<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Pelare 2 - OECD:s tredje uppsättning av riktlinjer har publicerats

Kvinna med mobiltelefon ‹ Tillbaka till artiklarna

Den 1 januari 2024 trädde de svenska reglerna om tilläggsskatt i kraft. De har OECD:s modellregler och dess kommentarer som en viktig källa för tolkning i den mån de är förenliga med svensk lagstiftning, minimibeskattningsdirektivet och unionsrätten. Ta del av OECD:s senaste uppdatering här.

Genom att riksdagen den 13 december 2023 godkände regeringens proposition 2023/24:32 om “Tilläggsskatt för företag i stora koncerner” (med en mindre justering) har Sverige implementerat rådets direktiv (EU) 2022/2523 om säkerställande av en global minimiskattenivå för multinationella koncerner och storskaliga nationella koncerner i unionen. 

OECD publicerar löpande administrativa riktlinjer för att ge vägledning till hur modellreglerna för Pelare 2, Global Anti-Base Erosion Model Rules (GloBE-reglerna), ska tolkas och efterlevas. OECD har tidigare gett ut två uppsättningar av sådan vägledning, vilka publicerades i februari 2023 respektive juli 2023. Den 18 december 2023 gavs en tredje vägledning ut, uppdelad i sex kapitel. 

Sammanfattning av huvudinnehållet 

1. Kvalificerade finansiella rapporter - förvärvsjusteringar  

Utgångspunkten är att vid tillämpning av den tillfälliga förenklingsregeln (Safe Harbour) så får kvalificerade finansiella rapporter inte inkludera så kallade förvärvsjusteringar som uppstått vid aktieförvärv (det vill säga justeringar relaterade till verkligt värde av de förvärvade aktierna). Vägledningen tillåter dock att en koncernenhet under vissa specifika förhållanden får inkludera effekten av förvärvsjusteringar vid beräkningen av vinst (eller förlust) före skatt. 

2. Ytterligare vägledning om den tillfälliga förenklingsregeln (Safe Harbour)

Detta kapitel fokuserar på följande huvudaspekter: 

  • Testade jurisdiktioner. Vägledningen klargör att i de fall en global koncern består av både koncernenheter, samriskföretag (joint venture) och samriskföretagskoncerner inom samma jurisdiktion ska dessa behandlas som om de tillhör separata testade jurisdiktioner. Till exempel, om en global koncern har tre koncernenheter och två olika samriskföretag belägna i jurisdiktion A, så skulle koncernen ha tre testade jurisdiktioner för syftet med förenklingsregeln i jurisdiktion A – en testad jurisdiktion för koncernenheterna och en testad jurisdiktion för vart och en av samriskföretagen.

  • Konsekvent användning av data inom samma stat.  För att få dra fördel av förenklingsregeln måste all data för koncernenheter inom en testad jurisdiktion genomgående hämtas från samma typ av kvalificerade finansiella rapporter. 

  • Användning av olika redovisningsstandarder. En koncern kan använda olika typer av kvalificerade finansiella rapporter som underlag för olika jurisdiktioner. 

  • Justeringar av kvalificerade finansiella rapporter. Justeringar av redovisningsdata från kvalificerade finansiella rapporter i en land-för-land-rapport för en jurisdiktion diskvalificerar en testad jurisdiktion från att använda förenklingsregeln, detta oavsett om sådana justeringar var avsedda att göra datan mer konsekvent med modellreglerna. 

  • Förenklad ETR-beräkning (Effective Tax Rate). Vägledningen klargör att "Simplified Covered Taxes" inkluderar aktuell och uppskjuten inkomstskatt (inklusive skatt hänförlig till tidigare år) i de kvalificerade finansiella rapporterna och kräver inte några justeringar enligt modellreglerna (till exempel allokering av CFC (Controlled Foreign Company)-skatter), annat än justering för skatter som inte omfattas av definitionen av medräknade skatter och osäkra skattepositioner. 

