedigen funktions- och riskanalys finns på plats då dessa kan utgöra ett skydd vid en eventuell skatterevision. En komplett internprissättningsdokumentation som lämnar litet tolkningsutrymme kan även verka som skydd i bevisföringen mot eventuella egna antaganden av Skattestyrelsen.

Har du frågor om internprissättning? 

 

Maria Plannthin

Maria Plannthin

Maria Plannthin arbetar med internprissättning på PwC:s kontor i Stockholm.
Kontakta: 072-353 06 71, maria.plannthin@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Viktigt klargörande om skattetillägg vid lång handläggningstid

Högsta förvaltningsdomstolen har i två domar den 14 juni 2024 sänkt skattetilläggen för ett bolag och dess delägare som drabbades av lång ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Lagrådsremiss om effektiv tillsyn över gröna obligationer

Den 30 maj 2024 skickade den svenska regeringen ett lagrådsremiss om tillsyn över utgivare av gröna och andra miljömärkta obligationer. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterapportering enligt CSRD - tänk på det här!

Skatterapportering enligt EU-direktivet CSRD kan hjälpa företag att bygga förtroende hos investerare, kunder och samhället. Den 1 juli 2024 ...

Läs artikeln