<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Gåvor från företag snart skattefria?

Kvinna visar medkänsla ‹ Tillbaka till artiklarna

Under våren bekräftade Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) att gåvor från företag till välgörenhetsorganisationer är att anse som ej avdragsgilla samt att gåvorna kan medföra skattekonsekvenser för delägarna. Regeringen har nu tillsatt en utredning för att se över regelverket. Nya regler väntas dock dröja då utredningen ska presenteras i december 2024.

Att en gåva från ett företag (av mer än ringa värde) resulterar i skattekonsekvenser för delägaren beror på att en gåva från ett företag är en icke affärsmässig förmögenhetsöverföring, vilken enligt lagstiftning och praxis ska behandlas som en utdelning till ägarna av företaget. Att den skatterättsliga innebörden av gåvoförfarandet från företag medför utdelningsbeskattning av delägaren är således ingen nyhet. Rättsfallet har dock under våren resulterat i en hel del diskussion och frågeställningar då många företag under 2022 lämnade gåvor bland annat till följd av kriget i Ukraina. Att gåvorna (förutsatt att det inte kan argumenteras för att gåvorna är av ringa värde eller att det rör sig om till exempel sponsring) även kan medföra skattekonsekvenser för delägarna privat har dock förbisetts av många företag och dess ägare.

Begränsat utrymme för att lämna gåvor

Intressant är att HFD inte gjorde någon skillnad på om en gåva lämnades från ett fåmansföretag eller ett icke fåmansföretag. Det innebär i praktiken att delägare till företag (noterat eller ej) ska beskattas för en gåva som företaget lämnat även om gåvan lämnats utan delägarnas samtycke/vetskap, vilket skulle medföra många praktiska svårigheter. 

Kort kan konstateras att svensk lagstiftning, både aktiebolagsrättsligt och skatterättsligt, ger ett mycket begränsat utrymme för filantropi och gåvor till välgörande ändamål. I vart fall om man vill lämna gåvan direkt från bolaget. Visst utrymme finns, som vi tidigare upplyst om i samband med HFD:s dom i denna blogg, för delägarna i bolaget att istället skänka sin rätt till utdelning. 

Läs också: HFD fastslår: gåva från företag medför beskattning för delägare

Utredning om gåvor har utvidgats

Regeringen angav i budgetpropositionen som presenterades i november 2022 att skattelättnader för juridiska personer skulle utredas för att skapa incitament för företag att bidra till mer internationell hjälpverksamhet. Regeringen verkar dock ha lyssnat på diskussionerna under våren då utredningen har utvidgats till att även inkludera skattefrihet vid vissa nationella gåvor, vidare anges att inga skillnader ska föreligga mellan gåvor från noterade / icke noterade bolag. Reglerna för juridiska personer förväntas likna dem som idag finns för fysiska personer och innebär att fysiska personer kan lämna gåvor till på förhand godkända ideella mottagare. Regeringen hoppas att nya regler ska medföra att fler företag uppmuntras att ge donationer vilket skulle främja olika samhällsnyttiga verksamheter.

Att denna utredning nu tillsätts är även efterlängtat av svenska allmännyttiga ideella organisationer som till stor del finansieras av donationer och gåvor. Att få klarhet i vilka möjligheter som finns för företag att lämna dylika gåvor lär ju öka incitamentet att vilja bidra till samhällsnyttan. Det är dock viktigt att ha i beaktande att om förslaget kommer att bygga på det befintliga systemet vi har idag med godkända gåvomottagare, kan det leda till att skatteincitamentet begränsas till ca 100-200 ideella organisationer.

Reglerna väntas dock dröja då uppdraget ska slutredovisas senast den 16 december 2024.

Ta del av regeringens pressmeddelande här: Skatteincitament för juridiska personers gåvor till ideell verksamhet

Har du frågor om skatt? Kontakta oss

Kristina Lundqvist & Ida Lejerdal

Kristina Lundqvist & Ida Lejerdal

Kristina Lundqvist och Ida Lejerdal arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Stockholm. Kristina är specialiserad på inkomstskattefrågor inom ideell sektor. Ida hjälper entreprenörer och deras bolag.
Kristina: 010-212 47 94, kristina.lundqvist@pwc.com
Ida: 010-212 91 65, ida.lejerdal@pwc.com

Lämna en kommentar