  • Behandling av hybrida arrangemang. En koncernenhet kan inte kvalificera sig för förenklingsregeln om kvalificeringen beror på att enheten, efter den 15 december 2022 (eller den 18 december 2023 i vissa fall) ingått ett så kallat hybridarrangemang. Detta eftersom justeringar i detta avseende måste göras av den testade jurisdiktionens resultat före skatt och skattekostnad.

3. Administrativ vägledning om tillämpning av GloBE-reglerna 

Detta kapitel täcker följande huvuddelar av modellreglernas tillämpning: 

  • Gränsvärdet om 750 miljoner euro. Generellt härleds definitionen av intäkter från den finansiella redovisningsstandard som används i koncernens koncernredovisning. Men eftersom olika finansiella redovisningsstandarder kan ha olika krav och/eller flexibilitet förtydligar vägledningen definitionen av intäkter i förhållande till tröskelvärdet ytterligare. 

  • Olika räkenskapsår. Räkenskapsåret enligt modellreglerna är i allmänhet den redovisningsperiod som används av moderföretaget i dess koncernredovisning. Om vissa koncernenheter använder ett annat räkenskapsår, används samma metod för att åtgärda avvikelsen som används i koncernredovisningen. 

4. Ytterligare vägledning om fördelning av CFC-skatter  

Kapitlet ger vägledning kring fördelning av skatter som tas ut enligt en så kallad Blended CFC Tax Regime, vilket är ett system för CFC-beskattning där inkomster/förluster avseende flera olika innehav läggs samman vid beräkning av CFC-beskattningen. Vi går inte in på denna del i vägledningen ytterligare. 

5. Förlängd tid att lämna första tilläggskatterapport/deklaration

Vägledningen förlänger tiden för inlämnande av den första tilläggsskatterapporten för koncerner som har förkortat räkenskapsår under 2024, så att den inte behöver lämnas in förrän den 30 juni 2026.

6. Förenklade beräkningar för icke-materiella koncernenheter

Vägledningen omfattar även Safe harbour av förenklade beräkningar för icke-materiella koncernenheter (NMCE). En NMCE är en enhet, inklusive fasta driftställen, som inte konsolideras post för post i koncernredovisningen på grund av dess ringa storlek och väsentlighet, men likväl utgör en koncernenhet enligt modellreglerna. De förenklade beräkningarna för NMCE erbjuder en alternativ förenklad metod för att bestämma GloBE-inkomst/förlust, GloBE-intäkter och medräknade skatter för sådana enheter.

Kommentar

Denna tredje vägledning från OECD ger klarhet i de ovan angivna områdena. Dock kvarstår många frågor och ytterligare vägledningar kommer sannolikt att publiceras under 2024. Samtliga vägledningar som hittills har publicerats kommer att införlivas i en reviderad version av kommentaren till modellreglerna. Det förväntas att den uppdaterade versionen kommer att publiceras någon gång under 2024. Såsom noterats i propositionen till den svenska implementeringen förväntar vi oss kompletterande svensk lagstiftning för att införliva de delar av OECD:s vägledningar som inte omfattas av den svenska lagen om tilläggsskatt.

Har du frågor om skatt? Kontakta oss


Joackim Lundholm & Stefan Andersson

Joackim Lundholm & Stefan Andersson

Joackim Lundholm och Stefan Andersson arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Joackim och Stefan är skatterådgivare och fokuserar på nationell och internationell företagsbeskattning.

Joackim: 010-212 75 56, joackim.lundholm@pwc.com
Stefan: 072-880 98 53, stefan.a.andersson@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

OECD släpper rapport om Amount B i Pillar One

OECD har publicerat en rapport om Amount B, en förenklad metod för att fastställa armlängdsprincipen för kvalificerande marknadsförings- ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Begränsat momsavdrag för hyresvärdar som delar lokaler med hyresgäster?

Skatteverket har publicerat ett ställningstagande där de anser att en hyresvärd som delar ytor med hyresgäster inte kan tillämpa frivillig ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Offentlig CbCR-rapportering: Rumänien först ut men Sverige är på tur

De offentliga land-för-land-rapporteringsreglerna, mer kända som public country-by-country reporting (CbCR), blev antagna av ...

Läs artikeln