<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Utredning tillsatt som kan påverka det svenska tonnageskattesystemet

Lastfartyg färdas på hav ‹ Tillbaka till artiklarna

År 2016 infördes det svenska tonnageskattesystemet, vilket började tillämpas från och med 2017. Nu har regeringen tillsatt en utredning som ska ta fram förslag för att öka konkurrenskraften inom den svenska sjöfarten och stärka beredskapen i landet. I uppdraget ingår det bland annat att utvärdera och föreslå åtgärder för att utveckla det svenska tonnageskattesystemet.

Tonnageskatt - en schablonbaserad beskattningsform för vissa rederier

Tonnageskattesystemet är en särskild form av beskattning, relevant för sjöfartsnäringen. Systemet innebär, förutsatt att vissa krav är uppfyllda, att rederier istället för att beskattas utifrån det faktiska resultatet, kan välja att beskattas schablonmässigt utifrån fartygens lastkapacitet. Tonnageskatt har funnits länge i många andra sjönationer. Bara för att nämna ett land så har Danmark haft ett tonnageskattesystem på plats sedan 2001, medan det i Sverige alltså dröjde så länge som till 2017. 

Syftet med att införa ett svenskt tonnageskattesystem var att ge svenska rederier konkurrensvillkor som var likvärdiga med villkoren för rederier i Sveriges grannländer och att öka andelen svenskflaggade fartyg. 

Uppdrag att utveckla tonnageskattesystemet

Andelen svenskflaggade fartyg är idag så lågt att Sverige vid en kris riskerar att inte få in tillräckligt med mat, energi och andra livsviktiga råvaror. En väl fungerande sjöfart är helt avgörande för svensk utrikeshandel och för vår varuförsörjning. Det skriver bland andra vår infrastrukturminister Andreas Carlson i en debattartikel som publicerades i Göteborgs-Posten i juni 2023.

Mot bakgrund av detta har det tillsatts en utredning som syftar till att stärka svensk sjöfarts konkurrenskraft. I uppdraget ingår att utvärdera och föreslå åtgärder för att utveckla systemet med tonnageskatt. Vidare ingår det att analysera om det finns skäl att avskaffa stämpelskatt vid beviljande av ansökan om inteckning i skepp. En stämpelskatt som inte tas ut i till exempel Danmark, Norge, Finland och Nederländerna. Utredningen ska redovisas den 29 december 2023.

Ta del av regeringens pressmeddelande:
Utredning ska öka svensk sjöfarts konkurrenskraft

Kommentar

I propositionen som föregick det svenska tonnageskattesystemet angav regeringen en avsikt att följa upp och utvärdera effekterna av den aktuella lagstiftningen. Det har nu gått sex år sedan det svenska tonnageskattesystemet infördes och det är glädjande besked att en utredning har tillsatts.

Vi vet att flera av våra grannländer har tonnageskattesystem med vidare tillämpningsområde än det svenska och det finns åtgärder att vidta för att göra det svenska systemet mer konkurrenskraftigt. En justering av det svenska tonnageskattesystemet i kombination med ett avskaffande av stämpelskatten kan vara viktiga pusselbitar för att göra Sverige till en mer attraktiv sjönation och få fler fartyg svenskflaggade. Nu återstår att se vilka förändringar som kan komma att föreslås.

Har du frågor om skatt? Kontakta oss

Rebecka Fröjd & Ulrika Lundh Eriksson

Rebecka Fröjd & Ulrika Lundh Eriksson

Rebecka Fröjd och Ulrika Lundh Eriksson arbetar på PwC:s kontor i Göteborg med nationell och internationell företagsbeskattning med särskild inriktning mot transport, logistik och shipping.

Rebecka: 010-212 92 49, rebecka.froejd@pwc.com

Ulrika: 010-213 14 17, ulrika.lundh.eriksson@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Skattedagen 2024 - Tillsammans skapar vi hållbar utveckling

PwC bjuder in till Skattedagen 2024, ett heldagsseminarium där vi kommer att diskutera och utforska hur man kan anpassa sig till ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Pelare II - Komplettering av bestämmelserna om tilläggsskatt

Sverige har den 1 januari 2024 infört en ny lag om tilläggsskatt för företag i stora koncerner som syftar till att säkerställa en betalning ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förenklade regler om förvärv i oäkta koncerner: Är de tillräckliga?

Vi har i en tidigare artikel analyserat hur den så kallade flockregeln påverkas av Finansdepartementets förslag. I denna artikel kommer vi ...

Läs artikeln