<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Skatterapportering enligt CSRD - tänk på det här!

Kvinna och man vid vägg med växter ‹ Tillbaka till artiklarna

Skatterapportering enligt EU-direktivet CSRD kan hjälpa företag att bygga förtroende hos investerare, kunder och samhället. Den 1 juli 2024 träder direktivet i kraft i Sverige. Här går vi igenom varför skatt behöver beaktas som en del av CSRD dubbel materialitetsbedömning och vad företag behöver tänka på vid skatterapportering av hållbarhetsfrågor.

Om en organisation anser att skatt är en väsentlig fråga, har den Europeiska rådgivningsgruppen för finansiell rapportering (EFRAG), som har utvecklat CSRD-standarderna, indikerat att GRI (Global Reporting Initiative) 207 Tax 2019 kan användas som grund för skatterapporteringen. GRI 207 är en specifik skattestandard för att möjliggöra rapportering om skatt som en del av hållbarhetsrapporteringen. Den består av fyra kategorier av rapportering:

  1. Inställning till skatt: En organisation rapporterar detaljer om sin skattestrategi, vem som bär ansvar och koppling till strategi inom hållbarhet. 
  2. Skattestyrning: En organisation rapporterar om sin skattestyrning och hur skatterisker identifieras, hanteras och övervakas.
  3. Engagemang kring skatterelaterade frågor: Hur samarbete och hantering av skattefrågor ser ut inom en organisation.
  4. Land-för-land-rapportering: En organisation rapporterar kvantitativ data om sina intäkter, skatter och verksamhet på land-för-land-basis.

CSRD, ESRS och dubbel materialitet

Företag som omfattas av CSRD måste rapportera om väsentliga hållbarhetsfrågor enligt de europeiska standarderna för hållbarhetsrapportering (ESRS). ESRS täcker hållbarhetsfrågor inom miljö, socialt ansvar och styrning (Environment, Social & Governance) och fastställer specifika rapporteringskrav.

För att avgöra vilka hållbarhetsfrågor som ska rapporteras ska företagen göra en väsentlighetsanalys med bedömning av dubbel materialitet. Detta går att läsa mer om i vår tidigare artikel nedan som utvecklar uppmaningen om att företag i sin hållbarhetsrapportering identifierar vilka hållbarhetsfrågor som är väsentliga. 

Om det finns en hållbarhetsfråga som är viktig för ett företag men inte täcks av ESRS, ska företaget ändå rapportera om den för att läsarna ska kunna förstå dess påverkan, risker eller möjligheter. EFRAG hänvisar till rapportering om "skatt" som en sådan fråga. Även om ett företag drar slutsatsen att skatt inte är en viktig fråga i sig - kanske för att andra hållbarhetsfrågor anses vara viktigare - bör skatterapportering beaktas ändå enligt befintliga ESRS.

Till exempel betonar ESRS S3 “Drabbade samhällen” betydelsen av transparens om hur en organisations verksamhet påverkar samhället. I detta sammanhang nämner standarden "aggressiva strategier för att minimera skatt" som en möjlig påverkan på drabbade samhällen. På samma sätt kan den finansiella påverkan av miljöskatter behöva rapporteras enligt en av miljöstandarderna.

Skatt - betydelse för samhället

Om skatt är en väsentlig hållbarhetsfråga för ett företag och dess intressenter beror på flera faktorer, däribland att skatt är en kostnad för företaget och även visar på företagets bidrag relaterat till ett socialt ansvar. De skatter som ett företag betalar finansierar offentliga tjänster, infrastruktur och samhällsprojekt vilket kan ses som en viktig indikator på ett företags påverkan på och bidrag till samhället. Även ökade krav kring skattetransparens samt av investerare leder till att företag behöver förstå varför skatt är en viktig fråga från ett hållbarhetsperspektiv. 

Skattetransparens - krav från investerare

Skatt tas med i investerares bedömning av ett företags hållbarhet eftersom ett företags inställning till skatt kan påverka investerares framtida avkastning. Genom att företag rapporterar mer omfattande om skatt ökar möjligheten för investerare att bedöma de finansiella aspekterna samt styrnings- och ryktesrisker som är kopplade till företagets inställning till skatt. 

EU:s rapporteringsdirektiv inom hållbarhet för företag (CSRD) som trädde i kraft i januari 2023 ska införas i svensk rätt den 1 juli 2024. CSRD kommer till en början att påverka cirka 50 000 företag inom EU. Syftet är att främja ansvar och öppenhet genom att kräva att större företag inom EU offentligt rapporterar om viktiga hållbarhetsfrågor.

Förhållandet mellan skatt och hållbarhet

För närvarande ser vi hos många företag en lucka i samarbetet mellan ett företags skatteavdelning och hållbarhetsteam. Skatteavdelningar saknar kunskap om hur CSRD kan påverka deras skattestrategi, styrning och skatteriskprofil. Hållbarhetsteam ser skatt som en del av finansiella rapporter snarare än som en hållbarhetsfråga. Ett fungerande samarbete mellan dessa team medför att påverkan, risker och möjligheter relaterade till skatt identifieras och beaktas i bedömningen av dubbel materialitet. Även om skatt inte anses vara den viktigaste hållbarhetsfrågan är det viktigt att skatteavdelningar hjälper till att fatta informerade beslut. Detta är något vi gärna diskuterar vidare och ni är välkomna att kontakta oss.

Har du frågor om skatt? Kontakta oss

Malin Hamnered & Amanda Ivansson

Malin Hamnered & Amanda Ivansson

Malin Hamnered och Amanda Ivansson arbetar på PwC:s kontor i Stockholm respektive Jönköping. Malin arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning och Amanda med internprissättning.

Malin: 010-212 99 96, malin.hamnered@pwc.com
Amanda: 010-212 52 21, amanda.ivansson@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Tax matters summerar våren 2024 och önskar en trevlig sommar!

2024 har inletts i ett högt tempo och intresset för skattefrågor har varit stort. Tax matters har en bred bevakning och rapportering av nya ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Pelare II - Fjärde administrativa riktlinjen från OECD

Den 17 juni 2024 publicerade OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS (IF) en ny administrativ riktlinje (administrative guidance) som bland ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterapportering enligt EU-taxonomin - tänk på det här!

EU-taxonomin är en del av EU:s ramverk för hållbar finans. Här berättar vi om kopplingen mellan skatt och EU-taxonomin. Vi beskriver även ...

Läs artikeln